О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

             гр.Кюстендил, 30.05.2017г.

 

                  Кюстендилският административен съд, в закрито заседание на тридесети май две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                           Административен съдия: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Карамфилова адм.д.№137/2017г. по описа на КАС, за да се произнесе взе предвид:

 

               К.Л.Б., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в затвора гр.Бобов дол оспорва заповед на началника на затвора за преместване в ЗООТ „Самораново“.

               Съдът след като разгледа жалбата и писмо изх.№1820/11.05.2017г. от ответната страна, намира че същата е недопустима и нередовна, поради което ще я остави без разглеждане, а производството - ще прекрати, по следните съображения

                Съдът след служебна проверка по редовността на жалбата е намерил същата за нередовна по см. на чл.151, т.3 от АПК, като е дал на жалбоподателя 7 дневен срок да отстрани нередовностите – да внесе държавна такса от 10 лв. по сметка на КАС и представи бележката в съда. В законовия срок /съобщението е връчено при условията на отказ/ жалбата не е приведена в съответствие с изискванията на АПК.

               След изискване на преписката от административния орган е получено писмо изх.№1820/11.05.2017г. от ответната страна, от което се установява, че оспорения акт от жалбоподателя не е връчен на лицето, т.е. жалбата се явява преждевременно подадена. На обжалване подлежи крайния административен акт на компетентния административен орган, който следва да бъде връчен на адресата по него, за да породи за същия права или създаде задължения, или наруши негови права и законни интереси. В случая това не е сторено към момента на подаване на жалбата, поради което съдът счита, че липсва годен за обжалване административен акт - жалбата се явява недопустима по см. на чл.159, т.1 от АПК.

               Във връзка с гореизложените съображения жалбата от една страна като нередовна и от друга като недопустима ще бъде оставена без разглеждане, а производството – прекратено.

                Воден от горното, съдът

 

                                                          О П Р Е Д Е Л И:

 

                ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Л.Б., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в затвора гр.Бобов дол срещу заповед на началника на затвора за преместване в ЗООТ „Самораново“.

    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №137/2017г. по описа на КАС.

                Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от получаване на съобщенията за изготвянето му.

                        

 

                                     Административен съдия: