О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

   483                                                                  03.10.2017г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на двадесет и пети септември                                                      две хиляди и седемнадесета година

в открито съдебно заседание в следния състав:

                                                         Административен съдия: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

при секретаря Антоанета Масларска

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

административно дело № 74 по описа на съда за 2017г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.197-200 от АПК във вр. с чл.25, ал.2 от ЗДОИ.

К.С.К. *** с адрес за кореспонденция с.гр., ПК-213 обжалва Раздел II от Решение за достъп до обществена информация №9/23.02.2017г. на Председателя на НЧ „Б.“ – гр.Кюстендил. Релевира се основанието за оспорване по чл.146, т.4 от АПК. Противоречието с материалния закон се свързва с описание на исканата информация, която е обществена такава и е дължимо нейното предоставяне, в каквато насока е практиката на съда по идентични казуси. Претендират се деловодни разноски.

            В писмено допълнение и становище жалбоподателят поддържа оспорването.

            Пълномощникът на Председателя на НЧ „Б.“ – Кюстендил намира жалбата за неоснователна. Сочи, че исканата информация е предоставена на заявителя чрез месечните оборотни ведомости, а заявлението в недопустимата част не съдържа описание за конкретна информация - не е посочена преписката, за която заявителят трябва да си състави мнение относно начина на разходване на средствата от НЧ. Твърди се недопустимост на информацията по чл.2, ал.5 от ЗДОИ поради достъп до лични данни. Претендират се деловодни разноски.

            Кюстендилският административен съд, след запознаване с жалбата и събраните по делото доказателства, обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установена следната фактическата обстановка по спора:

Административното производство е започнало с подадено от К. до Председателя на Настоятелството на НЧ „Б.“ – Кюстендил заявление за достъп до информация вх.№208/16.01.2017г. за предоставяне на основание чл.26, ал.1, т.1 от ЗДОИ на преглед на оригиналите на първичните счетоводни, касови и банкови документи, годишни, тримесечни и месечни оборотни ведомости с информация за причините за изплащането и размера на сумите, изплатени от НЧ на държавни, общински, обществени организации, сдружения, търговски дружества и физически лица за времето от 01.01.2016г. до 31.12.2016г., включително без информация за плащания за финансови операции с гриф държавна тайна или класифицирани по закон, без плащания, породени от трудови договори, социални плащания и подпомагания и без информация с лични данни за трети лица /вж. л.10/.

С писмо изх.рег.№215/30.01.2017г. Председателят на НЧ е уведомил заявителя, че заявлението не съдържа задължителните реквизити по чл.25, ал.1, т.2 и т.4 от ЗДОИ, т.к. не е посочен адрес за кореспонденция и липсва ясно, точно и конкретно формулиране на исканата обществена информация. Указано е, че заявлението ще се разгледа след привеждането му в съответствие с посочените законови правила /вж. л.11/. Писмото е получено от адресата на 31.01.2017г. /вж. л.12/.

С уточнение вх.№228/10.02.2017г. К. е посочил пълните си имена, адрес за кореспонденция, формата на предоставяне на исканата информация чрез преглед на оригиналните първични документи и ведомости и е описал информацията като причини за изплащането и размера на сумите в първичните счетоводни документи съгласно релевантните международни и национални Счетоводни стандарти, изискванията на ЗСч  в чл.6, т.4 – предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция или извършеното от получателя и изплатена сума според договора и счетоводния документ, с който е извършено плащането съгласно ЗДДФЛ и другото релевантно законодателство. Още веднъж е заявено, че не желае получаване на информация с лични данни за трети лица /вж. л.13/.

            С Решение за достъп до обществена информация №9/23.02.2017г. Председателят на НЧ  в Раздел I е предоставил достъп до исканата и налична обществена информация под формата на копия на материален носител /хартиен/ от оборотни ведомости – годишни, тримесечни и месечни на НЧ за 2016г. с информация за причините за плащане и размера на сумите, изплатени от НЧ според искането на заявителя с 30-дневен срок за предоставяне на разрешения достъп до информацията, считано от уведомяването на адресата. В раздел II от решението на основание чл.25, ал.2 във вр. с ал.1, т.2 от ЗДОИ заявлението в останалата част е оставено без разглеждане поради липса на описание на исканата информация. Според органът, заявлението по начин на формулиране няма описание и не съдържа искане за достъп до обществена информация по см. на чл.2, ал.1 от закона като знание за нещо или някого. Посочването, че се искат документите като материални носители на информацията според органа не е равнозначно на описание на информацията. Като втори довод за становището се сочи че информацията съдържа лични данни за трети лица, а от конкретни договори не може да бъде съставено знание за работата на НЧ, като отново се сочи, че информацията не е обществена по см. на чл.2, ал.1 от ЗДОИ и достъпът не е разрешен, като приложение намира ЗЗЛД.

Решението е връчено на адресата на 06.03.2017г., а жалбата е подадена в съда на 17.03.2017г.

В съдебното производство като писмени доказателствени средства са приети месечни, тримесечни и годишни оборотни ведомости на НЧ за 2016г. и отчета за бюджета за 2016г., представляващи разрешената по Раздел I от решението на органа обществена информация. Съгласно Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация от 10.04.2017г. заявителят не се е явил в определения в решението срок за да получи разрешената информацията.

Горната фактическа обстановка се установява и доказва от посочените по-горе доказателства.

С оглед така установената фактическа обстановка, съдът намира жалбата за допустима като подадена от надлежен правен субект с право на обжалване пред компетентния за разглеждането й съд и в преклузивния срок по чл.197 от АПК.

Разгледана по същество, жалбата е основателна. Съображенията за това са следните:

            Решението на Председателя на НЧ е издадено от компетентен орган в пределите на неговата законова компетентност по см. на чл.3, ал.2, т.2 от ЗДОИ.

Исканата в заявлението информация, предмет на Раздел II от решението, представлява обществена такава по см. на легалната дефиниция на чл.2, ал.1 от ЗДОИ – свързана е с дейността на НЧ и дава възможност на заявителя като гражданин да си състави собствено мнение за задължения субект. Подаденото заявление и неговото уточнение отговарят на изискванията за съдържание по чл.25, ал.1, т.1-4 от ЗДОИ, противно на приетото от органа. Описанието на исканата информация в заявлението и неговото уточнение касаят предоставяне на данни от съдържанието на първични счетоводни документи на НЧ по см. на чл.6, ал.1, т.4 от ЗСч – предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция или извършеното от получателя и изплатената сума от НЧ, на касови и банкови документи, касаещи дейността на НЧ през цялата 2016г. с посочените в заявлението конкретно изброени правни субекти, без документите, представляващи държавна тайна, класифицирана информация, плащания по трудови договори, социални плащания и подпомагания. Следователно, посочена е вида на исканата информация, нейният обхват по отношение на лицата и времето на създаването й. Не е необходимо в заявлението да са посочени конкретни номера и дати на издаване на поисканите първични счетоводни документи. Този начин на изброяване и посочване на видовете документи, тяхното съдържание, издател, получател и времетраене дават възможност на органа да разбере с искане за предоставяне на каква точно информация е сезиран. Действащата понастоящем съдебна практика на ВАС приема еднозначно, че искането за предоставяне на копие от документ е равносилно на искане за достъп до съдържащата се в него информация, съгласно текста на чл.2, ал.2 от ЗДОИ. Дали се иска конкретния материален носител на информацията или се иска описателно самата информация е ирилевантно за дължимостта й, когато са налице останалите предвидени в закона предпоставки за нейното предоставяне /вж. решение №6874/22.05.2014г. по адм.д.№886/2014г., VII о., решение №748/22.01.2015г. по адм.д.№6233/2014г., V о., двете на ВАС/. В случая, заявителят е посочил както документите, съдържащи исканата информация, така и нейното съдържание. Изрично е заявено, че не се иска достъп до информация, засягаща личните данни на трети лица, класифицирана или защитена такава. Волята на органа в оспорената част на Решението не касае посочените изключения, т.к. същите водят до отказ от предоставяне на информацията, а не до недопустимост на заявлението. Изводът от изложеното е, че не е налице основанието за недопустимост по чл.25, ал.2 във вр. с ал.1, т.2 от ЗДОИ. Председателят на НЧ е дължал разглеждане по същество на заявлението за предоставяне на исканата информация по Раздел II от оспореното решение.

            С оглед на горното, във връзка с правомощията по чл.200, ал.1 от АПК съдът ще отмени решението на органа в оспорената част и ще изпрати преписката за разглеждане на искането по същество.

            На основание чл.143, ал.1 от АПК ответникът дължи заплащане на жалбоподателя на деловодни разноски в размер на 10лв. за ДТ.

            Поради изхода от спора ответникът няма право на деловодни разноски.

            Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ОТМЕНЯ Решение за достъп до обществена информация №9/23.02.2017г. на Председателя на НЧ „Б.“ - Кюстендил В ЧАСТТА ПО РАЗДЕЛ II, в който на основание чл.25, ал.2 във вр. с ал.1, т.2 от ЗДОИ е оставено без разглеждане заявлението на К.С.К. /с посочен адрес/.

            ИЗПРАЩА преписката на Председателя на НЧ „Б.“ - Кюстендил за произнасяне по същество на заявлението за достъп до информация от К.С.К. вх.№208/16.01.2017г. и неговото уточнение вх.№228/10.02.2017г. в частта им, касаеща отменения Раздел II от Решението на органа.

            ОСЪЖДА НЧ „Б.“ – КЮСТЕНДИЛ да заплати на К.С.К. деловодни разноски в размер на 10лв. /десет лева/.

            Определението подлежи на обжалване от страните с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок получаване на съобщенията за изготвянето му.

            Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: