О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                     23.06.2017г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на двадесет и трети юни                                                              две хиляди и седемнадесета година

в закрито съдебно заседание в следния състав:

                                                         Административен съдия: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

административно дело № 101 по описа за 2017г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

           

            Съдебният акт е постановен на основание чл.232 от ГПК във вр. с §1 от ЗР на ЗОДОВ, чл.203, ал.2 от АПК и чл.285 от ЗИНЗС.

            С жалбата по делото с характер на искова молба ищецът В.Н.Г., ЕГН **********, понастоящем в затвора в гр.Бобов дол е предявил искове с правно основание чл.285 от ЗИНЗС срещу началника на затвора в гр.Бобов дол за присъждане на обезщетения за неимуществени вреди от нарушения на чл.3 от закона.

            С определение №234/16.05.2017г. съдът е назначил адв.Г.Д. *** за процесуален представител на ищеца по реда на ЗПП и е оставил жалбата без движение с указания за отстраняване на конкретно посочени нередовности по исковете.

            С молба вх.№2094/01.06.2017г. ищецът е уточнил фактическите обстоятелства във връзка със задължението за отстраняване на нередовностите по исковете. Отделно от него, с молба-уточнение вх.№2190/05.06.2017г. това е сторил и адв.Д.. Поради противоречие в част от уточненията относно цената на исковете и периодите им в двете молби, с разпореждане от 13.06.2017г. съдът е дал възможност на адв.Д. да отстрани противоречията, съобразявайки се с желанието на ищеца.

            В дадения от съда срок за адвоката, с декларация вх.№2297/13.06.2017г. ищецът е заявил, че желае съдът да прекрати делото, като оттегля исковете и възраженията си. С разпореждане от 13.06.2017г. съдът е отменил разпореждането от 13.06.2017г. за отстраняване на нередовностите по оспорването и е указал на ищеца лично и чрез адвоката да заяви оттегляне или отказ от исковете прави при условията на чл.232, респ. чл.233 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК и чл.285, ал.1 от ЗИНЗС.

            С молба вх.№2407/16.06.2017г. адв.Д. от името на ищеца е посочил, че се прави оттегляне на исковете.

            С последващо заявление вх.№2500/22.06.2017г. ищецът заявява, че поддържа изцяло първоначалната си жалба и исковете и моли декларацията му за прекратяване на делото да се отхвърли от съда, да се остави без уважение, като ще даде обяснения в съдебно заседание.

            С оглед на така сложилата се фактическа обстановка по предявения иск са налице условията за прекратяване на производството по делото. Съображенията за това са следните:

            С декларацията от 13.06.2017г. ищецът е поискал съда да прекрати производството по делото, сочейки оттегляне на исковете и възраженията си. Като уточнение към това желание, с молбата от 16.06.2017г. адв.Д. е посочил наличие на хипотезата по оттегляне на исковете по чл.232 от ГПК. Следователно, в надлежната писмена форма по чл.100 от ГПК, изискуема за изявленията на страните извън съдебно заседание, ищецът е заявил желание за оттегляне на исковете и прекратяване на производството по делото. С оглед принципа за диспозитивното начало в съдебния процес по чл.6 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК, с подаването на декларацията от 13.06.2016г. ищецът е десезирал съда от разглеждане на спора по същество – погасено е задължението на съда да реши делото и с обратна сила са заличени всички извършени по делото процесуални действия. Не е необходимо съгласие на ответника за оттеглянето. Съдът не изследва мотивите на ищеца за оттегляне на иска. С валидно направеното оттегляне по чл.232 от ГПК висящността на спора е преустановена. С определението за прекратяване на делото само се констатира това преустановяване. Оттеглянето на иска е неоттегляемо, поради което заявлението на ищеца от 22.06.2017г. е недопустимо /вж. определение №3165/05.03.2012г. на ВАС по адм.д.№2368/2012г., III о.; определение №922/14.12.2010 на ВКС по ч.т.д.№763/2010г., I т.о., ТК; определение №640/15.08.2014г. на ВКС по ч.гр.д.№3956/2014г., IV г.о., ГК; определение №648/20.05.2015г. на ВКС по гр.д.№2140/2015г., IV г.о., ГК/.

            След влизане в сила на настоящето определение ищецът може да предяви отново иска пред съда.

            Горното налага на основание чл.232 от ГПК във вр. с чл.203, ал.2 от АПК, §1 от ЗР на ЗОДОВ и чл.285 от ЗИНЗС съдът да прекрати производството по делото.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 101/2017г. по описа на КАС.

            Определението подлежи на обжалване от ищеца с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

            Определението да се съобщи на ищеца, адв.Д. и началника на затвора в гр.Бобов дол чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: