О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                              11.04.2017 год.

 

Номер            174                          2 0 1 7 година                            гр. Кюстендил

 

Кюстендилски   административен съд

на единадесети април                                                                2 0 1 7 година

в закрито заседание в следния състав:

 

                                                   Административен съдия: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

 

Секретар:

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

Административно дело № 377 по описа на КнАдмС за 2016 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

      П.П.С. - в качеството си на общински съветник от ПП „Движение 21“ в  Общински съвет - Дупница е подал жалба против Решение № 370/12.12.2016 г. на Общинската избирателна комисия - Дупница. Изложени са мотиви, поради които счита, че решението е незаконосъобразно и иска същото да бъде отменено, като на основание чл. 173 ал. 2 от АПК преписката бъде върната на комисията с указания по тълкуването и прилагането на закона за издаване на ново решение.

      С Решение № 370/12.12.2016 г. ОИК - Дупница е отказала да уважи искането да бъде обявен за избран за общински съветник следващия кандидат от ПП „Единна народна партия“, поради липса на обстоятелства по чл. 30 ал. 4 т. 9 от ЗМСМА, по сигнал с вх. № 558/08.12.2016 г. на П.П.С. – общински съветник от ПП „Движение“ 21 в ОбС – Дупница.

      Ответникът – чрез Председателя на ОИК – Дупница оспорва жалбата и счита същата за неоснователна.

      По делото са приети като доказателства писмени такива с вх. № 5162/16.12.2016 г.; вх. № 5319/29.12.2016 г.; вх. № 193/18.01.2017 г.; вх. № 782/28.02.2017 г.; вх. № 1085/23.03.2017 г. и вх. № 1115/27.03.2017 г.

      Делото е обявено за решаване в с.з. от 28.03.2017 г.    

      Кюстендилският административен съд, като прецени доказателствата по делото, доводите и възраженията на страните, както и след проверка за допустимостта на жалбата и законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168 ал. 1 от АПК и съобразно критериите на чл. 146 от АПК, счита жалбата за процесуално недопустима, поради което ще я остави без разглеждане и ще прекрати производството по делото.

      Производството пред административния съд е по реда на чл. 459 ал. 1 от Изборния кодекс /ИК/, във връзка с чл. 30 ал. 8 от ЗМСМА.

      Правоотношенията във връзка с предсрочното прекратяване на пълномощията на общинските съветници са уредени от материално правна и процедурна страна в нормата на чл. 30 от ЗМСМА. Една от предпоставките е посочената в чл. 30 ал. 4 т. 9 – предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник, при избирането му или назначаването му за управител на търговско дружество с общинско участие и да бъде обявен за избран следващия в листата кандидат. Производството по проверка, обезпечаване на участието на засегнатия общински съветник, сроковете и пълномощията на ОИК са регламентирани в ал. 6 на чл. 30 от ЗМСМА. Към тях спада и правомощието, респективно задължението й след прекратяване на пълномощията на общинския съветник, да обяви за избран за общински съветник следващия в листата. С приемането на новата ал. 8 от ЗМСМА от 2011 г., ТР № 1/2009 г. на ОС на ВАС е загубило своето действие. В ал. 8 са уредени 4 /четири/ групи въпроси, както следва: 1/ на оспорване пред административния съд подлежат както решенията, така и отказите; 2/ кои са легитимираните да ги оспорват лица; 3/ реда за оспорване, където законодателят е използвал техниката на препращане и е препратил към реда по чл. 459 от ИК и 4/ въпросите, свързани с действията на ОИК след влизане на решението й в сила. В разпоредбата ясно са показани трите категории правни субекти, на които законодателят е предоставил правната възможност да оспорват решенията и отказите на ОИК. На първо масто – това са заинтересованите лица, на второ място – централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устава и на трето място – това са ръководствата на коалициите, компетентни съгласно решението за образуване на коалиция, които са представени в общинския съвет. И в трите случая е допустимо оспорването да се провежда от упълномощени от тях лица. Така извършеният анализ на чл. 30 ал. 8 от ЗМСМА ясно показва, че законът е определил в самата разпоредба оправомощените да оспорват правни субекти.

      Основният въпрос в случая се явява, дали жалбоподателят пред административния съд попада в някоя от трите категории правни субекти, легитимирани да оспорват акта на ОИК – Дупница. В жалбата с вх. № 5162/16.12.2016 г., оспорващият П.П.С., сам е отразил качеството, в което подава жалбата, а именно – като общински съветник в ОС - Дупница. Същият саморъчно е положил подпис под жалбата си. От съдържанието на жалбата ясно и категорично се установява, че същият не е действал в някакво друго качество, в това число и като упълномощено лице на някоя от останалите две категории легитимирани лица по чл. 30 ал. 8 от ЗМСМА. Изготвената и подписана жалба от г- н С., изключва и прави неоснователни и недоказани твърдения, че същият може да е действал евентуално като представител на централното ръководство на партия „Движение 21“. Ето защо съдът намира, че призводството пред Административен съд – Кюстендил е по оспорване на П.С., в качеството му на общински съветник в ОС – Дупница.

      За разлика от централните ръководства на партиите и на ръководствата на коалициите, на които законодателят в чл. 30 ал. 8 директно е признал право на оспорване, то по отношение на настоящия жалбоподател, подлежи на изследване дали има качеството на заинтересовано лице в настоящето производство. Това понятие е уредено в разпоредбата на чл. 147 ал. 1 от АПК – право да оспорват административните актове имат граждани, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него или за които той поражда задължения. Преценени на тази плоскост, общинските съветници, които не са адресати на оспореното решение на ОИК – Дупница, не попадат в обхвата на цитираната разпоредба. Обстоятелството, че П.П.С., в качеството си на общински съветник, е подал сигнал пред ОИК – Дупница, не го прави участник в административното производство. Видно от разпоредбата на чл. 30 ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, комисията е задължена да образува производство при получаване на документи по чл. 30 ал. 4 т. 9 от закона, т.е. това производство не е обвързано с направено нарочно уведомление или искане. Дори на това основание, уведомилият не може да се легитимира като страна в административното производство и не би могло да му се признае право на оспорване. На трето място, жалбоподателят не попада и в категорията правни субекти, които биха били избрани в хипотезата на чл. 30 ал. 6 от ЗМСМА, тъй като вече е избран за такъв и е встъпил в упражняване на правомощията си. След като не изпълнява критериите по чл. 147 ал. 1 от АПК, жалбоподателят не би могъл да се счита за заинтересовано лице и не доказва защитен правен интерес от оспорване на решението на ОИК - Дупница, тъй като с отказа на комисията да бъде обявен за избран за общински съветник следващия в листата кандидат от „Единна народна партия“, не се засягат негови права лично, пряко и непосредствено, поради което жалбоподателят не е носител на публичното потестативно право на жалба.

      С оглед изхода по делото, съдът не следва да присъжда разноски по същото.   

 

      Воден от горното и на основание чл. 159  т. 4 от АПК, Кюстендилският административен съд

 

                                   О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

         

      ОТМЕНЯ протоколно определение за даване ход по същество в с.з. от 28.03.2017 г.

      ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.П.С. – общински съветник от ПП „Движение 21“ в Общински съвет – гр. Дупница, с адрес: гр. Дупница, ул. „Солун“ № 4, срещу Решение № 370/12.12.2016 г. на ОИК – Дупница.

      ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 377 по описа на Административен съд - Кюстендил за 2016 година.

      Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

      Определението да се съобщи на страните чрез връчване на преписи от същото.

 

                                                                           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: