О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                гр.Кюстендил, 17.02.2017год.

                                  В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Кюстендилският административен съд в закрито съдебно заседание на седемнадесети февруари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

                                                    ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА АЛЕКСОВА - СТОИЛОВА

                                                                        НИКОЛЕТА  КАРАМФИЛОВА

като разгледа докладваното от съдия  Стойчева  кас. адм. дело №30 по описа за 2017год.,  за да се произнесе, взе предвид:

 

            Производството  е по чл. 229  и сл.  от Административно-процесуалния кодекс.

            Л.Б.М. ***  е подала частна жалба срещу определението на КРС от 03.01.2017год. по адм. дело №1457/2016год., с което е  оставена без разглеждане  жалбата  против решение №01999  от 14.05.2011г. на Общинска служба по земеделие, офис Невестино – Трекляно и е прекратено производството по делото.  Изложени са доводи за неправилност на оспорения  съдебен акт. Оспорват се правните изводи на районния съд за недопустимост на жалбата  срещу административния акт поради  формирана сила на присъдено нещо по същия правен спор. Твърденията са, че предмет на оспорване по адм. дело №2034/2011г. на КРС, е решение №01999 от 14.05.2011г. на Общинска служба по земеделие, офис Невестино – Трекляно, а предмет на оспорване по прекратеното административно дело е решение №01999/01.03.2012г. на ОСЗ – Невестино, Трекляно, т.е.  няма идентичност на предмета на двете съдебни производства и не е налице хипотезата на чл.299, ал.1 и ал.2 от ГПК.  По отношение на правните изводи  на районния съд за недопустимост на жалбата поради просрочването на същата, частната жалбоподателката сочи, че  счита оспорения административен акт за нищожен с оглед  липсата на материална компетентност на органа и съгласно чл.149, ал.5 АПК, оспорването не е ограничено със срок.  Налице са  твърдения за това, че решение №01999/01.03.2012г. на ОСЗ – Невестино, Трекляно засяга правната сфера на жалбоподателката, доколкото в границите на възстановената със същото земеделска земя, попада имот, който е възстановен  в полза на наследниците на И.Д.М., което възпрепятства владението на реституирания имот. Претенцията е за отмяна на определението и за връщане на делото на районния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

            Ответната страна - ОСЗ-Невестино, чрез и.д. началника Димитър Димитров,  изразява  писмено  становище за неоснователност на жалбата.

            Административният съд, като прецени обстоятелствата по делото и доводите на страните, както и допустимостта и основателността на частната жалба, приема следното:

            Съдебното производство  пред КРС е образувано по жалба на Л.Б.М.  като наследник по закон на Б.Д.М., срещу решение №01999/01.03.2012г. на ОСЗ-Невестино.  Изложените от жалбоподателката обстоятелства сочат на оспорване на решение №01999/14.05.2011г., а  заявеният петитум е за отмяна и на двете решения. Горната неяснота относно предмета на оспорване е отстранена с молбата на жалбоподателката от 29.09.2016г., подадена в изпълнение на разпореждането на КРС, с което жалбата е оставена без движение. От съдържанието на молбата-уточнение, е видно, че релевираните доводи за незаконосъобразност и искането за отмяна са по отношение на решение №01999/14.05.2011г. на ОСЗ-Невестино, с което е възстановено правото на собственост върху земеделски имот №007056 по картата на землището на с. Ваксево, местността „Песоко“. От изложеното в цитираната молба се установява, че имот №007056 е възстановен на  наследниците на И.Д.М..  Административният акт за имот №007056 не е представен с административната преписка, но данни за съществуването му се съдържат в приложеното  решение на КРС от 16.11.2011г. по адм. дело № 2034/2011г.  Приложено е   решение №01999/14.05.2011г.,  т.е. със същия номер и дата на издаване, с което е възстановено правото на собственост върху имоти с №№ 007055 и 007057 по КВС на с.Ваксево в полза на наследниците на Б.Д.М..                       

            С  оспореното определение  съдът е оставил без разглеждане жалба  против решение №01999  от 14.05.2011г. на Общинска служба по земеделие, офис Невестино – Трекляно и е прекратил производството по делото, като видно от мотивите към съдебния акт е проверявал процесуалната допустимост на жалба срещу решение с посочения номер и дата, но  с  различен предмет  и  адресати. Съдът е приел, че жалбата е просрочена; че оспореното решение е позитивно за жалбоподателката и че  по отношение на същото е налице произнасяне с влязло в сила решение,  което е пречка за повторното му оспорване съгласно чл.299, ал.1 и ал.2 от ГПК. С горните съображения е мотивирал недопустимостта на съдебното производство. 

            Определението на КРС е съобщено на  жалбоподателката на 16.01.2017г.,  а частната жалба е депозирана на 17.01.2017год., т.е. в законоустановения по чл.230 от АПК, 7-дневен срок, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество, жалбата е основателна. Проверен при условията на чл.218, ал.2 АПК вр. с чл.236 от АПК, оспореният съдебен акт е процесуално недопустим като постановен по непредявена жалба, поради което и на осн. чл.221, ал.3 от АПК подлежи на обезсилване с връщане на делото на КРС за ново произнасяне.   Както се посочи, предметът на оспорване е уточнен от жалбоподателката с молбата депозирана на 29.09.2016г. От съдържанието на същата е видно, че обжалваният административен акт е решение №01999/14.05.2011г. на ОСЗ-Невестино, с което е възстановено правото на собственост на наследниците на И.Д.М. върху имот №007056 по КВС на с.Ваксево. С оспореното определение,  КРС е приел за недопустима жалба срещу решение на същия орган, със същия номер и дата на издаване, но с различен  предмет и адресати,  а именно решение №01999/14.05.2011г. на ОСЗ-Невестино, с което е възстановено правото на собственост на наследниците на Б.Д.М. върху имоти №№ 007055 и 007057 по КВС на с.Ваксево. Изводите са за произнасяне извън заявения предмет на оспорване, което е отрицателна процесуална предпоставка за допустимост на постановения съдебен акт. Следва обезсилване на оспореното определение от касационната инстанция и връщане на делото на районния съд за ново произнасяне по жалбата  съобразно  уточнения предмет на същата. Горното изисква на първо място, представяне от  административния орган  на решение №01999/14.05.2011г. на ОСЗ-Невестино, с което е възстановено правото на собственост на наследниците на И.Д.М. върху имот №007056 по КВС на с.Ваксево, доколкото същото липса към приложената преписка. Дължимата последваща проверка  е относно допустимостта на жалбата срещу посочения административен акт, който е издаден в административно производство, в което жалбоподателката Л.Б.М. не е страна.  

За пълнота на изложението и с оглед възраженията на касатора за това, че с оспорения административен акт  е възстановено правото на собственост на трето лице върху земеделска земя, която попада в имота, който е собственост на наследниците на Б.М.,  следва да се посочи, че  процесуалният ред за защита е чрез иск за собственост, предявен  пред  общите съдилища.

            Водим от гореизложеното и на осн. чл.236 вр. с чл.221, ал.3 от АПК, Административният съд

                                                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

           

            ОБЕЗСИЛВА  определението на Кюстендилския районен съд от 03.01.2017год. по адм. дело №1457/2016год.  и връща делото  на същия съд за произнасяне по жалбата на Л.Б.М. срещу решение №01999/14.05.2011г. на ОСЗ-Невестино, с което е възстановено правото на собственост на наследниците на И.Д.М.  върху имот №007056 по КВС на с.Ваксево.  

Определението не подлежи на обжалване.

Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи.

             

 

            Председател:                                Членове: 1.                         2.