О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

               гр.Кюстендил, 08.02.2017г.

 

                    Кюстендилският административен съд, в закрито заседание на осми февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                          Административен съдия: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Карамфилова адм.д.№15/2017г. по описа на КАС, за да се произнесе взе предвид:

 

                   Делото е образувано по жалба на Сдружение на пострадалите от недобросъвестността на Община Кюстендил с адрес гр.К., ул.**** съдебен адрес гр.К., ул.**** и Сдружение „Възраждане – 2015“ с адрес гр.К., бул.“****, представлявано от И. П. М. срещу решение №365/29.12.2016г. на Общински съвет - Кюстендил.

                  Настоящият съдия-докладчик след като се запозна с жалбата и приложените доказателства счита, че следва да се отведе от разглеждане на делото, на основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК във вр.с чл.144 от АПК. Налице са „други обстоятелства” по смисъла на закона, които биха породили съмнения в безпристрастността на съдията при постановяване на съдебния акт по съществото на спора, изразяващи се в следното:

                   С оглед изразеното по множество дела категорично мнение за некомпетентност на съдиите от Административен съд – Кюстендил, обуславящо недоверие в обективността и почтеността им при постановяване на съдебните актове, както и във връзка с обидните квалификации и грубия тон, отправени от представителя на Сдружение на пострадалите от недобросъвестността на Община Кюстендил – жалбоподател А. А., настоящият съдия-докладчик счита, че е налице тенденциозно поведение, което цели дискредитиране на съдебната власт, уронване авторитета на съда и пораждане на недоверие в работата на магистратите от Административен съд – Кюстендил. Категорично заявената негативна позиция спрямо съдебната институция и съмненията в безпристрастността на съдиите, мотивират съдията-докладчик да се отведе от разглеждане на делото.

Във връзка с общата численост на съдиите от КАС към настоящия момент – 5 съдии, съдът не може да сформира друг състав, който да разгледа делото. Изложеното налага прекратяване на производството по делото и изпращането му на ВАС за определяне на друг равен по степен съд, съгласно разпоредбата на чл.133, ал.6 от АПК.

                  Воден от горното съдът

 

                                                              О П Р Е Д Е Л И:

 

                  ОТВЕЖДА СЕ съдия Николета Карамфилова от разглеждане на адм.д.№15/2017г. по описа на Кюстендилски административен съд.

                  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№15/2017г. по описа на КАС.

ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд за определяне на административен съд, който да разгледа жалбата на Сдружение СПИНОК и Сдружение „Възраждане – 2015“ срещу решение №365/29.12.2016г. на Общински съвет - Кюстендил.

                  Определението не подлежи на обжалване.

 

                                                             СЪДИЯ: