О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                     121                                                10.03.2017г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на десети март                                                                              две хиляди и седемнадесета година

в закрито съдебно заседание в следния състав:

                                                         Административен съдия: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

административно дело № 351 по описа за 2016г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

           

            Съдебният акт е постановен на основание чл.159, т.1 от АПК.

            С оглед уточненията в документ с вх.№5290/27.12.2016г. /вж. л.6/, предмет на делото е оспорен от адв.К.С. *** като пълномощник на А.Й.М., ЕГН ********** *** отказ на СГКК – Кюстендил за издаване на скица по заявление вх.№01-335266/31.10.2016г. на името на жалбоподателката за част от ПИ с идентификатор 68780.16.101 по КККР на гр.Дупница.

            От материалите по гр.д.№1286/2016г. на КРС и административната преписка по заявлението на М. се установява, че:

            1/на основание договор за дарение на недвижим имот от 29.12.2006г., обективиран в нот.акт №105, том VIII, рег.№8703, дело №1385/2006г. на нотариус Луиза Стоева жалбоподателката се легитимира като собственик на 99/248ид.ч. от ПИ с идентификатор 68789.16.102 по КККР на гр.Дупница, който имот е идентичен с УПИ XII-5971 в кв.95 по рег.план на гр.Дупница, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 68789.16.102.1 /вж. л.4/. Видно от скица №10583/18.12.2006г. на СГКК – Кюстендил другият собственик на имота е Общината /вж. л.5/.

            2/съгласно писмо изх.№94-1716-10-10-1500/25.03.2013г. на началника на СГКК – Кюстендил до М., в резултат на служебно съвместяване на регулационния план на дворищната регулация от 1993г. със КК на гр.Дупница е установено, че имот със стар номер по РП 5971 п-л XII попада в обхвата на ПИ с идентификатор 68789.16.101 по КК, а не в ПИ с идентификатор 68789.16.102 по КК. СГКК е извършила служебна корекция в записа за ПИ 101, записан със стар номер 5971 и в записа за ПИ 102, записан със стар номер 5970, като М. е заличена като собственик на ПИ 102. Указано е, че нотариалният акт от 2006г. на нотариус Луиза Стоева, легитимиращ М. като собственик на ПИ 102, следва да се поправи от нотариуса, който може да бъде инициатор за снабдяване със скица за ПИ 101. Органът е посочил, че след снабдяване с нот.акт за собственост върху ПИ 101, СГКК може да извърши изменение в КРНИ, като М. се впише за собственик на имота.

            3/съгласно нот.акт №106, том I, рег.№1646, дело №85/2014г. на нотариус Луиза Стоева като собственици на ПИ с идентификатор 68789.16.102 по КК са признати лицата Иван Стойков Николов, Лидия Стойкова Кафеджийска и Аспарух Стойков Николов /вж. л.8 от гр.д./.

4/със заявление №01-335266/31.10.2016г. М. чрез адв.С. *** издаване на скица за ПИ 68789.16.101, прилагайки искова молба срещу СГКК на основание чл.124, ал.1 от ГПК във вр. със ЗКИР, която е поставила началото на гр.д.№1286/2016г. на КРС. Скицата е издадена с №15-533899/01.11.2016г., в която като собственик на 5/6 ид.ч. от имота е записана Надежда Й. Гърчева на основание нот.акт №39, том XI, дело 2234/27.06.2007г. от СВ /вж. л.12/. Скицата е получена от пълномощника на М., съгласно писмо изх.№20-65119/01.11.2016г. /вж. л.11/. В исковата молба се сочи, че нотариусът е отказал снабдяване на М. с исканата скица.

            При така сложилата се фактическа обстановка по делото съдът намира жалбата за процесуално недопустима в хипотезата на чл.159, т.1 от АПК поради липса на годен за оспорване отказ на компетентния административен орган. Съображенията за това са следните:

            По см. на чл.55, ал.2 във вр. с ал.1 от ЗКИР скицата е официален удостоверителен документ, снабдяването с който е административна услуга във вр. с дефиницията по §1, т.2, б.“в“ от ЗА. Съгласно §8 от ПЗР на АПК в процедурата по издаване на скицата се прилагат правилата на кодекса за издаване на индивидуални административни актове и тяхното обжалване по съдебен ред, включително обжалване на отказите за извършването им, освен ако в специален закон е предвидено друго. Такова друго предвиждане в специалния ЗКИР не съществува, с изключение на компетентния орган за издаване на скицата, който е началникът на СГКК. В случая по поделото услугата е извършена, т.к. по заявлението на жалбоподателката скицата е издадена. Това е скица №15-533899/01.11.2016г. Скицата е официален документ, а не индивидуален административен акт. Такъв акт съгласно чл.21, ал.3 от АПК е волеизявлението за нейното издаване или отказът за издаване. Волеизявлението на органа е положително, т.к. скицата е издадена. В този смисъл не е налице годен за оспорване отказ за издаване на документа. По същество М. оспорва верността на отразените в скицата обстоятелства относно собственика на ПИ с идентификатор 68789.16.101 по КККР, претендирайки, че има права на собственост върху имота, които не са отразени в съдържанието на документа. Т.е. оспорва се материалната доказателствена сила на документа. Това твърдение обаче касае съдържанието на удостоверителния документ, поради което на основание чл.81, ал.2 от АПК не подлежи на съдебен контрол. Оспорването може да се извърши единствено в рамките на контролно-отменителното производство пред горестоящия орган, но не и чрез обжалване в самостоятелен съдебно-административен процес по реда на чл.145 и сл. от АПК. Недопустимо е съдът да се произнася по искането на жалбоподателката да се задължи административния орган да издаде скица с конкретно посочено съдържание. При негативен за жалбоподателката акт по чл.81, ал.2 от АПК /жалбата е отхвърлена или сезираният с нея по-горестоящ административен орган не се е произнесъл в законния срок/ спорът за съдържанието на официалния документ може да се отнесе пред гражданския съд в исково производство по чл.124, ал.4 от ГПК.

            Съдът следва да отмени определението за ход по съществото на спора в хипотезата на чл.253 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК. На основание чл.159, т.1 от АПК жалбата следва да се остави без разглеждане и да се прекрати съдебното производство.

            Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ОТМЕНЯ протоколно определение от 02.03.2017г. за даване ход по съществото на спора по адм.д.№351/2016г. по описа на КАС.

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от адв.К.С. *** като пълномощник на А.Й.М. /с посочени лични данни/ срещу отказ на началника на СГКК – Кюстендил по заявление вх..№01-335266/31.10.2016г. за издаване на скица за ПИ с идентификатор 68789.16.101 по КККР на гр.Дупница.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №351/2016г. по описа на КАС.

            Определението подлежи на обжалване от страните с частни жалби пред ВАС в 7-мо дневен срок от получаване на съобщенията за изготвянето му.

            Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: