О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

10.07.2017 г.

 

Номер                                               2 0 1 7 година                                гр. Кюстендил

 

Кюстендилски административен съд

на десети юли                                                                                                2 0 1 7 година

в закрито заседание в следния състав:

 

                                                        Административен съдия: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

 

Секретар:

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

Административно дело № 129 по описа на КАС  за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Делото е образувано по жалба от л. св. Х.Г.А., понастоящем в ЗООТ “С.” към Затвора гр. Б. д., против Началника на Затвора гр. Б. д.

С разпореждане от 02.05.2017 г., съдията - докладчик е оставил административно дело № 129/2017 г. без движение, като е задължил жалбоподателя в 7 - дневен срок от получаване на съобщението да представи документ за платена държавна такса в размер на 10.00 лв. за образуване на делото, дължима съгласно Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата. Разпореждането на съда е изпълнени и вносната бележка за платена държавна такса е представена по делото на 22.05.2017 г.

С Разпореждане №596/29.05.2017 г. съдът е дал указания на жалбоподателя да приведе жалбата си съобразно изискванията за редовност по чл. 127 и чл. 128 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, като се съобрази със следното: налице е неяснота между обстоятелствената част и петитума. Изложените в жалбата обстоятелства са най-общи – следва да се посочи кои точно действия на ответната администрация са незаконосъобразни, какво е следвало да се извърши от страна на същата, какви са конкретните вреди за ищеца и какво конкретно се иска от съда. Отстраняването на констатираните нередовности е наложително, тъй като всяко едно от незаконосъобразните действия на администрацията представлява фактическо основание на отделен иск, който следва да съдържа и отделен конкретен и точен петитум.  На ищеца е даден 7 - дневен срок за отстраняване на нередовностите по жалбата с указание, че при неизпълнение производството по делото ще бъде прекратено, който е изтекъл на 07.06.2017 г. На същата дата с вх. № 2240 по делото е постъпила жалба - уточнение, която преповтаря съдържанието на първоначалната жалба, но с която не са изпълнени указанията на съда, дадени в разпореждането от 205.2017 г.

Освен гореизложеното, съдът ще отбележи, че съгласно чл. 57 ал. 1 от ППЗИНЗС, удръжките по чл. 781 ал. 3 от ЗИНЗС се изчисляват по реда на чл. 446 от ГПК върху цялото възнаграждение за положения труд, но не могат да надвишават 2/3 от онази негова част, която съгласно заповедта по чл. 78 ал. 2 от ЗИНЗС се полага на лишения от свобода, след като от нея се приспаднат данъците. Това ограничение не се отнася за удръжките по задължение за издръжка, като сумата за издръжка се удържа в пълен размер. За да се правят удръжки върху възнаграждението за положен труд на лишените от свобода е необходимо да бъде наложен запор по съответния ред от съдебен изпълнител. Администрацията на затвора може да прави удръжки без наложен запор само за надвзети суми вследствие на счетоводно - технически грешки или въз основа на издадена заповед за имуществена отговорност по реда на чл. 124 от ЗИНЗС. В тази връзка на л. св. Х.А. се правят удръжки по запорно съобщение по изпълнително дело № 20137900400362, въз основа на изпълнителни листа, издадени от С о с, по което лицето дължи сума от 16 114 лв.. Няма как да се удържат суми за издръжка на децата му, след като няма предявен изпълнителен лист и образувано изпълнително дело на това основание. По отношение на удръжките за издръжка на децата му на л. св. А. е разяснен реда, по който могат да се правят такъв вид удръжки. С писмо на РС С. /изх. № гр. д. 1040/2016 г. от 06.07.2017 г./ на същия е върнат отговор, че само майката на децата му може да се снабди с изпълнителен лист и от тяхно име като техен законен представител може да се образува изпълнително дело.

 

           Воден от горното и на основание чл. 158 ал. 3 от АПК, Кюстендилският административен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

      

           ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Г.А., понастоящем в ЗООТ “С.” към Затвора гр. Б. д. срещу Началника на Затвора гр. Б. д.

           ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 129 по описа на КАС за 2017 година.

           Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7 - дневен срок от съобщаването му.

           Определението да се съобщи на страната чрез връчване на препис от него.

 

 

                                                                          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: