О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                       гр.Кюстендил, 31.05.2017год.

                                         В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Кюстендилският административен съд в закрито заседание на тридесет и първи май през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                      

                                                      Административен  съдия: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията  адм. дело №138 по описа за 2017год., за да се произнесе, взе предвид:

 

            Производството е образувано по жалба на Д.Н.Б. ***  срещу писмо изх. №М-207-4/06.04.2017г. на кмета на Община Сапарева баня. Жалбоподателят счита същото за обективиращо  отказ за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхвата на УПИ ІV-127, кв.87 по плана на гр.Сапарева баня.  Изложени са доводи за незаконосъобразност на оспореното писмо поради липса на мотиви и несъответствие с материалния закон. Прави се искане за неговата отмяна. 

Съдът, като извърши преценка на доказателствата по делото, вкл. на приложената административна преписка и на доводите на жалбоподателя, както и след служебна проверка на оспореното писмо, счита оспорването за процесуално недопустимо, поради което го оставя без разглеждане и прекратява съдебното производство. Съображенията са следните:

От фактическа страна е видно, че административното производство за изменение на ПУП – ПР в обхвата на УПИ ІV-127, кв.87 по плана на гр.Сапарева баня е инициирано със заявление вх.№3-685/20.04.2016г. на Д.Н.Б. и Р.С.Б.. Със заповед № РД-00-14/03.05.2016г., на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ кметът на Община Сапарева баня допуска да се изработи проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация в обхвата на УПИ ІІІ-130, ІV-127 и ХІ-128 в кв.87 по плана на гр.Сапарева баня. Изработеният проект е внесен за разглеждане на заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията /ОбЕСУТ/ при Община Сапарева баня и е приет с решение №І-9 по Протокол №6 от 22.11.2016г. на осн. чл.128,ал.7 от ЗУТ. Следва обявяване на съгласувания проект на заинтересованите лица, като в 14-дневен срок от получаване на обявлението е постъпило възражение с вх.№М-207-2/06.12.2016г. от Й.Р., М.Х., Х.Б. и П. Б.. Същото е разгледано на заседание на  ОбЕСУТ при Община Сапарева баня и с Решение №І-2 по Протокол №1/07.02.2017г. възражението е прието за основателно, отменено е предходното Решение №І-9 по Протокол №6/22.11.2016г. и проектът за изменение на ПУП – ПР не е приет. С оспореното писмо изх. №М-207-4/06.04.2017г.,  издадено от кмета  на Община Сапарева баня, на заявителя  в административното производство Д.Н.Б., се  връща внесения проект за изменение на ПУП – ПР, ведно с  препис – извлечение от Решение №І-2 по Протокол №1/07.02.2017г. на ОбЕСУТ. Писмото е получено от адресата си на 12.04.2017г., а жалбата е депозирана на 21.04.2017г.

Анализът на изложените  факти  сочи на липса на годен за съдебно оспорване административен акт, което съставлява основание  за процесуална недопустимост на жалбата в хипотезата на чл.159, т.1 от АПК. Обратно на поддържаното от жалбоподателя,  проверката на съдържанието на оспореното писмо обосновава изводи за това, че същото има уведомителен характер.   Както се посочи, с него се връща на  вносителя проекта за изменение на ПУП- ПР, ведно с копие от  решението на ОбЕСУТ при Община Сапарева баня. Макар и подписано от кмета на Община Сапарева баня, цитираното писмо не е индивидуален административен акт по см. на чл.21, ал.1 от АПК, доколкото не материализира волеизявление на  административен орган, с което да се засягат правата и интересите на оспорващия.  В подкрепа на горния извод са  разпоредбите на специалния закон, регламентиращи реда и условията за изменение на устройствените планове. Съгласно чл.129, ал.2 от ЗУТ вр. с чл.136, ал.1 от ЗУТ, проектът за изменение на ПУП в обхват до един квартал  се одобрява със заповед на кмета на общината в 14-дневен срок след приемането на проекта от общинския експертен съвет. Задължението на кмета на общината  за произнасяне по искането на вносителя на проекта  в предвидения срок по чл.129, ал.2 от ЗУТ съществува и в случаите на неприемане на проекта от ОбЕСУТ, както в настоящия случай. Съответно, непроизнасянето в посочения срок формира мълчалив отказ на кмета на общината, който подлежи на съдебно оспорване при условията на чл.215, ал.4 вр. с ал.1 от ЗУТ.

 По казуса е видно, че решението на ОбЕСУТ при Община Сапарева баня, с което  не е приет внесеният проект за изменение на ПУП – ПР в обхвата на процесния УПИ, е от 07.02.2017г. и срокът по чл.129, ал.2 от ЗУТ за издаване на заповед за одобряване, съотв. на отказ за одобряване на проекта, е изтекъл на 21.02.2017г. Непроизнасянето в срок на задължения административен орган  съставлява мълчалив отказ, който не е оспорен от вносителя на проекта  пред съда в срока по чл.215, ал.4 вр. с ал.1 от ЗУТ и е влязъл в сила. При посочените обстоятелства и предвид съдържанието на  оспореното писмо, следва да се приеме, че същото има само уведомителен характер относно възможността  за вносителя да си получи обратно изготвения проект. Правата и интересите на последния   се нарушават от  мълчаливия отказ на кмета на Община Сапарева баня  да одобри предложеното изменение на ПУП – ПР, а не от изпратеното уведомително писмо. 

Обратно на поддържаното в жалбата,  ОбЕСУТ няма задължение да съобщава  своите  решения на заявителите, вкл. тези по внесени проекти за ПУП, доколкото същите са междинни актове и не подлежат на самостоятелно обжалване. В интерес на заявителите  е да следят сроковете за произнасяне на компетентния по чл.129, ал.2 от ЗУТ, орган и евентуално при неблагоприятен  резултат – да оспорват  пред съда постановените индивидуални административни актове, респ. при непроизнасяне в срок – формираните мълчаливи откази. По казуса жалбоподателят е пропуснал възможността да обжалва мълчаливият отказ на кмета на Община Сапарева баня да одобри проекта за изменение на ПУП,  като с настоящата жалба срещу уведомителното писмо прави недопустим опит да поправи допуснатото опущение.

По изложените съображения, съдът счита, че  оспореното писмо няма характер на индивидуален административен акт и  подадената жалба е процесуално недопустима, поради което и на основание чл.159, т.1 от АПК  следва да се остави без разглеждане, а производството по делото – следва да се прекрати.      

Водим от горното и на осн.чл.159, т.1 от АПК, съдът

                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ОСТАВЯ  БЕЗ  РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима  жалбата на Д.Н.Б. ***,  срещу писмо изх. №М-207-4/06.04.2017г. на кмета на Община Сапарева баня и прекратява производството по делото.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи.

                                                            АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: