О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                 гр.Кюстендил, 15.02.2017год.

                                   В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Кюстендилският административен съд в закрито заседание на петнадесети февруари  през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                   Административен  съдия: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

като разгледа докладваното от съдията адм. дело №385 по описа за 2016год., за да се произнесе, взе предвид:

 

 Производството по делото е образувано по жалба на „А.2.“ ЕООД  със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Н.Е.З.  срещу  заповед № 3544 от 21.11.2016г. на кмета на Община Дупница в частта, с която „Правото на преминаване от ул. ***“ в гр.Дупница през общински имот до новопроектираната обслужваща улица ПИ с проектен идентификатор 68789.24.3928 по КК да бъде уредено по реда на чл.192 от ЗУТ“ /вж. жалбата и допълнителната молба от 09.02.2017г./.  Релевирани са доводи за незаконосъобразност на административния акт  в оспорената му част поради противоречие с материалноправните разпоредби на ЗУТ - отменително основание по чл.146, т.4 от АПК. Допълнително оспорващият сочи, че административният орган не е изпълнил  решението на Административен съд – Кюстендил по адм. дело №93/2016г. Правния си  интерес от оспорване жалбоподателят обосновава  с  доводи за това, че предвиденият със заповедта  достъп до улицата  чрез учредяване на право на преминаване през общински имот би създал финансови задължения за дружеството, доколкото съгласно чл.192, ал.3 вр. с ал.6  от ЗУТ правото на преминаване се заплаща; че въведеният режим за достъп до улицата е тежък и ненужен, като не е съобразен с представеното от дружеството задание за изработване на ПУП-ПРЗ, съгласно което новопроектираната улица ПИ 68789.24.3928 граничи с уличнорегулационната линия на ул. *** и не се налага преминаване през чужд /общински/ имот. Прави се искане за отмяна на административния акт в оспорената му част.

            Ответникът – кметът на Община Дупница не е изразил становище по жалбата.

             Административният съд, след като извърши преценка на доказателствата към административната преписка, както и на доводите на оспорващото дружество, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

 Със заявление вх.№26-00-423/26.02.2015г. от управителя на “А.2.“ ЕООД до кмета на Община Дупница е поискано  допускане изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ, като от УПИ 68789.24.8 – собственост на заявителя,  се образуват пет нови УПИ с отреждане за жилищно строителство с проектни идентификатори  от 68789.24.3923  до  68789.24.3927 по КК на гр.Дупница в м.“***“, както и обслужваща улица за транспортен достъп с идентификатор 68789.24.3928, т.е. общо  шест ПИ.  С приложеното към заявлението коригирано техническо задание с предложение за изменение на ПИ  и  скица-предложение към него /л.34-36 от делото/, в т.7 е предвидено, че транспортното обслужване на новообразуваните  имоти ще се осъществи чрез създаване на нова улица с дължина 97м, която ще се свърже с ул. ***,  към която урегулирания имот вече има лице съгласно действащия ПУП, а в т.8 е предвидено, че пътната връзка на новопроектираната улица  с ул. ***  ще се осъществи  чрез образуване  на Т- кръстовище в свободното пространство в рамките на уличната регулация между съществуващото трасе на пътното платно на ул. ***  и  УПИ 68789.24.8. 

Със заповед №2500/03.12.2015г.  на основание чл.124а, ал.2 във вр. с чл.59, ал.1 от ЗУТ, кметът на Община Дупница е одобрил т.1-6  и  т.9-11 от техническото задание за изработване на ПУП-ПЗ на ПИ с проектни идентификатори 68789.24.3923, 68789.24.3924, 68789.34.3925, 68789.24.3926, 68789.24.3927 и 68789.24.3928 и е  разрешил да се изработи  проект за ПУП-ПЗ на посочените ПИ с проектни идентификатори, образувани от ПИ 68789.24.8 в м.“***“ по КК на гр.Дупница.

По жалба на дружеството, предвид непроизнасяне от административния орган  по частите по т.7 и т.8 от проекта,  формиращо мълчалив отказ по см. на чл.58, ал.1 от АПК във вр. с чл.213 от ЗУТ, е образувано адм. дело №93/2016г. по описа на Административен съд – Кюстендил, което е приключило с решение №196 от 07.10.2016г., влязло в сила на 02.11.2016г.  Съдът е отменил  оспорения  мълчалив отказ на кмета на Община Дупница да издаде на “А.2.“ ЕООД  разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ по заявление вх.№26-00-423-(6)/26.06.2015г. в частта по т.7 и т.8 от техническото задание относно транспортното обслужване на ПИ с проектни идентификатори 68789.24.3923, 68789.24.3924, 68789.34.3925, 68789.24.3926 и 68789.24.3927 по КК на гр.Дупница чрез новопроектираната обслужваща улица – ПИ с проектен идентификатор 68789.24.3928 по КК, която се свързва с ул.“***“ в гр.Дупница и е изпратил преписката на кмета на Община Дупница за издаване на индивидуален административен акт.

 Видно от мотивите на решението,  заданието, което определя обхватът, целите и задачите на проекта за ПУП,  включва  т.7  и  т.8 относно транспортното обслужване на новообразуваните имоти, като  предвиждането за пътна връзка на новопроектираната улица с ул.“***“ в гр.Дупница  е през свободното пространство в рамките на уличната регулация чрез образуване на Т-образно кръстовище, което  съответства на правилата и нормите за изграждане на техническата инфраструктура и нормите за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи в урбанизираните територии.  Сочи се, че новопредвидената улица за обслужване на петте имота , макар и със статут на частен път по см. на чл.8, ал.4 и ал.5 от ЗП, няма да препятства обществения достъп за преминаване по нея след уреждане на отношения между собственика на пътя и общината по реда на чл.9, ал.2 от ЗП. Изводите са за спазване на нормативните правила за проектиране на транспортния достъп до имотите по т.7 и т.8 от заданието, респ. за законосъобразност на проекта.

След връщане на преписката, с оспорената заповед №3544 от 21.11.2016г., кметът на Община Дупница допълва заповед №2500/03.12.2015г. както следва:  одобрява точки 7 и 8 от задание за изработване на ПУП-ПЗ, представено със заявление вх.№26-00-423-6/26.06.2015г. на „А.2.“ ЕООД, относно транспортното обслужване на поземлени имоти с проектни идентификатори 68789.24.3923, 68789.24.3924, 68789.34.3925, 68789.24.3926 и 68789.24.3927 по КК на гр.Дупница чрез новопроектираната обслужваща улица – ПИ с проектен идентификатор 68789.24.3928 по КК, която се свързва с ул.“***“ в гр.Дупница; правото на преминаване от ул. ***“ в гр.Дупница през общински имот до новопроектираната обслужваща улица ПИ с проектен идентификатор 68789.24.3928 по КК да бъде уредено по реда на чл.192 от ЗУТ.

Издадената  заповед  е съобщена на дружеството на 07.12.2016г., а жалбата е подадена на 12.12.2016г., т.е. в срока по чл.215, ал.4 от ЗУТ. 

            Съдът, като прецени фактическите обстоятелства по административния спор и  изложените от оспорващия доводи относно правния  му интерес от оспорване на  административния акт, счита жалбата за процесуално недопустима в хипотезата на чл.159, т.1 и т.4 от АПК, поради което я оставя без разглеждане и прекратява производството по делото. Съображенията са следните:

В случая  със издадената  заповед  административният  орган е  одобрил точки 7 и 8 от заданието за изработване на ПУП-ПЗ, представено със заявлението на оспорващото дружество относно транспортното обслужване на проектираните поземлени имоти, т.е.  актът е позитивен за адресата си.  Разпореденият  с административния акт   правен резултат  е благоприятстващ за оспорващия, доколкото изцяло е удовлетворено искането на същия като е разрешено изработване на  внесения проект за ПУП-ПЗ. Горното сочи на липса на правен интерес от оспорването на заповедта. От друга страна, частта от заповедта, която е заявена като предмет на жалбата, а именно частта,  в която органът сочи, че  правото на преминаване от ул. ***“ в гр.Дупница през общински имот до новопроектираната обслужваща улица ПИ  с проектен идентификатор 68789.24.3928 по КК  следва  да бъде уредено по реда на чл.192 от ЗУТ, не съдържа разпоредителна част. Административният орган не е определил  конкретни права и задължения на страните, вкл. на жалбоподателя, а само визира бъдещи намерения за учредяване на право на преминаване. Горното  дисквалифицира оспорената част от заповедта  като индивидуален административен акт. Съответно, ако се учреди право на преминаване със заповед по чл.192, ал.3 от ЗУТ, с което биха са засегнали правата на търговското дружество, то  тогава за него би възникнал правен интерес  от съдебно  оспорване на административния акт.  

Налице са отрицателните процесуални  предпоставки за допустимост на съдебното производство по чл.159, т.1 и т.4 от АПК и същото подлежи на прекратяване.

Допълнително за пълнота на изложението и с оглед доводите в жалбата съдът счита за необходимо да посочи следното:

Сервитут за преминаване през чужд имот се  създава когато няма друг начин за достъп до поземлен имот, а в случая от одобреното задание и от скицата към него е очевидно, че достъпът до новопроектираните имоти, вкл. и транспортния достъп, се осигурява чрез новопроектираната улица  ПИ 68789.24.3928, която  граничи с уличнорегулационната линия на ул. *** и не се налага преминаване през чужд /общински/ имот, т.е. в оспорената част от заповедта, органът е визирал намеренията си за реда и начина за осигуряване на обществен достъп до новопроектираната улица. В тази хипотеза  за дружеството –жалбоподател не биха възникнали задължения за заплащане на правото на преминаване, а отношенията с общината във връзка с обществения достъп  биха могли да се уредят с  договор по чл.192, ал.1 от ЗУТ. Възможен е и редът  по чл.9, ал.2 от Закона за пътищата, доколкото новопредвидената улица ще има статут на частен път по см. на чл.8, ал.4 и ал.5 от ЗП.      Предвид констатациите за недопустимост на жалбата, съдът не дължи проверка на релевираните от жалбоподателя възражения за незаконосъобразност на административния акт.

             Водим от гореизложеното и на осн. чл.159,т.1 и  т.4 от АПК, съдът

   

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ   БЕЗ  РАЗГЛЕЖДАНЕ   жалбата на на „А.2.“ ЕООД  със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Н.Е.З.,  срещу  заповед № 3544 от 21.11.2016г. на кмета на Община Дупница в частта, с която „Правото на преминаване от ул. ***“ в гр.Дупница през общински имот до новопроектираната обслужваща улица ПИ с проектен идентификатор 68789.24.3928 по КК да бъде уредено по реда на чл.192 от ЗУТ“  и  прекратява производството по делото.

            Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

            Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

                                         

                         АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: