О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                     15.03.2017г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на петнадесети март                                                                     две хиляди и седемнадесета година

в закрито съдебно заседание в следния състав:

                                                         Административен съдия: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

административно дело № 42 по описа за 2017г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Съдебният акт е постановен на основание чл.159, т.1 от АПК във вр. с чл.213 от ЗУТ.

С оглед уточнението в молба вх.№890/10.03.2017г. от адв.Б.Б. от САК в качеството на пълномощник на жалбоподателя О.А.К. *** със съдебен адрес:***, кантора 360, предмет на оспорване по делото е решение №II-2 от 01.02.2017г. на ОбЕСУТ към О. К. Претендира се немотивираност на акта и противоречие с материалния закон. Моли се за неговата отмяна.

От представената по делото административна преписка по издаване на оспореното решение се установява, че:

1/с решение №101/28.01.2016г., Протокол №5 на ОбС – К. на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ е разрешено изработването на проект за ПУП-ПЗ, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „За производствено складови дейности“ в обхвата на ПИ 035030 и ПИ 035031, м.“П. х.“ в землището на с.С., община К. от КВС и е одобрено заданието за проектиране /вж. л.74/;

2/със заявление рег.индекс УТ 1875/18.11.2016г. В. А. М. като управител на „С. “ ЕООД, ЕИК 109582606 със седалище и адрес на управление гр.К., ж.к.“З.“, мл.**, вх.*, ап.*, адрес за кореспонденция с.С., п.к.2533 е поискал от кмета на О. К. да одобри проекта за ПУП-ПЗ в обхвата, разрешен с решението на ОбС – К. Към заявлението е приложил проект за ПУП, решение №КЗЗ-30/29.09.2016г. на КЗЗ при МЗХ и документ за платен такса  /вж. л.52/.

3/срещу проекта за ПУП жалбоподателят и К. Е. К. са подали възражения с рег.индекс УТ1874 от 09.12.2016г. и 12.12.2016г., в които се оспорва правото на собственост на дружеството върху имотите в обхвата на ПУП и се представят писмени доказателства във вид на протокол от 25.05.1994г., договор за продажба от 27.03.1994г., фактура №191/04.04.1994г., нот.акт №62, том IV, нот.дело №1166/1995г. на нотариуса при КРС, документи за определяне на площ от стопански двор, скици и скица-проект за собствеността им върху водоем в бившия стопански двор на ТКЗС-С., ведно с прилежащ терен от 1918кв.м. /вж. л.14-31/.

4/с допълнително заявление рег.индекс 26-00-64/25.01.2017г. управителят на дружеството е представил решение по гр.д.№829/2014г. на КРС и определение по гр.д.№1173/2014г. на ВКС за отхвърлен иск по чл.108 от ЗС от жалбоподателя и К. срещу дружеството за ПИ 000912, идентичен с парцел IX в кв.1 по плана на стопанския двор на с.С., които имот е идентичен със закупения от двамата имот.

5/с оспореното решение II-1 /погрешно посочено като II-2/ по Протокол №3/01.02.2017г. на ОбЕСУТ при О. К. не са уважени възраженията на К. и жалбоподателя срещу проекта за ПУП-ПЗ, като е посочено, че същите касаят вещноправни спорове, приключили с определението на ВКС, а не са по процедурата по одобряване на ПУП по ЗУТ. ОбЕСУТ е приел представеният проект и е предложил на кмета на О. К. да издаде заповед за неговото одобряване. Със съобщение изх.№УТ1874/02.02.2017г. жалбоподателят и К. са уведомени за решението на ОбЕСУТ. Жалбата по делото е подадена на 10.02.2017г.

Изложените фактически обстоятелства водят до извод за недопустимо оспорване в хипотезата на чл.159, т.1 от АПК. Съображенията за това са следните:

Оспореното решение на ОбЕСУТ е акт, който не подлежи на самостоятелно съдебно оспорване по реда на чл.145 и сл. от АПК. Съгласно нормата на чл.6, ал.1 във с чл.5, ал.4 от ЗУТ ОбЕСУТ е консултативен и експертен орган, който се назначава от кмета на общината за изпълнение на предвидените в закона функции. В процедурата по одобряване на ПУП органът дава експертно становище относно допустимостта и съответствието на проекта с материалния закон с оглед нормите на чл.129, ал.2 във вр. с чл.128, ал.7 от ЗУТ. Даденото становище не носи белезите на индивидуален административен акт по чл.214 от ЗУТ, а е част от процедурата по одобряване на проекта за ПУП. Самото одобряване следва да се извърши със заповед на кмета на О.. Заповедта на кмета има качеството на индивидуален административен акт и подлежи на самостоятелно съдебно обжалване.

Изложеното води до извод за недопустимост на оспорването, поради което на основание чл.159, т.1 от АПК във вр. с чл.213 от ЗУТ жалбата ще се остави без разглеждане, а съдебното производство ще се прекрати.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от О.А.К. /с посочени лични данни и съдебен адрес/ срещу решение №II-1 /погрешно посочено в оспорването като II-2/ по Протокол №3/01.02.2017г. на ОбЕСУТ при О. К..

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№42/2017г. по описа на КАС.

            Определението подлежи на обжалване от страните с частни жалби пред ВАС в 7-мо дневен срок от получаване на съобщенията за изготвянето му.

            Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: