О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

24              гр.Кюстендил, 17.01.2017г.

 

                Кюстендилският административен съд, в открито съдебно заседание на дванадесети януари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Административен съдия: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

и секретар А.М., като разгледа докладваното от съдия Карамфилова адм.д.№334/2016г. по описа на КАС, за да се произнесе взе предвид:

 

                Й.А.С., ЕГН ********** и С.А.Г., ЕГН ********** ***, съдебен адрес *** адвокат К.Н. оспорват мълчалив отказ на кмета на Община Сапарева баня за издаване на разрешение за изменение на ПУП с обхват ПИ ХІ-354 и ПИ ХІІ-353, кв.13 по плана на с.Ресилово. Излагат се съображения за незаконосъобразност на акта поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и материалния закон – отменителни основания по чл.146, т.3 и т.4 от АПК. Претендират се разноски.

                 Ответникът чрез пълномощника изразява становище за неоснователност на жалбата по съображения, изложени в отговор. Не се претендират разноски.

                 Кюстендилският административен съд след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

                 Със заявление вх.№3-155/08.02.2016г. до кмета на Община Сапарева баня Й.С. и С.Г., в качеството им на собственици на ПИ ХІ-354, кв.13 по плана на с.Ресилово, са поискали издаване на разрешение за изменение на ПУП с обхват ПИ ХІ-354 и ПИ ХІІ-353, кв.13 по плана на с.Ресилово /с оглед съдържанието на заявлението съдът приема, че искането не е за изработване на ПУП, а за изменение по реда на чл.135, ал.1 от ЗУТ/. Като основание на искането е послужило решение на КОС, постановено по гр.д.№348/2014г. Представени са още нот.акт №134, т.І, д.№122/2011г., скица-проект и скица №323/18.11.2013г. В срока по чл.135, ал.3 от ЗУТ компетентният орган не се е произнесъл с изричен акт, поради което съдът приема, че е налице формиран мълчалив отказ.

Със заявление вх.№3-1678/06.10.2016г. до кмета на Община Сапарева баня Й.С. и С.Г. отново са направили искане за издаване на разрешение за изменение на ПУП с обхват ПИ ХІ-354 и ПИ ХІІ-353, кв.13 по плана на с.Ресилово, на същото основание. Приложени са същите писмени документи. Липсата на произнасяне от кмета в 14 дневния срок жалбоподателките оспорват като мълчалив отказ по настоящото дело.

Предвид установените факти съдът счита оспорването на мълчаливия отказ на кмета на Община Сапарева баня за недопустимо - насочено срещу акт, който не подлежи на оспорване. Налице е влязъл в сила административен акт /мълчалив отказ/ по заявление вх.№3-155/08.02.2016г., поради което е налице отрицателната предпоставката по чл.27, ал.2, т.1 от АПК за недопустимост на заявлението – влязъл в сила административен акт със същия предмет и страни.  Непроизнасянето на административния орган по заявление вх.№3-1678/06.10.2016г. на същото правно основание, не съставлява индивидуален административен акт. Поради това за съда липсва годен предмет на съдебен контрол. Жалбата е процесуално недопустима, доколкото няма формиран мълчалив отказ по недопустимо последващо искане за издаване на административен акт, след като е налице влязъл в сила административен акт със същия предмет и страни.

С оглед изхода от делото разноски не се присъждат.

                  Воден от горното и на основание чл.159, т.1 от АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

                  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.А.С., ЕГН ********** и С.А.Г., ЕГН ********** *** срещу мълчалив отказ на кмета на Община Сапарева баня за издаване на разрешение за изменение на ПУП с обхват ПИ ХІ-354 и ПИ ХІІ-353, кв.13 по плана на с.Ресилово.

                 ПРЕКРАТЯВА производство по адм.д.№334/2016г. по описа на Кюстендилски административен съд.

                  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 дневен срок от връчването му на страните.

 

 

                            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: