О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                   гр.Кюстендил, 11.04.2017год.

                                      В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Кюстендилският административен съд в закрито заседание на единадесети април  през  две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                  

       Административен  съдия: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията адм. дело №55 по описа за 2017год., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството по делото е образувано по жалба на К.Е.К. ***  против  заповед №РД-00-129/15.02.2017г. на кмета на Община Кюстендил, с която на осн. чл.129, ал.2 от ЗУТ вр. с чл.124а, ал.1 от ЗУТ е одобрен проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 035030  и ПИ 035031, местност „Питаков хан“ в землището на с. Слокощица от КВС, за промяна на предназначението на територията от земеделска в неземеделска – „За производствено складови дейности“. Релевирани са доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт поради нарушение на административнопроизводствените правила за издаването му, както и на материалния закон. Прави се искане за отмяна на оспорената заповед.

С определение №122 от 13.03.2017г. по адм. дело №56/2017г. по описа на Административен съд-Кюстендил,  на основание чл.213 от ГПК вр. с чл.144 АПК, към настоящото дело   е  съединено за общо разглеждане и решаване  адм. дело №56/2017г. по описа на Административен съд-Кюстендил. Последното е образувано по жалба на О.А. ***, подадена чрез адв. Б.Б. от САК,  срещу същия административен акт. 

С разпореждане №263 от 13.03.2017г. по настоящото дело, съдът е оставил без движение жалбите срещу административния акт по съображения за нередовност на същите, като е дал указания на оспорващите да посочат в какво качество оспорват заповедта за одобрение на проекта за ПУП - ПЗ. 

С молба вх.№1098/24.03.2017г., адв. Б. като пълномощник на жалбоподателите е  заявила, че последните оспорват административния акт в качеството си на собственици на ПИ 035031 от КВС, легитимирайки се с нотариален акт №62, том ІV, дело №1166/15.05.1995г.  Сочи се, че имотът по цитирания нотариален  акт  е придобит въз основа на проведен търг по Протокол от 25.05.1994г. от ТКЗС „Единство“  в ликвидация – с.Граница, община Кюстендил; че същият съставлява водоем находящ се в бившия стопански двор на ТЗКС-с.Слокощица, ведно с прилежащия терен от 1918 кв.м.; че съгласно Парцеларния план на стопанския двор на с.Слокощица, закупения имот представлява парцел ІХ с площ от 2 085 кв.м., в който попада ПИ 000909 с площ от 1056 кв.м.  и  ПИ 035031 с площ от 1029 кв.м.   

 Административният съд, след като извърши преценка на доказателствата към административната преписка, както и на доводите на оспорващите, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Със  заповед №РД-00-129/15.02.2017г.  на кмета на Община Кюстендил, на осн. чл.129, ал.2 от ЗУТ вр. с чл.124а, ал.1 от ЗУТ е одобрен проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 035030  и ПИ 035031, местност „Питаков хан“ в землището на с. Слокощица от КВС, за промяна на предназначението на територията от земеделска в неземеделска – „За производствено складови дейности“. Административният акт е издаден по заявление вх.№УТ-1875/18.11.2016г. на „Серена“ ЕООД - гр.Кюстендил, което се легитимира  като собственик на ПИ - предмет на плана, вкл. на ПИ 035031, с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №34, том ІV, рег. №4263, дело №543/2013г. на нотариус Евгени Павлов с продавачи Е.З.З., В.З.Х., С.З.И, Р.Е.Г. и И.Б.З. като наследници на Е.З.С., в полза на които с решение №57-32 от 15.01.2009г. на ОСЗ – Кюстендил е възстановено правото на собственост на нива с площ от 1,029 дка в местността „Питаков хан“ ,  съставляваща имот №035031 по картата на землището. 

От приложенията към административната преписка е видно, че оспорващите са предявили  иск с правно основание чл.108 от ЗС срещу „Серена“ ЕООД за признаване за установено, че са собственици на поземлен имот с №000912 в землището на с.Слокощица, местността „Диновица“ с площ от 2085 кв.м., ведно с находящия се в него водоем, който имот е идентичен с парцел ІХ в кв.1 по Плана на Стопанския двор на с.Слокощица  и е образуван от имот №000909 и от имот №035031, като бъде осъдено дружеството да им предаде владението на имота.  По исковата молба е образувано      гр. дело №829/2014г. по описа на Кюстендилския районен съд, приключило с решение №111 от 13.03.2015г., с което предявеният иск е отхвърлен. С решение №378/20.11.2015г. по гр.дело №381/2015г. по описа на Кюстендилския окръжен съд,  образувано  по въззивна жалба на  К.  Е.К. и О.А.К., е потвърдено решението на Кюстендилския районен съд в частта, с която е отхвърлен предявеният от тях  иск по чл.108 от ЗС срещу „Серена“ ЕООД за поземлен имот №035031 по КВС за землището на с.Слокощица, който имот е заснет като част от имот пл.№00912 в землището на с.Слокощица, м. „Диновица“  с площ от 2,085 дка, съставляващ парцел ІХ от парцеларния план на Стопанския двор на селото. С определение  №268 от 26.04.2016г. на ВКС по гр. дело №1173/2016г.,  не е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на КОС.

Съдът, като прецени фактическите обстоятелства по административния спор и  съобразявайки разпоредбите на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, счита жалбите за процесуално недопустими, поради което ги оставя без разглеждане и прекратява производството по делото. Съображенията са следните:

Както се посочи с оспорената заповед, на осн. чл.129, ал.2 от ЗУТ вр. с чл.124а, ал.1 от ЗУТ,  е одобрен проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 035030  и ПИ 035031, местност „Питаков хан“ в землището на с. Слокощица от КВС, за промяна на предназначението на територията от земеделска в неземеделска – „За производствено складови дейности“, т.е. предмет на оспорване е заповед за одобряване на ПУП. Съгласно чл.131, ал.1 от ЗУТ заинтересовани лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения са собствениците и носителите на ограничени вещни права, според данните от имотния регистър, а до неговото въвеждане – по данни от кадастралния регистър, както и лицата, на които е предоставена концесия, когато недвижимите имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на плана. В ал.2 т.1-5 на същата разпоредба, изчерпателно са посочени хипотезите, в които имотите се считат за непосредствено засегнати от предвижданията на плана.  Относима към казуса, предвид събраните доказателствени средства и изричното уточнение на оспорващите,   е хипотезата на чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ – собственост върху имот, който е предмет на оспорения ПУП. Следва да се посочи, че за землището на с. Слокощица няма одобрена КК и КР, съотв.  не е въведен  и имотен регистър, поради което правото на собственост  на оспорващите съдът установява въз основа на  доказателствата към административната преписка.

От анализа на доказателствата към административната преписка не се доказва правото на собственост на оспорващите по отношение на ПИ 035031, който е предмет на одобрения ПУП. Видно от приложените съдебни решения по гр. дело №829/2014г. по описа на Кюстендилския районен съд  и по гр.дело №381/2015г. по описа на Кюстендилския окръжен съд, предявеният от жалбоподателите иск по чл.108 от ЗС е отхвърлен в частта за поземлен имот №035031 по КВС за землището на с.Слокощица.   Съдебният акт, по силата на чл.297 от ГПК, е задължителен за съда, който го е постановил, за всички съдилища, учреждения и общини в Република България. Решенията на КРС и КОС са задължителни и за настоящия съд, разглеждащ административния спор относно  одобрения проект за ПУП-ПЗ. Съдебните решения отричат правата на собственост на оспорващите  върху  имот 035031 по КВС на с.Слокощица, поради което същите нямат качеството на заинтересовани лица по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 вр. с ал.1 от ЗУТ. Нормите на ЗУТ са специални и определят степента на засягане от акта чрез очертаване на кръга на заинтересованите лица.   Отделно от това, административният орган, както и административният съд  нямат компетентност да пререшават споровете за собственост, каквито доводи неоснователно се поддържат от жалбоподателите.  Подадените  жалби срещу заповедта на кмета на общината са процесуално недопустими и съдът ги оставя без разглеждане, прекратявайки производството по делото.

Предвид  констатациите за недопустимост на жалбите,  съдът не дължи проверка на релевираните от жалбоподателите  възражения за нарушения на административно производствените правила при издаване на оспорения администртивен акт, за липса на форма на същия и за противоречие  с материалния закон. 

             Водим  от  гореизложеното, съдът

   

            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ   БЕЗ  РАЗГЛЕЖДАНЕ   жалбите  на К.Е.К. ***  и на О.А.К. ***, срещу заповед №РД-00-129/15.02.2017г., издадена от кмета на Община Кюстендил   и  прекратява производството по делото.

            Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

            Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

                                         

 

 АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: