О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

             гр.Кюстендил, 27.03.2017г.

 

                  Кюстендилският административен съд, в закрито заседание на двадесет и седми март две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                           Административен съдия: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Карамфилова адм.д.№43/2017г. по описа на КАС, за да се произнесе взе предвид:

 

               К.Е.К. *** оспорва решение №ІІ-2 по Протокол №3/01.02.2017г. на ОбЕСУТ – Кюстендил, с което не се уважават възражения с вх.№УТ1874/09.12.2016г. и вх.№УТ1874/12.12.2016г.

               Съдът след като разгледа жалбата и доказателства приложени от ответната страна като част от административната преписка, намира че същата е недопустима, поради което ще я остави без разглеждане, а производството - ще прекрати, по следните съображения

               Предмет на обжалване е решение №ІІ-2 по Протокол №3/01.02.2017г. на ОбЕСУТ – Кюстендил, с което не се уважават възражения с вх.№УТ1874/09.12.2016г. и вх.№УТ1874/12.12.2016г. на К.Е. срещу проекта за изменение на ПУП – ПЗ в обхвата на ПИ 035030 и ПИ 035031 в м.“***“ по КВС на с.С., обл.К., възложен от фирма „***“ гр.К.. Същото не представлява ИАА, пораждат права или разпореждащ задължения за правните субекти, поради което не подлежи самостоятелно на съдебен контрол за законосъобразност. Изменението на ПУП е сложен процес, разписан в ЗУТ, преминаващ през обособени етапи. Такъв е и този по приемане на проекта от общинския експертен съвет, т.е. решението на ОбЕСУТ по искане за одобряване изменение на ПУП представлява част от процедурата по издаване на ИАА за одобряване на ПУП или изменението на такъв. Само по себе си то не носи белезите на индивидуален административен акт. На обжалване подлежи крайния административен акт на компетентния по чл.129 от ЗУТ административен орган, с който този орган одобрява устройственото решение или постановява отказ - изричен или мълчалив по него.

С оглед на изложеното за липсата на годен за обжалване административен акт, жалбата се явява недопустима по см. на чл.159, т.1 от АПК и ще бъде оставена без разглеждане, а производството – прекратено.

                Воден от горното, съдът

 

                                                          О П Р Е Д Е Л И:

 

                ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Е.К. *** срещу решение №ІІ-2 по Протокол №3/01.02.2017г. на ОбЕСУТ – Кюстендил, с което не се уважават възражения с вх.№УТ1874/09.12.2016г. и вх.№УТ1874/12.12.2016г.

    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №43/2017г. по описа на КАС.

                Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от получаване на съобщенията за изготвянето му.

                        

 

                                     Административен съдия: