О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

            гр.Кюстендил, 09.05.2017г.

 

                Кюстендилският административен съд, в закрито заседание на девети май  две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Административен съдия: НИКОЛЕТА  КАРАМФИЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдията адм.д.№136/2017г. по описа на КАС, прие следното:

 

Ж.П.С. и Р.Б.М. *** са предявили срещу Висш съдебен съвет иск с правно основание чл.4, §3 от ДЕС във вр.с чл.41, §3 от Хартата на основните права на ЕС.

След като се запозна с исковата молба съдът счита, че делото не му е подсъдно, по следните съображения:

С оглед изложените в исковата молба фактически твърдения за причинени вреди – имуществени и неимуществени на ищците от неизпълнение на регламентирано по силата на чл.19, §1, втора алинея от ДЕС задължение, заложено и като изискване посредством чл.41 от Хартата на основните права на ЕС от страна на ответника, КАС приема, че е предявен иск за реализиране на извъндоговорната отговорност на държавата за вреди, причинени от нарушаване правото на ЕС. Правното му основание се базира на директното приложимо право на ЕС – чл.4, §3 от ДЕС, от където се извежда и правилото, че всяка държава е длъжна по поправи вредите от нарушаване правото на ЕС, извършени от държавен орган. Във връзка с конкретния казус, настоящият съд счита, че предявеният иск не попада в изчерпателно изброените хипотези на ЗОДОВ, поради което отговорността на държавата /ВСС/ следва да се реализира по общия исков ред на чл.45 от ЗЗД. В този смисъл административният съд не е компетентен да разгледа предявения иск с правно основание чл.4, §3 от ДЕС. Исковата молба следва да бъде изпратена по подсъдност на СГС по арг. от чл.108 от ГПК.

Воден от горното и на основание чл.135, ал.2 от АПК, съдът

 

                                    О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството и изпраща адм.д.№136/2017г. по описа на Кюстендилски административен съд по компетентност на Софийски градски съд.

Определението е окончателно.

 

                   

               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: