О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

14.07.2017 г.

 

Номер                                               2 0 1 7 година                                гр. Кюстендил

 

Кюстендилски административен съд

на четиринадесети юли                                                                                2 0 1 7 година

в закрито заседание в следния състав:

 

                                                        Административен съдия: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

 

Секретар:

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

Административно дело № 123 по описа на КАС  за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Делото е образувано по искова молба от л. св. А.П.Л., понастоящем в Ц с з, против ГД “И. на н.” гр. С. с правно основание по същество чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ. Претендират се неимуществени вреди в размер на 2000 лв. нанесени от режима, при който се е намирал в затвора в гр. Б. д. от 22.12.2016 г. до момента на подаване на ИМ.

С разпореждане от 28.04.2017 г., съдията - докладчик е оставил административно дело № 123/2017 г. без движение, като е задължил жалбоподателя в 7 - дневен срок от получаване на съобщението да представи документ за платена държавна такса в размер на 10.00 лв. за образуване на делото, дължима съгласно Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата. Съобщението е връчено на ищеца на 05.05.2017 г., като срокът за изпълнение на разпореждането е изтекъл на 12.05.2017 г. и същото не е изпълнено.

С молба вх. № 2006/23.05.2017 г. л.с. Л. е уведомил съда, че дължимата държавна такса е платена и вносната бележка ще бъде представена по делото. Към същата молба е представена и декларация за липса на доходи от страна на същия. С Определение №267/06.06.2017 г. съдът е оставил ИМ отново без движение, като е задължил ищеца да отстрани констатираните нередовности, а именно: да формулира ясен и точен петитум на исковата молба и да представи вносна бележка за платена държавна такса в размер на 10 лева. Съобщението, ведно с препис от определение №267/06.06.2017 г. е връчено на ищеца на 12.06.2017 г., като 7-дневния срок за отстраняване на нередовностите е изтекъл на 19.06.2017 г. и указанията са изпълнени частично, а доказателство за плащане на ДТ не е приложено.

С разпореждане на съда от 23.06.2017 г. на ищеца е дадена последна възможност да представи вносна бележка за платена държавна такса с указание, че при неизпълнение производството по делото ще бъде прекратено. Съобщението за това е получено лично от л.с. Л. на 03.07.2017 г.и срокът за изпълнение е изтекъл на 10.07.2017 г. и до настоящия момент не е представена вносна бележка за платена държавна такса.

 

           Воден от горното и на основание чл. 158 ал. 3 от АПК, К а с

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

      

           ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на л. св. А.П.Л., понастоящем в Ц с з, против ГД “И. на н.” гр. С.

           ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 123 по описа на КАС за 2017 година.

           Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7 - дневен срок от съобщаването му.

           Определението да се съобщи на страната чрез връчване на препис от него.

 

 

                                                                          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: