О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                     05.05.2017г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на пети май                                                                                    две хиляди и седемнадесета година

в закрито съдебно заседание в следния състав:

                                                         Административен съдия: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

административно дело № 116 по описа за 2017г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Съдебният акт е постановен на основание чл.159, т.4 от АПК.

М.В.А., ЕГН **********, изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в ЗООТ „С.“ обжалва заповед №ЗО-195/24.03.2017г. на началника на затвора в гр.Б. д. Претендира се материална незаконосъобразност на оспорения акт и се моли за неговата отмяна.

С оспорената заповед началникът на затвора е отказал замяна на режима на изтърпяване на наказанието на А. от „общ“ в лек“.

Административното производство е започнало по постъпили молби от А. за замяна на режима с вх.№63/27.02.2017г. и 01.03.2017г. Органът е установил, че осъденият изтърпява наказание по Протоколно определение №2339/12.07.2016г. по ч.н.д.№3075/2016г. на СГС, с което е приета за изпълнение присъда от 09.04.2015г. по дело №II КОК.ПП №191/2015г. на Р с – С. С присъдата лицето е осъдено на 4г. и 6м. лишаване от свобода при първоначален „общ“ режим за престъпление по чл.280, ал.2, т.1 във вр. с ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с ал.1 и чл.18, ал.1 от НК. Началото на наказанието е 27.01.2015г., като към датата на издаване на заповедта остатъкът е 2г.,4м. и 28д. Органът е счел, че молителят не отговаря на изискванията по чл.66, ал.1 от ЗИНЗС във вр. с чл.47 и чл.49 от ППЗИНЗС, т.к. е поставен под „общ“ режим на 29.07.2016г. от датата на получаване на влязлата в сила присъда, респ. определение и придобива право за замяна на режима на 23.05.2017г. С оглед на горното и становищата на НС СДВР и ЗН РНОД органът е отказал замяна на първоначалния режим на изтърпяване на наказанието.

Заповедта е връчена на А. на 06.04.2017г., а жалбата по делото е подадена по пощата на 13.04.2017г.

Изложените фактически обстоятелства водят до извод за недопустимо оспорване в хипотезата на чл.159, т.4 от АПК. Съображенията за това са следните:

Материално правните условия за замяна на първоначалния режим на лишените от свобода със следващия по-лек и компетентния за това орган са посочени в чл.66, ал.1 и ал.3 от ЗИНЗС. Към искането на А. за замяна на режима са приложими сегашните редакции на нормите, обн. ДВ, бр.13/2017г., в сила от 07.02.2017г. с оглед датата на започване на административното производство – 27.02.2017г., когато е подадена молбата с искането.

Процесуалния ред за разглеждане на молбата е уредения такъв в нормата на чл.66, ал.2 от ЗИНЗС. Преди издаването на заповедта началникът на затвора взима предвид становището на РН СДВР, ЗН РОД или на началника на затворническото общежитие относно поведението на осъдения по време на изтърпяване на наказанието. Осъденият получава екземпляр от заповедта, като такъв се  изпраща и на прокурора, осъществяващ надзор върху изпълнението на наказанието. Законът урежда изрично лицата, които могат да оспорват заповедта. Това е само прокурора, който може да подаде протест по реда на АПК пред административния съд по местоизпълнение на наказанието.

Систематичното логическо тълкуване на нормите на чл.66, ал.1 и ал.2 от ЗИНЗС водят до извод, че законът предвижда възможност за съдебно оспорване само на заповедта за замяна на режима в по-лек от конкретно определен правен субект в лицето на прокурора. В текстовете на нормите липсва предвидена възможност за оспорване на заповедите за отказ за замяна на първоначалния режим от страна на осъденото лице. Нормите са специални и дерогират общото правило на чл.147, ал.1 от АПК. Препращането към АПК е само относно реда за разглеждане на протеста, но е и относно легитимираните за оспорването лица.

Изложеното води до извод за недопустимост на оспорването. Поради отречения от ЗИНЗС правен интерес от оспорване на основание чл.159, т.4 от АПК жалбата ще се остави без разглеждане, а съдебното производство ще се прекрати.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от М.В.А. /с посочени лични данни/ срещу заповед №ЗО-195/24.03.2017г. на началника на затвора в гр.Б. д.

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№116/2017г. по описа на КАС.

            Определението подлежи на обжалване от жалбоподателя с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

            Определението да се съобщи на началника на затвора в гр.Б д. и жалбоподателя чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: