О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                  гр.Кюстендил, 12.06.2017год.

                                                В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Кюстендилският административен съд в закрито заседание на дванадесети  юни през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

                                                                     НИКОЛЕТА  КАРАМФИЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Стойчева частно касационно адм. дело №156 по описа за 2017год.,  за да се произнесе, взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.229 и сл. от АПК и е образувано по частна жалба подадена от адв. И.А.  като пълномощник на М. Б.С. ***, срещу определение на КРС от 27.03.2017год. по адм. дело №408/2017год., с което е оставено без разглеждане искането на адв. А. за продължаване на срока за отстраняване нередовностите  на подадената  жалба и е  прекратено производството по делото. Изложени са доводи за неправилност  на оспорения съдебен акт с искане да бъде отменен, като се върне делото на районния съд за разглеждане на подадената жалба.

            Ответната страна – Общинска служба по земеделие – Кюстендил,  не изразява  становище по жалбата.             

            Административният съд, като прецени обстоятелствата по делото и доводите на жалбоподателя, както и допустимостта и основателността на частната жалба, счита следното: 

            Съдебното производство пред КРС е образувано по жалба подписана от          адв. И.А. като пълномощник на  М. Б.С. ***, срещу отказ на Общинска служба по земеделие – гр.Кюстендил, обективиран в писмо изх.№ПО-04-312/22.02.2017г. на началника на ОСЗ-Кюстендил. Към жалбата е приложено пълномощно, заверено от нотариус от щата ***, САЩ на 27.11.2012г., с което М. Б.С. упълномощава адвокат И.А. да я защитава и представлява по гр. дело №2264/2012г. по описа на Районен съд-Кюстендил до окончателното му свършване на всички инстанции, както и да я представлява пред съответните съдебни инстанции във връзка с наследствен земеделски имот в землището на с.Драговищица, в местността „Витло“ или „Селище“, извън регулацията, парцел 111 по КК на  землището на с.Драговищица. С определение №356 от 13.02.2017г., съдът е констатирал нередовност на жалбата, а именно, че същата е подадена от лице без представителна власт, поради което е оставил жалбата без движение с указания да се представят доказателства за предоставяне на представителна власт на адв. И.А. да подава жалби от името на М. Б.С. или последната да заяви дали потвърждава процесуалното действие по подаване на жалбата от адв. А..  Съобщение за съдебния акт е изпратено до адвоката и до  страната, като за последната е получено от роднина, живеещ на същия адрес. На 22.03.2017г.  постъпва молба от адв. И.А. с искане за продължаване на срока за отстраняване нередовностите на жалбата по съображения, че М.С. е в чужбина и изпратеното за подпис до нея пълномощно, не може да бъде върнато в предоставения срок.

            При изложените обстоятелства, с оспореното определение №420 от 27.03.2017го., съдът е оставил без разглеждане искането  на адв. А. за продължаване на срока за отстраняване нередовностите  на подадената  жалба  и е  прекратено производството по делото. Прието е, че  молбата за продължаване на срока по чл.63, ал.1 от ГПК е подадена от лице без представителна власт, поради което  същата и съдържащото се в нея искане, са недопустими. Съдът е приел за процесуално недопустима и жалбата срещу  административния отказ, доколкото не са отстранени  нередовностите на същата в предоставения срок - жалбата  е подписана от пълномощник, на който не са предоставени права да подава жалби от името на представляваното лице, а последното  не е подписало жалбата лично и не е потвърдило извършените  без представителна власт процесуални действия.  

            Съдебният акт е съобщен на адв. И.А. на 28.04.2017г.,  а частната жалба е подадено на 24.04.2017г., т.е. в законоустановения по чл.230 от АПК, 7-дневен срок. Към нея е приложено пълномощно, заверено от нотариус в щата ***, САЩ на 23.03.2017г., с което М. Б.С. упълномощава адвокат И.А. да я защитава и представлява по гр. дело №408/2017г. по описа на Районен съд-Кюстендил до окончателното му свършване на всички инстанции, както и да я представлява пред съответните съдебни инстанции във връзка с наследствен земеделски имот в землището на с.Драговищица, в местността „Витло“ или „Селище“, извън регулацията, парцел 111 по КК на  землището на с.Драговищица.

 Предвид горната констатации относно предоставеното с пълномощното от 23.03.2017г. право за процесуално представителство на адв. А. и доколкото частната жалба е  срещу определение, което прегражда по-нататъшното развитие на административното съдебно производство, т.е.  срещу акт по чл.229, ал.1, т.1 от АПК, подлежащ на съдебен контрол от касационната инстанция, същата  се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата се приема за неоснователна.

            Оспореното определение на КРС е валиден и допустим съдебен акт, а проверката му за съответствие с материалния закон обосновава изводи за законосъобразност по същество.

Правилно и в съответствие със съдържанието на приложеното към жалбата пълномощно от 27.11.2012год., районният съд е констатирал ненадлежно сезиране. Жалбата срещу административния отказ на ОСЗ – Кюстендил е подаден от адв. И.А. като пълномощник на М. Б.С., без последната да му е предоставила представителна власт, по силата на която да извършва от нейно име правни действия, вкл.  да подава жалба.  Горното съставлява  нередовност на жалбата по см. на чл.151, т.2 от АПК,  за отстраняване на която съдът е оставил същата без движение с указания до ненадлежно представляваната страна лично да подпише жалбата или да представи пълномощно на адв. А., като потвърди извършените от него процесуални действия.  Дадените указания не са изпълнени, т.е. нередовността на жалбата не е отстранена в предоставения срок и  законосъобразно  КРС е прекратил съдебното производство на осн. чл.158, ал.3 вр. с ал.1 от АПК. Съдебният акт е правилен и  следва да се остави в сила.

За пълнота на изложението следва да се посочи, че  с приложеното към частната жалба  пълномощно с нотариална  заверка  от 23.03.2017год.,  отново не е  предоставено право на пълномощника да подава  жалби от името на представляваното лице. Видно от съдържанието на акта за упълномощаване, правата на пълномощника са ограничени до процесуално представителство по конкретното дело.

По отношение на искането за продължаване на срока по чл.63, ал.1 от ГПК вр. с чл.144 АПК, районният съд правилно и в съответствие с правата по пълномощното, е приел, че същото е подадено от лице без представителна власт, поради което е недопустимо. Съответстващо на горната констатация  е определението за оставяне на искането без разглеждане. Съдебният акт и в тази част е правилен и следва да се остави в сила.     

Водим  от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ОСТАВЯ  В  СИЛА определение № 420 от 27.03.2017год. на Кюстендилския районен съд, постановено по  адм. дело №408/2017год.

Определението е окончателно.

            Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи.

 

            Председател:                                        Членове: 1.                        2.