ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                       

 Номер          335     Година 2017, 27.07.                      Град Кюстендил

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ                                  

На двадесет и осми юни                                                                          година    2017  

В  открито съдебно заседание, в следния състав:   

                                                                            СЪДИЯ : ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

С участието на секретаря Антоанета Масларска

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ПЕТРОВА адм. д. № 59/2017г. по описа и ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО: 

            И.Г.С. *** е предявил жалба срещу Решение за достъп до обществена информация № 8 от 14.02.2017г. на председателя на настоятелството на Народно читалище „ Б“, гр. Кюстендил, в частта по т. ІІ, с която заявление за достъп до обществена информация, вх. № 209/16.01.2017г. и Уточнение вх. № 217/01.02.2017г. са оставени без разглеждане.

Развиват се съображения за незаконосъобразност на оспорената част ІІ на решението. Иска се отмяната му и разрешаване на искания достъп до обществена информация.

Ответникът – председателят на настоятелството на Народно читалище „Б“, гр. Кюстендил, представляван от адв. Д. З., оспорва жалбата. Счита се, че заявлението за достъп до обществена информация, в частта в която е оставено без разглеждане, не е приведено в редовна форма и съдържание, позволяващи произнасяне на органа по същество на отправеното до него искане. Излагат се подробни съображения и по съществото на искането за достъп за обществена информация.

            Кюстендилският административен съд, след като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, прие за установено следното от фактическа страна:

И.Г.С. е подал до председателя на Народно читалище “Б” гр. Кюстендил заявление за достъп до обществена информация вх. № 209/16.01.2017г. С него е поискал предоставяне съгласно чл. 26, ал. 1, т. 1 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ за преглед оригиналите на първичните счетоводни документи, касови и банкови документи, годишни, тримесечни и месечни оборотни ведомости с информация за причините за изплащането и размера на сумите, изплатени от Народно читалище „Б“, гр. Кюстендил, на държавни, общински, обществени организации, сдружения, търговски дружества и физически лица за времето от 01.01.2016г. до 31.12.2016г., включително. Изрично е посочено нежеланието на заявителя да получава информация с лични данни на трети лица.

С писмо изх. рег. № 214/30.01.2017г. председателят на Народно читалище „Б“, гр. Кюстендил е указал на С., че заявлението му не е редовно, тъй като не съдържа задължителни реквизити съобразно разпоредбата на чл. 25, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗДОИ - непосочен адрес за кореспонденция и липса на ясно, точно и конкретно формулиране на информацията, до която е поискан достъп. Указано му е, че следва да приведе заявлението съобразно тези изисквания.

Писмото е получено от С. на 31.01.2017г. /вж. известие за доставяне на л. 12 от делото/.

На 01.02.2017г. е подадено Уточнение с вх. № 217/01.02.2017г., в което са отстранени констатираните от органа нередовности на подаденото заявление.

Последвало е издаване на оспореното решение № 8/14.02.2017г. С част І от решението заявлението на С. е уважено частично, като е предоставен достъп до копия на материален /хартиен/ носител на оборотни ведомости- годишни, тримесечни и месечни за 2016г. и отчет на бюджета на Народно читалище „Б“, гр. Кюстендил за 2016г., съдържащи информация за причините за плащане и размера на сумите, изплатени от читалището.

Част І не е предмет на подадената жалба и не подлежи на разглеждане в настоящото производство.

С обжалваната част ІІ на решението подаденото заявление е оставено без разглеждане. Посочено е, че без разглеждане се оставя заявлението „в  останалата част“, т.е. тази която остава извън частта, предмет на произнасяне по част І от решението. С други думи, заявлението за достъп до обществена информация е оставено без разглеждане относно искането за предоставяне на такава чрез преглед на оригиналите от първични счетоводни, касови и банкови документи за времето от 01.01.2016г. до 31.12.2016г., с информация за изплащането – причините и размера на изплатените суми от Народно читалище „Б“, гр. Кюстендил на държавни, общински, обществени организации, сдружения, търговски дружества и физически лица.

В мотивите към обжалваната част ІІ на решението е изложено, че искането за достъп до обществена информация в подаденото от С. заявление е формулирано по начин, по който не се иска информация за съставяне на мнение относно обществения живот в страната, а се иска единствено достъп до документи, които са материален носител на тази информация. Посочено е, че в обстоятелствената част на заявлението липсва описание на исканата информация като знание за нещо или някого.

Като мотив за отказаното разглеждане на заявлението по обжалваната част ІІ е формулирано и основанието, че заявителят изрично не желае да получи информация с лични данни за трети лица, а всъщност такива се съдържат в документите, чийто преглед се иска.

Като взе предвид приетите за установени факти, Съдът счете следното по допустимостта и основателността на подадената жалба:

Жалбата е срещу отказ на административния орган, в случая орган по чл. 3, ал. 2 от ЗДОИ – задължен субект по смисъла на тази разпоредба, да разгледа по същество отправено до него искане /чл. 197 и сл. АПК/. Подадена е от страна в административното производство, чието искане е оставено без разглеждане по същество, в срока по чл. 197, ал. 1 от АПК. Т.е. жалбата, инициирала настоящото съдебно оспорване, е допустима.

Жалбата е и основателна.

Изхождайки от съдържанието на първоначално подаденото заявление /пресъздадено по-горе/, както и уточнението към него, Съдът формира извод, че отправеното до председателя на настоятелството на Народно читалище „Б“ заявление съдържа всички изискуеми за редовността и надлежността на сезирането реквизити – по аргумент от чл. 25, ал. 1, т. 1- 4 ЗДОИ.

Не е налице възприетата от органа нередовност на заявлението. Искането за достъп е обосновано, исканата информация е описана и конкретизирана в достатъчна степен, за да бъде предмет на конкретно произнасяне по същество на заявлението. Посочена е и конкретната предпочитана форма, в която да бъде предоставена на заявителя. Налице са и всички останали реквизити по чл. 25, ал. 1, т. 1 – 4 от ЗДОИ за редовност на подаденото заявление.

Преценката в обратен смисъл на задължения по см. на чл. 3, ал. 2 от ЗДОИ субект – ответник в настоящото производство, е необоснована от съдържанието па подаденото до него заявление и последвалото го уточнение.

Всички останали съображения, развити в обжалваната част ІІ на решението на органа относно характера на исканата информация и евентуално съдържащите се в съответните материални носители лични данни на трети лица, съставляват въпроси по съществото на заявлението за достъп до обществена информация, с което е бил сезиран председателят на Народно читалище „Б“, гр. Кюстендил. Последните подлежат на разглеждане и съобразяване с акт на органа по чл. 3, ал. 2 от ЗДОИ, с който се произнася по същество на заявлението, с което е сезиран.

Такъв е и характерът на всички наведени в хода на устните състезания по делото съображения и от двете насрещни страни, поради което Съдът не следва да вземе отношение по тях в настоящото производство.

Следва изводът, че компетентният орган незаконосъобразно е оставил с част ІІ от решението без разглеждане отправеното до него заявление. Следва отмяна на тази оспорена пред съда част и връщане на преписката на органа с указания да се произнесе по същество на отправеното до него искане.

 

Воден от изложеното и на основание чл. 200, ал. 1 от АПК КЮСТЕНДИЛСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ОПРЕДЕЛИ :

           

            ОТМЕНЯ Решение за достъп до обществена информация № 8 от 14.02.2017г. на председателя на настоятелството на Народно читалище „ Б“, гр. Кюстендил, в частта по т. ІІ, с която заявление за достъп до обществена информация, вх. № 209/16.01.2017г. и Уточнение вх. № 217/01.02.2017г., подадени от  И.Г.С. ***, са оставени без разглеждане и ВРЪЩА преписката на председателя на настоятелството на Народно читалище „Б“, гр. Кюстендил за произнасяне по същество на отправеното до него заявление за достъп до обществена информация по реда на ЗДОИ.

 

            Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.

 

            Определението да се съобщи чрез връчване преписи на страните.

                                                                                 

                                                          

 

                                                                                              СЪДИЯ :