О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                    гр.Кюстендил, 03.05.2017год.

                                      В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Кюстендилският административен съд в закрито заседание на трети май  през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                      

                                                      Административен  съдия: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията адм. дело №91 по описа за 2017год., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е образувано по искова молба на Р.С.Ш. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора-гр.Бобов дол, ІІІ група,  с която е предявен иск срещу Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” - началника на затвора – гр.Бобов дол, за обезщетение в размер на 1500,00лв. за неимуществени вреди, претърпени  вследствие изолирането му в наказателна килия за срок от 5 денонощия, постановено със заповед №489/06.10.2016г. на началника на затвора – гр.Бобов дол, която е отменена с определение №592 от 10.11.2016г. по ЧНД №1607/2016г. на Дупнишкия районен съд.

С разпореждане  от 11.04.2017год. съдът е констатирал нередовности на исковата молба и е оставил същата без движение, предоставяйки на ищеца срок за отстраняването им. 

Съобщение за съдебния акт, ведно с препис от същия, са изпратени на ищеца, който ги е получил лично на 20.04.2017г. Налице е редовно съобщаване на разпореждането на съда на ищеца, който в предоставения срок не е предприел необходимите процесуални действия в изпълнение на дадените указания и не е отстранил нередовностите на исковата молба.

            Налице е ненадлежно упражнено право на иск. Исковата молба като нередовна се явява процесуално недопустима, поради което подлежи на връщане, а  образуваното производството  - на прекратяване.

            Водим от гореизложеното и на осн. чл. 129, ал. 3 ГПК вр. с чл.144 АПК,  съдът:

 

                                                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ВРЪЩА  исковата молба на Р.С.Ш. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора-гр.Бобов дол, ІІІ група,  с която е предявен иск срещу Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” - началника на затвора – гр.Бобов дол, за обезщетение в размер на 1500,00лв. за неимуществени вреди, претърпени  вследствие изолирането му в наказателна килия за срок от 5 денонощия, постановено със заповед №489/06.10.2016г. на началника на затвора – гр.Бобов дол, която е отменена с определение №592 от 10.11.2016г. по ЧНД №1607/2016г. на Дупнишкия районен съд    и  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.        

            Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.

            Определението да се съобщи на ищеца чрез изпращане на препис.

 

           

  Административен  съдия: