О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

                                       гр.Кюстендил, 23.05.2017год.

                                         В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Кюстендилският административен съд в закрито заседание на двадесет и трети май  през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                      

                                  АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ:  ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията адм. дело №150 по описа за 2017год., за да се произнесе, взе предвид:

Производството по делото е образувано по искане на З.Л.А. и Т.Д.Л.,*** за спиране на принудителното изпълнение,  на основание чл.280, т.1 от АПК, на влязла в сила заповед №ДК-02-ЮЗР-520/23.11.2012г. на началника на РДНСК Югозападен район, с която е наредено премахване на незаконен строеж „едноетажна жилищна сграда“, находящ се в поземлен имот №41112.502.612 по КК на гр.Кюстендил, по предходен план с №020263 в м. „***“, кв. „***“ на гр.Кюстендил с извършител Т.Д.Л..  Искането е мотивирано със съображения за висящо производство по делба на поземления имот, в който е разположен незаконния строеж, и с възможността след приключване на делбата с възлагане на имота, да се извърши узаконяване на строежа. 

След проверка за допустимостта на предявеното искане и въз основа на приложените доказателства, Административният съд счита следното:

С влязла в сила заповед №ДК-02-ЮЗР-520/23.11.2012г. на началника на РДНСК Югозападен район, е наредено премахване на незаконен строеж „едноетажна жилищна сграда“, находящ се в поземлен имот №41112.502.612 по КК на гр.Кюстендил, по предходен план с №020263 в м. „***“, кв. „***“ на гр.Кюстендил.  Адресат на заповедта и длъжник в изпълнителното производство е  извършителят на строежа  Т.Д.Л..

Началникът на ДНСК, на основание чл.225, ал.4 от ЗУТ във вр. с  чл. 271, ал. 3 и чл.286 от АПК, както и въз основа на сключен договор №ФО-13-20/06.04.2017г. с „Кота нула строй“ ЕООД – гр.София е възложил принудителното изпълнение на влязлата в сила заповед на посоченото дружество, като изпълнението е насрочено за периода от 10,00ч на 29.05.2017г. до 17,30ч на 02.06.2017г. /вж. писмо изх.№КН-2226-01-602/24.04.2017г. на началника на ДНСК/.

С решение от 16.03.2017г.  по гр. дело №1713/2016г. на Районен съд – Кюстендил е допусната делба на поземлен имот №41112.502.612 по КК на гр.Кюстендил  между молителката З.Л.А., Р.С.И и Т.Р.К..  

Видно от писмо изх.№94-00-1969/17.05.2017г. на главния архитект на Община Кюстендил, З.Л.А. е подала мотивирано предложение за издаване на виза за проектиране на строеж „жилищна сграда“ в процесния поземлен имот, по което липсва произнасяне с оглед висящото съдебно производство за делба на имота.

Така предявената жалба е недопустима. Не са налице предпоставките на чл.280 от АПК за спиране на принудителното изпълнение на влязлата в сила заповед. При наличие на висящо изпълнително производство, искането за спиране на посоченото основание в отделно, самостоятелно  производство е недопустимо. Искателите биха могли да поискат спиране на изпълнителното производство в хипотезата на чл.280, т.1 АПК само в предвидените от закона случаи, а именно: при подадена жалба на осн. чл.297, ал.4 от АПК срещу  постановления, действия или бездействия на органа по изпълнението, или като обезпечителна мярка по предявен отрицателен установителен иск по чл.292 от АПК. По делото няма доказателства, а и твърдения за такива производства. Липсата на образувано исково производство или по оспорване на постановления, действия или бездействия на органа по изпълнението, е пречка за спиране на принудителното изпълнения. Позоваването на възможността за придобиване на имота по реда на съдебната делба, също не е основание за спиране на принудителното изпълнение по посочения ред.

            От изложеното следва, че закона не допуска спиране на изпълнителното производство от съда на самостоятелно основание по чл.280,т.1 от АПК. Подаденото искане е процесуално недопустимо и съдът го оставя без разглеждане като прекратява производството по делото.

            Водим от горното, съдът

                                                     О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на З.Л.А. и Т.Д.Л.,***,  за спиране на принудителното изпълнение,  на основание чл.280, т.1 от АПК, на влязла в сила заповед №ДК-02-ЮЗР-520/23.11.2012г. на началника на РДНСК Югозападен район и ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

            Определението подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.

            Определението да се съобщи чрез изпращане на преписи до страните.

 

  СЪДИЯ: