О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

31.05.2017 г.

 

Номер                                               2 0 1 7 година                                гр. Кюстендил

 

Кюстендилски административен съд

на тридесет и първи май                                                                              2 0 1 7 година

в закрито заседание в следния състав:

 

                                                        Административен съдия: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

 

Секретар:

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

Административно дело № 111 по описа на КАС  за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Постъпила е жалба от М.П.Х. ***, против Заповед № 3-72/17.02.2017 г. на Кмета на Община Бобов дол, с която е одобрен проект за изменение на ПУП – план за застрояване в обхват: УПИ ХVІ 897, кв. 42 по плана на гр. Бобов дол, с цел промяна на предназначението на урегулирания поземлен имот от жилищна в обществено обслужваща територия за изграждане на молитвен дом, при спазване на сервитута на въздушните електропроводни линии на високо, средно и ниско напрежение, минаващи през парцела.

С разпореждане от 19.04.2017 г., съдията - докладчик е оставил административно дело № 111/2017 г. без движение, като е задължил жалбоподателката в 7 - дневен срок от получаване на съобщението да представи документ за собственост с оглед доказване на правния й интерес да обжалва цитираната заповед. Съобщението за това е получено лично от жалбоподателката на 25.04.2017 г. и срокът за изпълнение на разпореждането е изтекъл на 02.05.2017 г. Разпореждането на съда не е изпълнено и с напомнително съобщение до М.Х., получено от дъщеря й Валерия Велкова на 18.05.2017 г., в което съдът е дал последна възможност за представяне на документ за собственост, с указания, че при неизпълнение на разпореждането, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото ще бъде прекратено. В срока за изпълнение, който е изтекъл на 25.05.2017 г. няма постъпили документи и до настоящият момент жалбоподателката не е изпълнила дадените указания.  

 

           Воден от горното и на основание чл. 158 ал. 3 от АПК, Кюстендилският административен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

      

           ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.П.Х. ***, против Заповед № 3-72/17.02.2017 г. на Кмета на Община Бобов дол.

           ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 111 по описа на КАС за 2017 година.

           Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7 - дневен срок от съобщаването му.

           Определението да се съобщи на страната чрез връчване на препис от него.

 

 

                                                                          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: