О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                                06.02.2017 г.

 

Номер                                      2 0 1 7 година                               гр. Кюстендил

 

Кюстендилски административен съд

на шести февруари                                                                       2 0 1 7 година

в закрито заседание в следния състав:

 

                                                             Административен съдия: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

 

Секретар:

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

адм. дело № 10 по описа на КАС за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

      Производството е образувано по жалба на Р.Н.М. с адрес: ***, в качеството му на наследник на Н. А. М., срещу Акт за прекратяване на многогодишен ангажимент по мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони“ от Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007 – 2013 с изх. № 02-100-6500/2306 от 29.11.2016 г. на Зам. изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“. Счита актът за незаконосъобразен, постановен при съществени нарушения на административно производствените правила и нарушение на материалния закон, евентуално нищожен. Иска отмяната му.

      С разпореждане от 10.01.2017 г. съдът е изискал преписката по образуваното дело.

      С писмо вх. № 442/03.02.2017 г. преписката по издадения административен акт е изпратена. В становището си процесуалният представител на ответника заявява, че от името на Зам. изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ оттегля изцяло издадения акт, като прилага Заповед № 03-РД/221 от 26.01.2017 г. на Зам . изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ и Заповед № 03-РД/323 от 11.06.2015 г., с която Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ е делегирал правомощия на Зам. изпълнителния директор, да издава и подписва заповеди за оттегляне на оспорени административни актове от вида на процесната.

      Съдът, след извършена служебна проверка по допустимостта на жалбата, счита следното:

      Разпоредбата на чл. 159 т. 3 от АПК гласи, че жалбата или протестът се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява при оттегляне на оспорения административен акт, а разпоредбата на чл. 156 от АПК дава право на административния орган да оттегли оспорения акт.

      По делото са представени надлежни писмени доказателства за оттегляне на административния акт, налице е редовно отправено до съда процесуално волеизявление за оттеглянето му преди провеждане на първото по делото заседание и съдът в този смисъл счита искането за прекратяване на производството по делото за основателно.

      На основание чл. 159 т. 3 във вр. с чл. 156 от АПК, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а образуваното въз основа на нея административно производство – прекратено, като съдът няма да изследва посочените основания в жалбата, относно изложената фактическа обстановка по издаденият административен акт.

 

      Воден от гореизложеното и на основание чл. 159 т. 3 от АПК, Кюстендилският административен съд,

                                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

      ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Н.М. с адрес: ***,в качеството му на наследник на Н. А. М., срещу Акт за прекратяване на многогодишен ангажимент по мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони“ от Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ с изх. № 02-100-6500/2306 от 29.11.2016 г. на Зам. изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“.

      ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 10/2017 г. по описа на АдмС - Кюстендил.

      Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС  в 7 - дневен срок от съобщението до страните.

                       

                                                                 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: