О  П  Р  Е  Д  Е Л  Е Н  И Е

                                                    09.05.2017 г.

 

Номер                 222                    2 0 1 7 година                     гр. Кюстендил

 

                           В     И М Е Т О      Н А      Н А Р О Д А

 

Кюстендилският административен съд

на девети май                                                                     2 0 1 7 година

в закрито заседание в следния състав:

 

 

                                                            Административен съдия: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

 

 

като разгледа докладваното от съдия Демиревски

административно дело № 372 по описа за 2016 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

       

        Производството е по реда на чл. 74 ал. 2 от Закона за защита от дискриминация /ЗЗДискриминация/, във вр. с чл. 1 ал. 1 от ЗОДОВ.

        Образувано е по искова молба от Р.Д.К., с адрес *** против Кмета на Община Сапарева баня. Твърди се, че на проведените президентски избори през месец октомври 2016 г., Кметът на община Сапарева баня не е осигурил достъпна среда до секцията за гласуване на хора с увреждания, като иска ответникът да бъде осъден да преустанови нарушението и да заплати обезщетение за нанесени неимуществени вреди в размер на 5 000 лв., както и претендира направените разноски по делото. Счита, че е нарушен чл. 5 от ЗЗДискриминация – извършена дискриминация по признак „увреждане“. Представени са и писмени бележки от процесуалният представител на ищеца адв. Р..

        Ответникът – Кметът на община Сапарева баня, чрез процесуалният си представител адв. Д., в с.з. и  писмена защита представена по делото, моли да се прекрати образуваното съдебно производство като недопустимо, алтернативно да се отхвърли исковата претенция като неоснователна.

       Кюстендилският административен съд, след като прецени доказателствата по делото, доводите и възраженията на страните, както и след проверка за допустимостта на исковата молба, счита същата за процесуално недопустима. Съображенията за това са следните:               

       Съгласно чл. 74 ал. 1 от Закона за дискриминация, в случаите по раздел І, всяко лице претърпяло вреди от нарушение по права по този или други закони, уреждащи равенство в третирането, може да предяви иск за обезщетение по общия ред срещу лицата и/или органите причинили вредите. На основание чл. 74 ал. 2 от закона, в случаите когато вредите са причинени на граждани от незаконни актове, действия или бездействия на дължавни органи и длъжностни лица, искът за обезщетение се предявява по реда на ЗОДОВ.

       В случая обаче, съдът няма компетентност да установява действия или бездействия на органи или длъжностни лица, представляващи дискриминация. Органите, които са компетентни да се произнасят по случаи на неравно третиране, са Комисията за защита от дискриминация и гражданският съд. Произнасянето на административния съд по искове за вреди, причинени на граждани от незаконни актове, действия и бездействия на органи или длъжностни лица, представляващи форма на дискриминация, по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /чл. 74 ал. 2 от ЗЗД-я/ е допустимо само при наличието на акт на Комисията за защита от дискриминация, издаден в производството по глава четвърта, раздел І от ЗЗД-я, с който се установява неравно третиране. Исковете по чл. 74 ал. 2 от ЗЗД-я за обезщетение за вреди, причинени на граждани от незаконни актове, действия или бездействия на държавни органи и длъжностни лица, които се явяват в противоречие със ЗЗД-я, не са отделен вид. Те представляват искове по ЗОДОВ, които могат да се предявят пред административния съд след установяване на проява на дискриминация с решение на специализираната и оторизирана за това Комисия за защита от дискриминация. По тази причина разпоредбата на чл. 74 ал. 2 от ЗЗД-я съдържа препращане към ЗОДОВ. Приложението на чл. 74 от закона е обусловено от приключило административно производство пред КЗД, в рамките на което е влязъл в сила административен акт по чл. 65 от закона, с който е установен правопораждащият претендираното право на обезщетение акт на дискриминация. Такъв акт на специализирания държавен орган не е представен по делото и не се твърди да има. Постановяването на такъв акт представлява абсолютна положителна процесуална предпоставка за допустимост на иска. В тази насока са и задължителните указания в т. 4 от ТП № 2/19.05.2015 г. на ВКС по т.д. № 2/2014 г. на ОСГК на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС.  

 

       С оглед изложеното съдт ще остави исковата молба без разглеждане и ще прекрати производството по делото.             

       На основание чл. 143 от АПК и с оглед изхода на делото, съдът няма да присъжда разноски по същото.

       

       Воден от горното и на основание чл. 130 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, Кюстендилският административен съд

 

                                      Р  Е  Ш  И:

 

      ОТМЕНЯ хода по същество даден в с.з. от 11.04.2017 г.

      ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ВРЪЩА искова молба от Р.Д.К. *** срещу Кмета на община Сапарева баня, с правно основание чл. 74 ал. 2 от Закона за защита на дискриминация във вр. с чл. 1 ал. 1 от ЗОДОВ.

       ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 372/2016 г. по описа на Административен съд – Кюстендил.

       Определението може да се обжалва в 7 – дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

       Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него.

 

 

                                                                                 Административен съдия: