О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                 гр.Кюстендил, 07.06.2017год.

                                   В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Кюстендилският административен съд в закрито заседание на седми юни през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                       Административен съдия: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА              като разгледа докладваното от  съдията  адм. дело №104 по описа за 2017год.,  за да сe произнесе, взе предвид:

 

Производството е образувано е по жалба на А.К.С. и В.К.С.,***, чрез пълномощника им адв. Д.М.С., против мълчалив отказ на Началника на ДНСК по Заявление вх. №ПР-850/24.03.2017 г. по описа на ДНСК за прекратяване на изпълнителното производство по изпълнение на Заповед №ДК-02-13/23.07.2007 г. на Началника на РДНСК – Кюстендил на основание чл.282 от АПК, или алтернативно  -  за спиране на изпълнителното производство по изпълнение Заповед № ДК-02-13/23.07.2007 г. на Началника на РДНСК – Кюстендил на основание чл.280 от АПК. Релевирани са доводи за формиране на мълчалив отказ  по чл.58, ал.1  от АПК поради непроизнасяне в срок на сезирания орган по изпълнението, който  има   законово регламентирано задължение за произнасяне, респ. за незаконосъобразност на мълчаливия отказ поради нарушение на материалния закон, вкл. на принципа за съразмерност по чл.6 от АПК. Сочи се приложимост на хипотезите на чл.282, ал.1,т.7 и т.8 от АПК. Прави се искане за отмяна на оспорения мълчалив отказ на органа по изпълнението. 

С писмо вх. №1845/11.05.2017 г. ответника по жалбата ДНСК – София, чрез пълномощника си юк Карамфилова,  е представил преписката по изпълнителното производство и е изразил становище за неоснователност на жалбата на А.К.С. и В.К.С.. Счита се, че за административния орган не е съществувало задължение да се произнесе по  подаденото заявление, а по същество - че не са налице основанията за прекратяване, респ. за спиране на изпълнителното производство.

От приложената административна преписка по изпълнителното производство се установява следното:

Изпълнителното основание  е  Заповед №ДК-02-КН-13/23.07.2007г. на началника на РДНСК Кюстендил, с която е наредено премахване на незаконен строеж „Масивен гараж“ в УПИ XXV-5958 и XXVI-1940 в кв.72 по плана на гр.*** с административен адрес: с.гр., ул.“***“ №7 от наследниците на К.П. С. – В.К.С., А.К.С. и Е.К.Д., като попадащ частично в чужд имот, без съгласие на собственика, в отклонение  от одобрен архитектурен проект, със загубили действие строителни книжа и без подадена декларация по реда на §183 и §184 от ПЗР ЗИД ЗУТ. Заповедта е влязла в законна сила на 02.02.2009г. във връзка с решение на ВАС по адм.д.№10929/2008г., с което е оставено в сила решение от 08.05.2008г. на АдмС - Кюстендил по адм.д. №207/2007г., образувано по оспорване на заповедта от нейните адресати, между които и жалбоподателите  по настоящето дело. С писмо №Д-118-00-370/01.04.2009г. началникът на РДНСК Кюстендил е изпратил на жалбоподателите покана за доброволно изпълнение на влязлата в сила заповед. С Протокол №56/16.10.2009г., служители от РДНСК Кюстендил са установили, че заповедта не е изпълнена в дадения срок, а строежът е в установения от органа  вид, а с  Протокол №57/03.11.2009г. - служителите са посочили, че строежът е разположен на уличната регулация и е възможно използването на механизация за неговото премахване.

 Следва заповед №РД-13-713/01.12.2009г.  на зам. началникът на ДНСК, с която   на началника на РДНСК Кюстендил са предоставени правомощия по определяне на изпълнителя за принудителното премахване на строежа. С писма от 28.01.2010г., 28.03.2011г., 28.03.2012г. и 15.03.2013г. началникът на РО „НСК“ Кюстендил при РДНСК Югозападен район, е изпратил покани до фирми за определяне на изпълнител за принудителното изпълнение на заповедта за премахване на строежа. С Констативен протокол №7/30.01.2014г. служители от РО „НСК“ Кюстендил са установили, че незаконният строеж не е премахнат доброволно и е във вида по заповедта за премахване, поради което на 26.05.2014г. са изпратени нови покани до фирми за провеждане на принудителното изпълнение. С писмо изх.№КН-1173-02-970/24.04.2015г.  началникът на ДНСК е възложил изпълнението на фирма „Цецо-Види“ ЕООД по договор №ФО-13-119/05.02.2015г., като е насрочил  изпълнение в периода 12-15.05.2015г.  Издаденото писмо е повод за образуване на  адм.д. №118/2015г. по описа на АдмС – Кюстендил,  по иск на  собствениците  на  строежа с правно основание чл.292 от АПК, който е отхвърлен с решение №62/18.03.2016г., оставено в сила с решение №2787/07.03.2017г. на ВАС по адм.д.№6604/2016г.  С  писмо изх. №КН-1173-04-883/14.07.2015г., началникът на ДНСК е указал, че с оглед образуваното адм.д.№118/2015г. на КАС срокът за принудително изпълнение на заповедта се удължава до 20 работни дни от произнасянето на съда с влязъл в сила съдебен акт.

Видно от изпратената преписка, жалбоподателите са подали жалба срещу постановление / действие на органа по изпълнението, а именно  писмо изх.№КН-1173-04-883/14.07.2015г. на началника на ДНСК, с което се разпореждат фактически действия в рамките на изпълнителното производство, касаещи принудителното изпълнение на заповедта на 04.04.2017г. /20 работни дни след влизане в сила на решението по адм.д.№118/2015г. на КАС на 07.03.2017г./.  По жалбата е образувано адм. дело №86/2017г. по описа на Административен съд – Кюстендил, като с определение №156 от 03.04.2017г., съдът е спрял изпълнението на заповед №ДК-02-КН-13/23.07.2007г. на началника  на РДНСК Кюстендил, насрочено с писмо изх.№КН-1173-04-883/14.07.2015г. на началника на ДНСК за 04.04.2017г.,  до постановяване на окончателен съдебен акт по делото.

Жалбоподателите подават заявление вх.№Пр-850/24.03.2017г. по описа на РО „НСК“ Кюстендил, съотв. с вх.№КН-1173-03528/30.03.2017г. по описа на ДНСК, с искане за прекратяване на изпълнителното производство на основание чл.282 от АПК или алтернативно – с искане за спиране на изпълнителното производство на основание чл. 280 от АПК.

            Жалбата, въз основа на която е образувано настоящото  производство е депозирана на 11.04.2017год.

С оглед определението по адм. дело №86/2017г.  за спиране на изпълнението, началникът на ДНСК е издал писмо с изх.№КН-1173-01-316/04.04.2017г., с което е удължен срокът за принудително премахване на незаконния строеж до 20 работни дни, считано от датата на произнасяне на съда с влязъл в сила съдебен акт по адм. дело №86/2017г. 

            Предвид установените по делото фактически обстоятелства, съдът намира жалбата за процесуално недопустима поради липса на предмет. Не е налице мълчалив отказ на началника на ДНСК. Основанието за недопустимост е в хипотезата на чл.159, т.1 от АПК. Съображенията за това са следните:

От проверката на изпратената преписка по образуваното изпълнително производство за принудително изпълнение на заповед №ДК-02-КН-13/23.07.2007г. на началника  на РДНСК Кюстендил, е безспорно, че липсва произнасяне от органа по изпълнението по подаденото от жалбоподателите в качеството им на длъжници в изпълнителното производство,  заявление вх.№Пр-850/24.03.2017г. по описа на РО „НСК“ Кюстендил, съотв. с вх.№КН-1173-03528/30.03.2017г. по описа на ДНСК, съдържащо искане за прекратяване на изпълнителното производство на основание чл.282 от АПК или алтернативно – за спиране на изпълнителното производство на основание чл. 280 от АПК.  Липсата на произнасяне от органа по изпълнението обаче не представлява мълчалив отказ, който да подлежи на съдебен контрол. Правният институт на мълчаливия отказ  не е приложим  в изпълнителното производство. Изпълнителният процес не познава мълчаливия отказ като форма на произнасяне,  а действащият процесуален закон не определя срок, с изтичането на който да се презюмира отказ.  В изпълнителното производство, съгласно чл. 271, ал.6 от АПК, органът по изпълнението се произнася с постановления, вкл. в случаите по чл.282 от АПК. Постановленията на органа по изпълнението представляват акт на този орган, който няма характеристиката на индивидуален административен акт. В този смисъл е изричната норма на чл.21, ал.5 от АПК, според която не са индивидуални административни актове волеизявленията, действията или бездействията, когато са част от производствата по издаване или изпълнение на индивидуални или общи административни актове. По аргумент от изложеното и доколкото мълчаливият отказ е бездействие на администрацията в случаите когато има задължение да се произнесе в определен срок по направено пред нея искане с издаване на индивидуален административен акт, непроизнасянето на органа по изпълнението по искането за прекратяване или спиране на изпълнителното производство не формира мълчалив отказ по см. на чл.58, ал.1 от АПК,  който да подлежи на съдебно оспорване.

Допълнително в подкрепа на изложеното, следва да се посочи, че законодателят не е предвидил срок, в който органът по изпълнението е длъжен да разгледа и да се произнесе по направено искане за спиране или прекратяване на изпълнително производство, поради което е изключена проверката относно спазването на сроковете са обжалване. Следователно с липсата на произнасяне на органа по изпълнението по подаденото от жалбоподателите заявление,  не е формиран негов мълчалив отказ, който да се обжалва пред съда.  От друга страна, непроизнасянето  на органа не съставлява и бездействие по см. на чл.294 от АПК, доколкото последното е неизпълнение на поискани фактическите действия, а прекратяването на изпълнението е правно действие. Изложеното обосновава извода на съда за недопустимост на жалбата поради липса на предмет. Същата следва да се остави без разглеждане, а производството  по делото подлежи на прекратяване.

 За пълнота на изложението, следва да се посочи, че пътят за защита на длъжниците  в настоящата хипотеза,  е  чрез предявяване на  жалба по реда на чл.294 от АПК срещу постановленията, действията или бездействията на органа на изпълнението, а видно от данните в преписката, същите са реализирали възможността да обжалват  писмо изх.№КН-1173-04-883/14.07.2015г. на началника на ДНСК, с което се разпореждат  фактически действия в рамките на изпълнителното производство, касаещи  принудителното  изпълнение  на  заповедта  на 04.04.2017г. По подадена от тях жалба е образувано адм. дело №86/2017г. по описа на Административен съд-Кюстендил,  в което следва да бъде проверена законосъобразността на постановлението на органа по изпълнението включително във връзка с релевираните основания за прекратяване на изпълнителното производство по чл.282,ал.1,т.7 и т.8 от АПК.

На последно място, следва да се посочи, че искането на жалбоподателите по депозираното заявление е частично удовлетворено, макар и от съда с постановеното определение №156 от 03.04.2017г.  по адм. дело №86/2017г.,   с което е спряно изпълнението на заповед №ДК-02-КН-13/23.07.2007г. на началника  на РДНСК Кюстендил  до постановяване  на окончателен съдебен акт по делото. Горното сочи на липса на правен интерес от обжалване на отказа на органа по заявлението в частта, съдържаща искане  за спиране на изпълнението.

Мотивиран от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

           

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.К.С. и В.К.С.,***, чрез пълномощника им адв. Д.М.С., против мълчалив отказ на Началника на ДНСК по Заявление вх. №ПР-850/24.03.2017 г. по описа на ДНСК за прекратяване на изпълнителното производство по изпълнение на Заповед №ДК-02-13/23.07.2007 г. на Началника на РДНСК – Кюстендил на основание чл.282 от АПК, или алтернативно  -  за спиране на изпълнителното производство по изпълнение на Заповед № ДК-02-13/23.07.2007 г. на Началника на РДНСК – Кюстендил на основание чл.280 от АПК и  прекратява производството по делото.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: