П Р О Т О К О Л

 

Гр. КЮСТЕНДИЛ, 10.05.2017 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на десети май две хиляди и седемнадесета година в състав:

        

                            СЪДИЯ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

            

с участието на секретар: А.М.

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: Адм.д. №  388/2016 г.

докладвано от: съдия ПЕТРОВА

На именното повикване в 11:32 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ, редовно призован, не се явява, представлява се от адв. П., която е представила по-рано надлежно пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ, редовно призован, представлява се от юк. В., която е представила по-рано надлежно пълномощно.

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ЮК. В.: Във връзка с удостоверението, което бяхме задължени от миналото с. з. да представим, заявявам, че имаме затруднения при неговото издаване, тъй като практиката в такива случаи е служители от техническата служба в общината да извършват оглед на място, но същите нямат достъп до апартамента. Затова моля жалбоподателят да осигури достъп до жилището, което му е определено като обезщетение

АДВ. П.: По отношение на апартамента, който е даден като обезщетение на моите доверители, заявявам, че не е предаван ключ на доверителите ми, така че той да може да осигури достъп. Дори апартаментът не е даден, той е определен като обезщетение, но няма документ, с който да е определен като собственост. В документа е записано, че се определя като обезщетение апартамент, съответно индивидуализиран, и са задължени доверителите ми да заплатят определена сума, но няма документ, с който да им е предадена собствеността.

СЪДЪТ, като взе предвид съдържанието на оспорения акт, обуславящо неговия характер, материализирано в Протокол № 5 от 23.11.2016 г. от заседание на Комисията по чл. 7,  ал. 1 от НУРУЖНННОЖ, назначена със Заповед РД-00-297 от 28 март 2016 г. на кмета на община Кюстендил, съставляващо точка 1 от раздел, озаглавен “По т.6 от дневния ред – други”, счете, че жалбата е недопустима. Видно от съдържанието на оспорения акт, същият съставлява съгласувателно становище с експертен характер на Комисията по чл. 7, ал. 1 от цитираната наредба, което е издадено в рамките на производство, неприключило с краен акт на компетентния административен орган, комуто принадлежи правомощието за прекратяване на наемните правоотношения по отношение общинските жилища при условията на приложимата общинска наредба. Т.е. оспореното решение на Комисията по чл. 7,  ал. 1 от наредбата е с вътрешнопроцесуален характер, с него не е упражнена властническа воля – не е упражнено потестативно субективно право на административен орган да предизвика в рамките на предоставената му компетентност промяна в правната сфера на жалбоподателя. Поради този си характер оспореният акт на комисията по чл. 7,  ал. 1 от наредбата не съставлява индивидуален административен акт и не подлежи на съдебно оспорване. Липсва елементът “засягане правната сфера на адресата”, липсва предизвикване на промяна в тази правна сфера чрез упражняване на властническа воля, поради което не е налице и правен интерес от оспорване.

Воден от изложеното и на осн. чл. 159, т. 1 от АПК, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ч.А.Я. срещу Решение от 23.11.2016 г. на Комисията по чл. 7,  ал. 1 от НУРУЖНННОЖ, назначена със Заповед РД-00-297 от 28 март 2016 г. на кмета на община Кюстендил и ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. д. № 388/2016 г. по описа на Административен съд – Кюстендил.   

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.

         Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в 11:44  ч.

 

 

                                                                                                                        СЪДИЯ:

 

 

 

                  СЕКРЕТАР: