О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                     10.03.2016г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на десети март                                                                                две хиляди и шестнадесета година

в закрито съдебно заседание в следния състав:

                                                         Административен съдия: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

административно дело №17 по описа за 2016г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Делото е образувано по подадена жалба от СПИНОК с адрес: гр.К., ул.“Г. Д.“ №** и адрес за призоваване и кореспонденция: с.гр., ул.“Ю. Г.“ №## срещу решение №39/29.12.2015г. на ОбС – К..

С разпореждане от 15.01.2016г. на основание чл.158, ал.1 във вр. с чл.150, т.6 и чл.151, т.1 и т.3 от АПК съдът е оставил жалбата без движение и е указал на жалбоподателя да отстрани конкретно посочени 3 нередовности по оспорването, свързани с формиране на ясни и конкретни фактически основания за твърдяната незаконосъобразност на оспореното решение на ОбС, представляващи основанията за оспорване по чл.146 от АПК, представяне на удостоверение за съществуване на Сдружението и неговото законно представителство и внасяне на 10лв. ДТ за водене на делото. Съдът е указал, че при неизпълнение на указанията в срок жалбата ще се остави без разглеждане, а съдебното производство ще се прекрати. Отделно от това, по аргумент от чл.152, ал.2 от АПК съдът е изискал административната преписка по издаване на оспореното решение от органа.

С две последователни писма вх.№318/21.01.2016г. /вж. л.5/ и вх.№459/29.01.2016г. /вж. л.30/ органът е депозирал цялата административна преписка по случая.

От своя страна, с уточнение вх.№495/01.02.2016г. представителят на жалбоподателя А.И. А. е поискал отвод на съдията-докладчик и е оправил искане за освобождаване от заплащане на ДТ по делото. Посочил е че след окомплектоване на преписката ще внесе уточнение по жалбата.

С определение №79/08.02.2016г. съдът е отхвърлил исканията на А. за отвод на съдията-докладчик и за освобождаване от ДТ, указвайки на Сдружението в 7-мо дневен срок от влизане в сила на определението в отхвърлителната му част за ДТ да формулира ясни и конкретни фактически основания за незаконосъобразност на акта, да представи удостоверение за съществуване на Сдружението, предмета му на дейност и законно представителство и да внесе ДТ за водене на делото. Съобщението за изготвеното съдебно определение е съобщено на А. на 10.02.2016г. Определението не е оспорено от адресата. Следователно, същото е влязло в законна сила на 17.02.2016г. /присъствен ден/, поради което срокът за отстраняване на нередовностите е изтекъл на 24.02.2016г. През това време, със заявление вх.№764/17.02.2016г. другият представител на Сдружението М.Р. е депозирал в съда вносна бележка за внесена ДТ /вж. л.198-199/ , а с уточнение вх.№770/18.02.2016г. А. е представил решение №24/18.03.2013г. на КОС по ф.д.№4/2013г. за регистрация на Сдружението в регистъра на ЮЛ с нестопанска цел при съда, копие от Булстат и Удостоверение №003/26.03.2015г. от МП за регистрация на Сдружението в Ц. Р. на ЮЛ с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. От решението на КОС е видно, че законни представители на Сдружението са А. и Р. заедно и поотделно. В уточнението А. е посочил, че иска насрочване разглеждането на делото в открито съдебно заседание до което и преди 7-мо дневния срок ще допълни фактическите основания.

С разпореждане от 22.02.2016г. съдът е указал на жалбоподателя, че в срока, даден в определение №79/08.02.2016г. се дължи отстраняване на нередовностите по оспорването в частта за посочване на ясни и конкретни фактически основания за незаконосъобразност на оспорения административен акт, сочейки, че преписката е пълната такава, а нередовна жалба не се разглежда в открито съдебно заседание. Съобщението за изготвения съдебен акт е редовно получено от представителя на Сдружението Р. при условията на отказ на 23.02.2016г. по см. на чл.44, ал.1, изр.последно от ГПК по препращане от чл.144 от АПК.

До изтичане на срока, даден в определение №79/08.02.2016г., т.е. до 24.02.2016г. и до настоящия момент по делото не са постъпили документи за отстраняване нередовността по оспорването, свързана с липса на указания от оспорващия в какво се състои твърдяната незаконосъобразност на оспорения акт във вр. със съдържанието на жалбата по чл.150, ал.1, т.6 от АПК. По делото няма искане за продължаване, респ. възстановяване на срока за това процесуално действие по см. на чл.63, ал.1 и чл.64, ал.2 от ГПК по препращане от чл.144 от АПК.

Горното налага на основание чл.158, ал.3 от АПК жалбата да се остави без разглеждане, а съдебното производство да се прекрати.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на СПИНОК /с посочен адрес и представители/ срещу решение №39/29.12.2015г. на ОбС – К..

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№17/2016г. по описа на КАС.

            Определението подлежи на обжалване от жалбоподателя с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

            Определението да се съобщи на жалбоподателя и ОбС - Кюстендил чрез изпращане на преписи от същото.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: