П Р О Т О К О Л

 

гр. КЮСТЕНДИЛ, 05.05.2017 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на пети май две хиляди и седемнадесета година в състав:

        

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

                      ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                  НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

                                         

 

с участието на секретар: С.К.

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: АдмД № 72/2017 г.

докладвано от: съдия СТОЙЧЕВА

На именното повикване в 11.00  часа се явиха:

Оспорващата прокуратура се представлява от прокурор Сиракова.

Ответникът ОбС Рила, редовно призован, не се представлява по делото.

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Докладва: Производството е образувано по протест на Окръжна прокуратура Кюстендил срещу разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 4 и т. 5,  чл. 423, ал. 4, т.6  и чл. 65, ал. 1 и ал.2  от Наредбата за определяне и администриране на местни такси, цени и услуги на територията на Община Рила.

Релевирани са доводи за противоречие на оспорените разпоредби с нормативни актове от по-висока степен.

Съдът  констатира, че оспорването е обявено в ДВ бр. 35 от 2017 г.

Съдът докладва, с че с писмо от 02.05.2017 г. председателят на ОбС  Рила е изпратил копие от решение на ОбС № 328 по Протокол № 31 от 27.04.2017 г.,  видно от което оспорените разпоредби са отменени.

Прокурорът: Уважаеми адм. съдии, моля да бъдат приети като доказателства по делото изпратените писмени доказателствени средства  от ОбС  Рила. Същите са получени в КОП. Видно е че атакуваните разпоредби, предмет на оспорване от страна на окръжна прокуратура са отменени.

Съдът счита, че представените писмени доказателства в днешно с. з. следва да бъдат приети. Адм.  преписка е приета с определение на съда от з. с. з. на 10.04.2017 г. 

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема  и прилага като доказателство по делото заверено копие от решение № 328 по протокол № 31 от 27.04.2017 г. на ОбС Рила, както и Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация.

Прокурорът: Уважаеми адм. съдии, в случай на отмяна от ОбС на атакуваната незаконосъобразна норма намирам, че са налице условията за прекратяване на съдебноадминистративното производство на осн. чл. 196, вр. с чл. 159, т. 3 от АПК. Това е така, защото искането за отмяна на разпоредбата от подзаконов нормативен акт, който вече не действа, намирам, че е равнозначно на липса на предмет. В този случай, ще Ви моля предвид разпоредбата на чл. 143,  ал. 2, вр. с ал.  2 от АПК да присъдите прокуратурата сторените по делото разноски.

Съдът с оглед приетите в днешно с. з. писмени доказателства, счита оспорването с протеста на КОП за процесуално недопустимо, поради липса на предмет на оспорване, предвид оттеглянето на нормативните разпоредби, предмет на протеста.

Видно от решение № 328 по Протокол № 31 от 27.04.2017 г. на ОбС Рила, нормативните разпоредби от Наредбата, които са оспорени с протеста на Окръжна прокуратура са отменени, поради което оспорването се явява лишено от предмет. Същото е процесуално недопустимо и съдът го оставя без разглеждане като прекратява образуваното съдебно производство.

Независимо от горното, с оглед разпоредбата на  чл.143, ал. 2, вр. ал. 1 от  АПК ответникът дължи заплащане на сторените от прокуратурата разноски в  размер на 20 лева за обявяване на оспорването в ДВ.

По изложените съображения и на основание чл. 159, т.3 АПК, вр. с чл. 196 АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Оставя без разглеждане протеста на Окръжна прокуратура Кюстендил срещу разпоредбите на  чл. 4, ал. 1, т. 4 и т. 5,  чл. 423, ал. 4, т.6  и чл. 65, ал. 1 и ал.2  от Наредбата за определяне и администриране на местни такси, цени и услуги на територията на Община Рила.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

Осъжда ОбС Рила да заплати на Окръжна прокуратура Кюстендил разноски в размер на 20 лева, съставляващи такса са обявяване на оспорването в ДВ.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за прокуратурата и от получаване на съобщението за ОбС Рила.

 

 

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в   11.06  ч.

                                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                               2.

 

    

                СЕКРЕТАР: