О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

             гр.Кюстендил, 04.10.2017г.

 

                  Кюстендилският административен съд, в закрито заседание на четвърти октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                           Административен съдия: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Карамфилова адм.д.№81/2017г. по описа на КАС, за да се произнесе взе предвид:

 

               В.К.С. ***, съдебен адрес *** оспорва заповед №***/26.05.1997г. на кмета на О. Д. с искане за обявяване нищожността й.

               Първоначалният съдия-докладчик, определен при образуване на делото на 24.03.2017г., е конституирал страните, провел е съдопроизводствени действия по събиране на доказателствени средства, назначил е съдебно-техническа експертиза, по която е представено заключение вх.№****/15.09.2017г. В съдебно заседание от 27.09.2017г. съдията-докладчик се е отвел от разглеждане на делото и е определен за такъв настоящия съдия от КАС.

               Съдът след като се запозна с жалбата и събраните до настоящия момент писмени доказателства и при извършена преценка допустимостта на оспорването, намира последното за недопустимо, по следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл.177, ал.3 от АПК съдебно решение, с което е отхвърлено оспорване за отмяна на АА, е пречка за оспорването му на друго основание или като нищожен. Видно от решение №**/20.01.2010г. на КАС, постановено по адм.д.№***/2009г., оставено в сила с решение на ВАС по адм.д.№4****/2010г., е отхвърлено оспорването на заповед №***/26.05.1997г. на кмета на О Д. В случая съдът при условията на чл.168, ал.1 от АПК е извършил служебна проверка на всички основания по чл.146 от АПК, вкл. и за нищожност на същия АА, който е предмет на обжалване по настоящото дело. Непререшаемостта на правния спор за законността на АА и като нищожен е един от елементите на силата на пресъдено нещо на влязлото в сила решение. В производството по адм.д.№***/2009г. по описа на КАС настоящата жалбоподателка не е била конституирана като страна, но изхождайки от  характера на административното производство и реда за оспорване актове по ЗУТ, страните, които следва за участват в тези производства, от обстоятелството, че като заинтересовани страни в производството по адм.д.№**/2017г. по описа на КАС са конституирани жалбоподателите по първото дело и във вр. с разпоредбите на чл.245 и сл. от АПК, същата би могла да защити правата си по друг процесуален ред. В настоящият случай съдът счита, че е налице абсолютна отрицателна процесуална предпоставка за упражняване правото на жалба срещу заповед №***/26.05.1997г. на кмета на О Д.

               Във връзка с гореизложените съображения жалбата като недопустима при условията на чл.159, т.6 от АПК ще бъде оставена без разглеждане, а производството – прекратено.

Съдът счита, че на вещото лице, изготвило заключение по делото на основание протоколно определение за назначаване на съдебно-техническа експертиза, следва да бъде определено възнаграждение при съблюдаване разпоредбите на чл.19 и чл.31, ал.2 от Наредба №2/29.06.2015г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица. Размерът ще се определи с оглед внесения депозит по делото – 100 лв.

                Воден от горното, съдът

 

                                                          О П Р Е Д Е Л И:

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице Л.В. за изготвеното заключение с вх.№****/15.09.2017г. по адм.д.№**/2017г. по описа на КАС в размер на 100 лв. /сто/.         

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.К.С. ***, съдебен адрес *** срещу заповед №***/26.05.1997г. на кмета на О Д.

               ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №**/2017г. по описа на КАС.

                Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от получаване на препис от страните.

                        

 

                                     Административен съдия: