О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                                23.06.2017 г.

 

Номер              296                       2 0 1 7 година                                  гр. Кюстендил

 

                             В       И М Е Т О      Н А     Н А Р О Д А

 

Кюстендилски административен съд

на двадесет и трети юни                                                                  2 0 1 7 година

в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                 Административен съдия: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

 

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

Административно дело № 128 по описа за 2017 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

      Е.О.Н. ***, ЕГН **********, обжалва Решение за отнемане правото на съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие № 1910з-689/03.04.2017 г. на Началника на РУП гр. Кюстендил. Иска се отмяна на обжалвания административен акт като незаконосъобразен, издаден в противоречие с материалния закон и допуснати съществени процесуални нарушения. В жалбата се твърди, че заповедта е назаконосъобразна, като не е била налице причината дадена в нормата на чл. 58 ал. 1 т. 10 от ЗОБВВПИ /Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия/.  

      Ответникът по жалбата - Началник на РУ гр. Кюстендил не взема участие в съдебното производство. Представя писмено становище /лист 23 по делото/, като счита, че  е пропуснат срокът за обжалване на административния акт.

      Делото, с даден ход по същество в с.з. от 20. 06. 2017 г., е обявено за решаване.

      Кюстендилският административен съд, след преценка на доводите и съображенията на страните, както и на събраните писмени доказателства, намери за установено следното:

      Административното производство е започнало по заявление с вх. № 2727/09.03.2017 г. на Е.О.Н. *** за разрешение за продължаване на срока за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, подробно описано. На Н. е отнето правото за носене, съхранение и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него и разрешенията за тях, подробно описани, с Решение № 1910з-689/03.04.2017 г. на Началника на РУ  гр. Кюстендил, на основание чл. 155 ал. 1, във връзка с чл. 58 ал. 1 т. 2 от ЗОБВПИ, поради това че срещу Н. е заведено ДП 1104/2015 г. по описа на на ОД на МВР Кюстендил и преписка на РП – Кюстендил с вх. № 0151182015 г., за започнало наказателно преследване за престъпление от общ характер по чл. 227б ал. 2, във връзка с ал. 1 от НК.  Това решение е обжалвано от Н. пред Административен съд – Кюстендил.

     Жалбоподателят е субект на правото на съдебно оспорване, но съдът извършвайки цялостна служебна проверка на представените писмени доказателства, намира подадената жалба за процесуално недопустима. Същата е постъпила извън срока по чл. 149 ал. 1 от АПК и в този смисъл се явява недопустима.

     В конкретният случай, жалбата срещу оспореното решение на Началника на РУ Кюстендил, е подадена в деловодството на РУ- Кюстендил към ОД на МВР Кюстендил на 20.04.2017 г. Решение № 1910з-689/03.04.2017 г. на Началника на РУ- Кюстендил е връчено на жалбоподателя на 05.04.2017 г., което е видно от положения от него подпис върху същото /лист 5 по делото/. Жалбата се явява подадена след изтичане на преклузивния 14 – дневен срок по чл. 149 ал. 1 от АПК, който е изтекъл на 19.04.2017 г. – сряда, присъствен ден, а жалбата е подадена на следващия ден. Не се представят доказателства същата да е подавана по пощата. С изтичането на законовоопределените срокове е погасено и правото на жалба, препредставляващо абсолютна положителна процесуална предпоставка, за която съдът е длъжен да следи служебно.   

    С оглед на тези доказателства по делото, жалбата се явява процесуално недопустима, поради просрочие и следва да се остави без разглеждане с прекратяване на производството по делото, на основание чл. 159 т. 5 от АПК, като съдът няма да изследва останалите посочени основания в жалбата, относно фактическата обстановка и незаконосъобразността на оспореното решение.      

         

     Воден от горното и на основание чл. 159 т. 5 от АПК, Кюстендилският административен съд

 

                                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

     ОТМЕНЯ хода по същество на делото даден в с.з. от 20.06.2017 г.

     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.О.Н. ***, ЕГН ********** срещу Решение за отнемане  правото за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие № 1910з-689/03.04.2017 г. на Началника на РУ - гр. Кюстендил.

     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 128/2017 по описа на Административен съд - Кюстенидил.

     Определението може да се обжалва в 7 - дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

     Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него.

 

                                                                     Административен съдия: