О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е   № 329

           гр.Кюстендил, 21.07.2017год.

                                    В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Кюстендилският административен съд в  закрито съдебно  заседание  на двадесет и първи  юли  през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                               Административен съдия: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА             

като разгледа докладваното от  съдията  адм. дело №161 по описа за 2017год.,  за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството по делото е образувано по  предявен от З.Л.А. и Т.Д.Л.,***,  със съдебен  адрес ***,    срещу РДНСК Югозападен район – гр.София,  отрицателен установителен иск с правно основание чл. 292 от Административно – процесуалния кодекс  за признаване за установено по отношение на ответника, че  влязлата в законна сила Заповед №ДН-02-ЮЗР-520/23.11.2012г. на началника на РДНСК – Югозападен район  не подлежи на изпълнение, поради настъпили нови факти, а именно производство за узаконяване на процесния строеж, което ще приключи след приключване на висящо делбено производство  за придобиване в изключителна собственост на поземления имот, в който е разположен незаконният строеж  /вж. уточненията на исковата молба с молбата от 01.06.2017г./.  

Ответникът  РДНСК – Югозападен район, чрез процесуалните си представители юк К.  и юк И., поддържат депозирания писмен отговор и становището в същия за недопустимост на предявения иск поради липса на правен интерес от търсената защита предвид доказателствата за доброволно премахване на незаконния строеж.

От представената и приета като доказателство по делото административна преписка, както и от приложените към исковата молба писмени доказателства, се установява следното:

Със заповед №ДК-02-ЮЗР-520/23.11.2012г. на началника на РДНСК- Югозападен район,  е  наредено премахване на незаконен строеж  „едноетажна жилищна сграда“, находящ се в поземлен имот №41112.502.612 по КК на гр.Кюстендил, по предходен план с №020263 в м. „Прогона“, кв. „Изток“ на гр.Кюстендил.  По жалба на адресатите на заповедта - З.Л.А. и Т.Д.Л., последният в качеството му на извършител на строежа, е образувано адм. дело №351/2012 по описа на Административен съд – Кюстендил. С решение от 20.05.2013год.  съдът е отхвърлил оспорването на административния акт, а с  решение № 13764 от 22.10.2013г. по адм. дело №8678/2013г., ВАС е оставил в сила първоинстанционния съдебен акт, т.е. заповедта на началника на РНДСК –Югозападен район е влязла в сила. 

Следват изпратени покани за доброволно изпълнение на административния акт, които след връчването им на ищците, не са последвани от действия по премахване на строежа.

Предвид горното, началникът  на  ДНСК,  на основание чл.225, ал.4 от ЗУТ във вр. с  чл. 271, ал. 3 и чл.286 от АПК, както и въз основа на сключен договор №ФО-13-20/06.04.2017г. с „Кота нула строй“ ЕООД – гр.София, е възложил принудителното изпълнение на влязлата в сила заповед на посоченото дружество, като изпълнението е насрочено  за периода   от 10,00ч  на  29.05.2017г.  до  17,30ч  на  02.06.2017г. /вж. писмо изх.№КН-2226-01-602/24.04.2017г. на началника на ДНСК/.

След получаване на цитираното писмо, на 26.05.2017г. е подадена исковата молба, по която е образувано настоящото дело. Към същата са приложени:  решение от 16.03.2017г.  по гр. дело №1713/2016г. на Районен съд – Кюстендил, с което  е допусната делба на поземлен имот №41112.502.612 по КК на гр.Кюстендил  между ищцата З.Л.А., Р. С. И. и Т.Р. К., както и писмо изх.№94-00-1969/17.05.2017г. на главния архитект на Община Кюстендил,  видно от което З.Л.А. е подала мотивирано предложение за издаване на виза за проектиране на строеж „жилищна сграда“ в процесния поземлен имот, но липсва произнасяне с оглед висящото съдебно производство за делба на имота. С горните доказателства  ищците  целят да установят фактите, настъпили след влизане в сила на изпълнителното основание и евентуално водещи до погасяване на задължението.  

По повод изпълнението на влязлата в сила заповед, длъжностни лица от РО НСК – Кюстендил при  РДНСК – Югозападен район, са извърши проверка на 29.05.2017г., като видно от съставения Констативен протокол №49 от посочената дата, е започнало доброволно премахване на незаконния строеж, като са премахнати покривната конструкция, стоманобетоновата плоча и частично ограждащите тухлени стени на сградата. Предвид горните констатации за започнало доброволно прехване на строежа, насроченото принудително изпълнение не е извършено /вж. Протокол от 29.05.2017г./.

 Следват нови проверки от длъжностните лица при РО-НСК-Кюстендил при РДНСК – Югозападен район, данните от които са отразени в Констативни протоколи №№ 50/30.05.2017г.  и  51/ 31.05.2017г. В същите е посочено, че продължава доброволното премахване на сградата и конкретно на стоманобетоновата плоча и на тухлените стени, като в 17 часа на 31.05.2017г. е установено, че незаконният строеж е премахнат.

Предвид установените фактически обстоятелства, съдът счита предявения иск за процесуално недопустим. Следва отмяна на определението за даване ход по същество, възобновяване на производството по делото, след което съдът  връща исковата молба и прекратява производството по делото.  Съображенията за това са следните:

Процесуалните предпоставки за исковото производство са свързани с възникването на правото на иск и надлежното му упражняване.  Правото на иск предполага наличие на правен интерес от търсената защита. В случая, предвид доказателствата за доброволно премахване на незаконния строеж, съдът счита че за ищците е отпадал интереса от предявения отрицателен установителен иск по чл.292 от АПК.  Предмет на същия е установяване, че макар и възникнало изпълняемото задължение е престанало да съществува или е станало неизискуемо поради настъпване на нови факти след издаване на изпълнителното основание. Задължението следва да е осъществимо към момента на предявяване на иска и до приключване на съдебното производство.

В случая  задължението не е осъществимо поради  погасяване чрез доброволното му изпълнение съгласно чл.282, ал.1, т.5 от АПК, установено с  Констативен  протокол

№51/31.05.2017г., изходящ от взискателя - ответник в производството.  Съгласно чл.283 от АПК, изпълнителното производство приключва с изпълнение на задължението и е без значение субекта, който го е изпълнил. Настъпването на тези факти и невъзможността задължението да бъде изпълнено  обуславят липсата на правен интерес от предявения иск с правно основание чл.292 от АПК след приключване на изпълнителното производство поради погасяване на задължението чрез изпълнението му /вж. в този смисъл Определение №10111 от 28.09.2016г. на ВАС по адм. д. №10257/2016г., ІІ о./.  За наличието на правен интерес от исковата защита съдът следи служебно, а отсъствието на правен интерес е абсолютна отрицателна предпоставка за допустимост на предявения иск. 

            Предявеният установителен иск е недопустим и поради това, че длъжниците в изпълнителното производство и ищци в настоящото, разполагат с друг път за защита  - на осн. чл.282, ал.1, т.5 от АПК да поискат прекратяване на изпълнителното производство от органа по изпълнението.

            Предвид изложеното и на основание чл.130 от ГПК по препращане от чл.144 от АПК, съдът дължи връщане на исковата молба и прекратяване на съдебното производство по делото.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ОТМЕНЯ  определението от съд. заседание на 12.07.2017год. за даване ход по същество на делото и възобновява съдебното производство.

ВРЪЩА исковата молба на З.Л.А. и Т.Д.Л.,***,  със съдебен адрес ***,    срещу  РДНСК Югозападен район – гр.София,   с предявен отрицателен установителен иск с правно основание чл. 292 от Административно – процесуалния кодекс.

            ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

            Определението подлежи на обжалване от ищеца с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

            Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: