ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                         Номер                      Година 2017, 07.06.                      Град Кюстендил

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ                                  

На седми юни                                                                                             година    2017  

В  закрито съдебно заседание, в следния състав:

           

                                                                      СЪДИЯ : ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

С участието на секретаря

И в присъствието на прокурора

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ПЕТРОВА адм. д. № 117/2017г. по описа и  ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:             

            Б.И.В. ***, представляван от адв. Б., е предявил жалба срещу мълчалив отказ на кмета на община Кочериново да се произнесе по заявление вх. № РД-01-11-Б-9/14.03.2017г., по която е образувано административно дело № 117/2017г. по описа на КАС.

            След представяне на административната преписка, Съдът взе предвид следното:

            Жалбоподателят Б.И.В. ***-01-11-Б-9/14.03.2017г., с което иска издаване на разрешение за почистване на поземлен имот от дървесна и храстова растителност.

            С писмо рег. индекс и дата РД-01-11-Б-9/11.04.2017г. кметът на община Кочериново е уведомил заявителя, че следва да представи актуална скица на имота, находящ се в землището на с. Мурсалево.

            При тези фактически обстоятелства и доказателства по административната преписка, Съдът счита следното относно допустимостта на предявената пред него жалба:

Съгласно чл. 32, ал. 1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество /ЗОСИ/ е забранено отсичането и изкореняването на овощни и горски дървета и на лози в селскостопанските земи и по границите между тях, както и покрай водните течения и пътищата. В ал. 2 и 3 на тази разпоредба е предвидено издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дървета и на лози при наличие на уважителни причини по ал. 2, респективно на крайно уважителни причини по ал. 3. В първата хипотеза разрешението се издава за отсичане и изкореняване на до пет дървета и лозя до един декар и компетентният административен орган е кметът на района или кметството; във втората – разрешението се издава за отсичане и изкореняване на по-голям брой дървета и лозя над един декар и компетентният административен орган е началникът на управление „Земеделие“ в съответната общинска администрация. В чл. 32, ал. 4 от ЗОСИ е предвидена възможността за обжалване на отказите по ал. 2 и 3 пред кмета на общината. Прегледът на приложимата нормативна уредба сочи, че заявлението, с постъпване на което е поставено началото производството по издаване на исканото разрешение, е подадено пред орган, който не е материално компетентен да го издаде – кмета на община Кочериново. В зависимост от конкретните фактически обстоятелства, отнасящи случая към ал. 2 или ал. 3 на чл. 32 ЗОСИ, правомощието да издаде разпореждане по подаденото заявление принадлежи на кмета на кметство с. Мурсалево или на началника на управление „Земеделие“ при община Кочериново. Кметът на община Кочериново е от своя страна по-горестоящият административен орган, пред когото би могло да бъде осъществено евентуално обжалване по административен ред на отказа да се издаде акта. Той не би могъл да изземе компетентността по закон на по-долустоящия му орган, т.е. кмета на кметство или началника на управление „Земеделие“ при общинската администрация. Подаденото пред орган, който не е компетентен, заявление следва да бъде препратено от кмета на община, съответно на органите по чл. 32, ал. 2 или 3 от ЗОСИ. Това очевидно не е сторено, а тези органи не са сезирани и направо от жалбоподателя. Срокът за произнасянето им не е започнал да тече /по аргумент от чл. 25, ал. 1 АПК/ и съответно не е изтекъл, поради което към момента на подаване на жалбата не е осъществен мълчалив отказ, а оспорването е лишено предмет. Следва оставяне без разглеждане на жалбата и прекратяване на производството. Следва изпращане преписката със заявление вх. № РД-01-11-Б-9/14.03.2017г. на компетентния административен орган за произнасяне. За последното Съдът черпи данни от съдържащото се в преписката писмо рег. индекс 4452 от 02.11.2016г. на директора на РДГ Кюстендил, в което относно имота и въз основа на проверка са констатирани фактите, че в имот № 065009, землището на с. Мурсалево на площ от 0, 05 ха има единични дървета от акация, дъб и бряст, чийто брой не е посочен. Тези обстоятелства сочат вероятно наличие на хипотезата по чл. 32, ал. 3 от ЗОСИ, поради което следва изпращане на преписката със заявлението за произнасяне на началника на управление „Земеделие“ при община Кочериново. Този орган следва самостоятелно да изследва въпроса за компетентността си съобразно броя на дърветата за отсичане или изкореняване в имота. В случай, че е компетентен, следва да се произнесе по подаденото заявление. В случай, че компетентността принадлежи на кмета на кметство с. Мурсалево, следва да изпрати преписката за произнасяне на последния.

            ВОДЕН ОТ ИЗЛОЖЕНОТО, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ:

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.И.В. ***, представляван от адв. Б., срещу мълчалив отказ на кмета на община Кочериново да се произнесе по заявление вх. № РД-01-11-Б-9/14.03.2017г. и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 117/2017г. по описа на Административен съд Кюстендил.

 

            Изпраща заявление вх. № РД-01-11-Б-9/14.03.2017г., подадено от Б.И.В. *** за произнасяне на началника на управление „Земеделие“ при община Кочериново при съобразяване мотивите в настоящото определение на съда.       

            Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.

 

            Определението да се съобщи чрез изпращане на преписи до страните.

 

                                                                                                          СЪДИЯ :………….