О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

            гр.Кюстендил, 01.02.2017г.

 

                Кюстендилският административен съд, в закрито заседание на първи февруари  две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Административен съдия: НИКОЛЕТА  КАРАМФИЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдията адм.д.№25/2017г. по описа на КАС, прие следното:

 

Ж.П.С. *** оспорва решение №266/04.07.2016г. на Комисията за защита от дискриминация.

 По жалбата е образувано адм.д.№418/2016г. по описа на Административен съд – Перник, но поради отвод на всички съдии от съда делото е изпратено по компетентност на Кюстендилски административен съд с определение на ВАС, постановено по адм.д.№807/2017г.

 Съгласно препращащата норма на  чл.68, ал.1 от ЗЗД, решенията на комисията подлежат на обжалване по реда на АПК. Местната подсъдност се определя по правилата на чл.133 от АПК във връзка с чл.40, ал.4 от ЗЗД и чл.23, ал.1 от Правилника за устройството и дейността на Комисията за защита от дискриминация. В случая намира приложение разпоредбата на чл.133, ал.2, т.2 от АПК, според която делото следва да бъде разгледано от административния съд, в района на който е седалището на органа, издал оспорения индивидуален административен акт, доколкото администрацията на Комисията за защита от дискриминация няма регионален представител за гр.Перник, нито за гр.Кюстендил. В този смисъл Административен съд – Перник не е бил местно компетентен да приеме за разглеждане делото, поради което настоящия равен по степен съд, определен на основание чл.133, ал.6 от АПК счита, че местно компетентен е АССГ. Жалбата следва да бъде изпратена по подсъдност на Административен съд София-град, в чийто район е седалището на органа, издал оспорения административен акт.

Воден от горното и на основание чл.135, ал.2 от АПК, съдът

 

                                    О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 ПРЕКРАТЯВА производството и изпраща адм.д.№25/2017г. по описа на Кюстендилски административен съд по компетентност на Административен съд София-град.

Определението е окончателно.

 

                   

               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: