ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                         Номер                      Година 2017, 06.06.                      Град Кюстендил

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ                                  

На шести юни                                                                                 година    2017  

В  закрито съдебно заседание, в следния състав:

           

                                                                      СЪДИЯ : ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

С участието на секретаря

И в присъствието на прокурора

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ПЕТРОВА адм. д. № 64/2017г. по описа и  ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:             

            Делото е образувано по жалба на Й.К.К. ***, срещу заповед № РД-05-37/21.02.2017г. на директора на Областната дирекция „Земеделие“ Кюстендил. Навеждат се оплаквания за липса на мотиви и в тази връзка незаконосъобразна форма на оспорения акт. Иска се отмяната му.

            След като извърши служебна проверка за допустимост на оспорването, Съдът счита следното :

            Със заповед № РД-05-7/11.01.2017г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ /ОДЗ/ Кюстендил е обявен конкурс за длъжността „началник“ на Общинска служба по земеделие Дупница с офис Сапарева баня.

Със заповед № РД-05-20/26.01.2017г. на директора на ОДЗ Кюстендил е назначена конкурсна комисия за провеждане на обявения конкурс.

Жалбоподателката Й.К.К. е подала заявление и документи за участие в обявения конкурс и с протоколно решение на назначената комисия е допусната до участие в конкурса.

С протокол от 16.02.2017г. на конкурсната комисия и след проверка на кандидатите чрез решаване на тест, Й.К.К. е допусната до участие до следващ етап на конкурса – интервю, което да се проведе на 27.02.2017г., в 13, 30 часа в сградата на ОДЗ – гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 44, ет. 10.

С писмо изх. № 91-168/01.02.2017г. министърът на земеделието и храните е уведомил ръководителите на изброени ведомства в системата на Министерството на земеделието и храните, както и директорите на изброени ОДЗ, включително ОДЗ Кюстендил, т. 3, че във връзка с необходимостта от ефективно и ефикасно управление на бюджетите на разпоредителите с бюджет към министъра на земеделието и храните следва да преустановят всички назначения в поверените им структури, да не стартират конкурсни процедури и да не сключват договори по извънтрудови правоотношения. По изключение, при доказана необходимост, обективирана в доклад, е разпоредено сключването на договори и назначаването на персонал по трудово или служебно правоотношение да се извършва след писмено одобрение на министъра на земеделието и храните.

С оспорената заповед № РД-05-37/21.02.2017г. директорът на ОДЗ Кюстендил, основавайки се на т. 3 от цитираното писмо на министъра на земеделието и храните, е прекратил обявените със заповеди № РД-05-7/11.01.2017г. и № РД-05-10/17.01.2017г. конкурси за длъжностите началник на ОСЗ Дупница с офис Сапарева баня и „младши експерт“ в ОСЗ Кочериново с офис Рила и Бобошево.

Жалбата е недопустима.

Оспорената заповед на директора на ОДЗ Кюстендил за прекратяване на процесната конкурсна процедура не съставлява индивидуален административен акт.

Видно от съдържанието й и проследената хронология на предхождащите я действия и актове на директора на ОДЗ по обявяване на конкурса и провеждането му до определен етап, оспорената заповед не съставлява индивидуален административен акт по см. на чл. 21 от АПК. Т.е. не съставлява акт на едностранно упражняване на субективно потестативно публично право – властническа воля, от който да настъпят правни последици в правната сфера на граждани или организации, в частност на жалбоподателката. Оспорената заповед от друга страна съставлява по своето естество вътрешнослужебен акт, с организационен характер, която не създава права или задължения и не засяга права, свободи или законни интереси, както на оспорващата, така и въобще на граждани или организации.

Налице е отрицателна процесуална предпоставка – процесуална пречка за разглеждане на жалбата по същество и изначална недопустимост на същата поради природата на оспорения акт. При това положение и на основание чл. 159, т. 1 от АПК следва жалбата да бъде оставена без разглеждане, а производството да бъде прекратено.

            ВОДЕН ОТ ИЗЛОЖЕНОТО и на основание чл. 159, т. 1 АПК  СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ:

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА на Й.К.К. ***, срещу заповед № РД-05-37/21.02.2017г. на директора на Областната дирекция „Земеделие“ Кюстендил и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 64/2017г. по описа на Административен съд Кюстендил.

           

            Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от получаване на съобщенията пред Върховния административен съд.

 

            Определението да се съобщи чрез изпращане на преписи до страните.

 

 

 

 

 СЪДИЯ :………….