О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                                     05.04.2017 г.

 

 

Номер                     159                    2 0 1 7 година                           гр. Кюстендил

 

 

                              В     И М Е Т О          Н А           Н А Р О Д А

 

Кюстендилски административен съд,

на десети март                                                                              2 0 1 7 година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                               Председател: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                                                      Членове: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                                                                      МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

 

Секретар: И.С. и с участието на

Прокурора: Йордан Георгиев

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

адм. дело № 281/2016 г. по описа на КнАдмС за 2016  г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

       Производството е по реда на чл. 185 чл. 196 от Административно-процесуалния кодекс.

       Делото е образувано по протест на Славка Димитрова – Прокурор при РП - Дупница срещу разпоредбите на чл. 32 ал. 2 изр. 2 и 3 от Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Кочериново /Наредбата/, приета с Решение №. 122/22.10.2009 г. Протестиращият навежда доводи за незаконосъобразност  поради противоречие с чл. 15 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и чл. 56 ал. 5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Твърди се, че приетите от ОС – Дупница, посочени по – горе разпоредби от Наредбата, противоречат на закона. Иска се цитираната разпоредба в чл. 32 ал. 2 изр. 2 и 3 от  Наредбата да се отмени като незаконосъобразна.

       Ответникът - Общински съвет - Кочериново не се представлява по делото. С молба вх. № 794/01.03.2017 г. от Председателя на ОбС – Кочериново, моли да се прекрати производството по делото, на основание чл. 159 т. 3 и т. 4 от АПК, тъй като с Решение № 17 по Протокол 3 от проведено на 03.02.2017 г. заседание на ОбС – Кочериново е отменена оспорената разпоредба и същата е заменена с ново изречение. Представя и писмени доказателства за гореизложеното.

       Представителят на прокуратурата счита, че жалбата е основателна, оспореният текст от Наредбата е незаконосъобразен и следва да бъде отменен. С представените  доказателства за отмяна на оспорения текст счита, че актът вече е законосъобразен.

       Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите и възраженията на страните, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

       Предмет на оспорване по настоящето дело е чл. 32 ал. 2 изр. 2 и 3 от Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Дупница, приета от ОС - Дупница с Решение № 122/22.10.2009 г. Наредбата е подзаконов нормативен акт, чието оспорване пред съд е регламентирано в Дял трети, Раздел ІІІ, чл. 185 - 194 от АПК. Съгласно чл. 187 ал. 1 от АПК, упражняването на това процесуално право не е обвързано с преклузивен срок. Съгласно чл. 186 ал. 1 от АПК право да оспорват подзаконов нормативен акт имат  гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения. Касае се за неопределен и неограничен брой адресати,спрямо които нормативната разпоредба има многократно правно действие /арг. чл. 75 ал. 1 от АПК/. Съгласно ал. 2 прокурорът също може да подаде протест срещу акта и в този аспект протестът на прокурор Димитрова се явява процесуално допустим.

      Общинските съвети като органи на местното самоуправление на територията на съответната община, решават самостоятелно въпросите от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност. По силата на чл. 76 ал. 3 от АПК, вр. с чл. 8 от ЗНА и с чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на предоставените им правомощия, те са овластени да издават административни актове, сред които и подзаконови нормативни актове под формата на наредби. Предвид изложеното, съдът намира, че Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Кочериново е издадена от компетентен  орган - Кочериновския общински съвет, в изпълнение на конституционно закрепеното негово правомощие да издава наредби на територията на Община Кочериново. При приемането на Наредбата е спазена и изискуемата от закона специална форма. Спазени са  изискванията на чл. 75 ал. 3 и 4 от АПК - посочен е вида на акта /Наредба/, органът, който го е приел /ОС/ и е определен главният му предмет /определяне на реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Кочериново/. Като структура, форма и  обозначение на съдържанието Наредбата отговаря на изискванията на ЗНА и Указа за неговото прилагане.

      Правото на общинските съвети да издават наредби, с които да уреждат съобразно нормативните актове от по - висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение, е регламентирано в чл. 8 от Закона за нормативните актове. Подзаконовите нормативни актове приемани от общинските съвети, се основават на нормативните актове от по - висока степен. Те могат да уреждат обществени отношения от местно значение, само и единствено при условията и границите, определени от по - високия по степен нормативен акт, като детайлизират неговото приложение. Общинските съвети, като органи на местното самоуправление на територията на съответната община, решават самостоятелно въпросите от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност.

     С оглед на горецитираното, съдът би следвало да обсъди обжалваната разпоредба от Наредбата, за която се твърди, че е в противоречие с чл. 15 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/ и чл. 56 ал. 5 от ЗУТ. Подадената молба обаче, с която ответникът, чрез Председателя на ОбС – Кочериново уведомява съда за отмяна на протестираната разпоредба и представя доказателства за това, сочи за оттегляне на административния акт от страна на административния орган, съответно за оспорващия няма правен интерес от оспорването.  

      Извън горецитираното, спазени са изискванията на чл. 73 ал. 3 от АПК, чл. 37 ал. 3 от ЗНА и чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА - на официалната страница на Община Кочериново е публикуван на 23.12.2016 г проект за изменение на чл. 32 ал. 2 изр. 2 и 3 от действащата Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Кочериново. Проведени са обществени консултации с ЮЛ и граждани, като е констатирано, че в 30 – дневния законов срок не са постъпили други предложения, за което е публикувано съобщение на интернет – страницата на общината на 25.01.2017 г.  

        С Решение № 17 от Протокол № 3 от заседание на ОбС – Кочериново от 03. февруари 2017 г., на основание чл. 21 ал. 2, във вр. с чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, чл. 76 ал. 3 и чл. 79 от АПК, чл. 8, чл. 11 ал. 3, чл. 15 ал. 1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, е отменено изречение 2 и 3 от ал. 2 на чл. 32 от Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Кочериново и на тяхно място е прието ново изречение 2 от ал. 2 на чл. 32 от Наредбата, със следния текст: - „лице, което е получило изрично писмено съгласие от собственика на имота, или е сключило писмен договор със собственика на имота, за наем на заетата от преместваемия обект площ“.

     За направените предложения в зала от общинските съветници, наредбата е приета с мнозинство от 11 гласа “за”, 0 гласа “против”, 0 гласа “въздържали се”, което е повече от половината от броя на присъствалите общински съветници – 11 и обуславя редовно взето решение по реда на чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА. Текстът на приетата наредба е удостоверен от Председателя на ОбС - Кочериново, съобразно изискването на чл. 78 ал. 1 т. 2 от АПК и чл. 34 т. 3 от ЗНА. Спазени са и императивните изисквания на  чл. 26 ал. 2 от ЗНА. Изработването на проект за нормативен акт, вкл. подзаконов нормативен акт, се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност /чл. 26 ал. 1 от ЗНА/. Гаранция за спазването им е именно задължението за публикуване на проекта за нормативен акт, както и законодателно регламентираният   срок за заинтересованите лица за предложения и становища. В случая е спазен визираният срок, доколкото проекта за изменение на Наредбата е публикуван на официалната страница на Община Кочериново на 23.12.2016 г., а разглеждането и приемането на изменението в Наредбата е включено в дневния ред на заседанието на 03.02.2017 г.  

     Предвид всички гореизложени съображения, съдът постановява определение, съгласно изложените по – горе мотиви.

          

     Водим от горното и на основание чл. 159 т. 3 и т. 4, във вр. с чл. 196 от АПК, Кюстендилският административен съд

 

 

                                О  П  Р  Е Д  Е  Л  И:

      

     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на Славка Димитрова – Прокурор при РП – Дупница, срущу разпоредбите на чл. 32 ал. 2 изр. 2 и 3 от Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Кочериново.

     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 281/2016 г. по описа на Административен съд – Кюстендил.

     Определението може да се обжалва и протестира пред ВАС в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

     Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.      

     

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: