О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                     26.01.2017г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на двадесет и шести януари                                                         две хиляди и седемнадесета година

в закрито съдебно заседание в следния състав:

                                                         Административен съдия: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

административно дело № 3 по описа за 2017г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Съдебният акт е постановен на основание чл.159, т.4 от АПК във вр. с чл.213 от ЗУТ.

И.С.П., ЕГН ********** *** е подал жалба срещу заповед №3607/28.11.2016г. на кмета на О Д. Претендира се материална незаконосъобразност на оспорения акт и се иска неговата отмяна. Като особено искане в жалбата се моли за спиране изпълнението на заповедта до окончателното разрешаване на спора по делото.

От приложената по делото административна преписка се установява, че оспорената заповед №3607/28.11.2016г. на кмета на О Д. е издадена на основание чл.224а, ал.4 от ЗУТ. Със заповедта е разрешено строителството на строеж: „Нова покривна конструкция на сграда от допълващото застрояване с идентификатор 68789.18.72.2 по КК на гр.Д. без промяна на височината на сградата“, находящ се в УПИ IX-3020, 3021 в кв.154 по регулационния план на гр.Д. да продължи по РС №127/19.09.2016г. Заповедта е издадена във връзка с предходна заповед на кмета №2488/01.12.2015г., с която е спряно изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи на строежа. В изпълнение на писмо изх.№94-Ю-83-(1)/20.01.2016г. на главния архитект със заявление вх.№94-Ю-63/14.09.2016г. Ю.А.М. е внесъл проект заснемане на заварения строеж и инвестиционен проект за „Нова покривна конструкция на сграда от допълващото застрояване с идентификатор 68789.18.72.2“ по КК на гр.Д., без промяна на височината на сградата“. Главният архитект е издал РС №127/19.09.2016г. на М. за строежа по инвестиционния проект и е одобрил проекта.

Заповедта на кмета от 01.12.2015г. е издадена след проверка по жалба от И.С.П. с №94-И-761/23.09.2015г. П. е собственик на УПИ XIII-3018 в кв.154 по рег.план на гр.Д., който имот е съседен на УПИ IX-3020,3021 в кв.154 по плана на града.

Ю.А.М. е собственик на УПИ IX-3020,3021 в кв.154 по рег. план на гр.Д., ведно с постройките в него на основание нот.акт №175, том I, рег.№2203, дело 152/2012г. на нотариус А.Ра. с №431 на НК и район на действие района на РС – Д. Имотът е идентичен с ПИ с идентификатор 68789.18.72 по КК на града.

Изложените фактически обстоятелства по делото водят до извод, че оспорването изхожда от лице без правен интерес, поради което е недопустимо в хипотезата на чл.159, т.4 от АПК. Съображенията за това са следните:

Производството по чл.224а, ал.4 от ЗУТ е специално спрямо общите правила на АПК. Посредством същото органът, спрял изпълнението на строителните и монтажни работи по строежа в УПИ IX-3020, 3021 в кв.154 по рег.план на гр.Д. е разпоредил работите да продължат поради отпадане на причините, довели до тяхното спиране.

Трайната и последователна практика на ВАС приема, че в производството по издаване на заповедта по чл.224а, ал.4 от ЗУТ не участват заинтересовани страни, като административното правоотношение се развива само между административния орган и лицето, в чиято полза се издава акта за вдигане на наложената забрана. Жалбоподателят П. не е лице, в чиято полза е издадена заповедта за продължаване на строителството. Същият няма качеството и на възложител на строежа по см. на чл.161 от ЗУТ. П. е собственик на съседен имот, различен от имота, в който е строежа по заповедта. С оглед на горното, същият не е заинтересована страна и няма активна процесуална легитимация да обжалва заповедта на кмета. Посочените правни съображения правят жалбата процесуално недопустима /вж. опр. №3487/25.03.2008г. по адм.д.№342/2008г., опр. №6655/12.05.2011г. по адм.д.№2693/2011г., опр. №12704/10.10.2011г. по адм.д.№11615/2011г., опр. №4361/28.03.2013г. по адм.д.№3769/2013г., опр. №10697/22.08.2014г. по адм.д.№9796/2014г., всички на IIо. на ВАС/.

Поради недопустимост на жалбата недопустимо е и особеното искане за спиране изпълнението на процесната заповед. Извън изложеното, искането е недопустимо и на още едно основание. По аргумент от чл.217, ал.1 от ЗУТ заповедта не е измежду актовете, на които законът е придал предварително изпълнение, поради което изпълнението е спряно с подаване на жалбата по см. на чл.166, ал.1 от АПК /т.нар. суспензивен ефект на оспорването/.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.159, т.4 от АПК във вр. с чл.213 от ЗУТ, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от И.С.П. /с посочени лични данни/ срещу заповед № 3607/28.11.2016г. на кмета на ОД.

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 3/2017г. по описа на КАС.

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустимо особеното искане в жалбата за спиране изпълнението на посочената заповед на кмета на О. Д. до окончателното разрешаване на спора по делото.

            Определението подлежи на обжалване от страните с частни жалби пред ВАС в 7-мо дневен срок от получаване на съобщенията за изготвянето му.

            Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: