О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                   гр.Кюстендил, 17.08.2017г.

 

                    Кюстендилският административен съд, в закрито заседание на седемнадесети август две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                          Административен съдия: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Карамфилова адм.д.№177/2017г. по описа на КАС, за да се произнесе взе предвид:

 

                  Производството е образувано по искова молба на Р.С.Ш., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в затвора гр.С.

                 С разпореждане от 16.06.2017г. по адм.д.№177/2017г. на КАС е констатирал нередовност на исковата молба и със същото разпореждане е оставил същата без движение, като е дал на ищеца указания за отстраняването й – заплащане на държавна такса от 10 лв. по сметка на КАС и представяне бележката в съда. В законовия седем дневен срок ищецът не е изпълнил указанията на съда, а е депозирал декларация, че няма доходи и моли да бъде освободен от държавна такса. С оглед това съдът е изискал от затвора писмени доказателства за правното, семейното, здравословното и имотното му състояние. Депозирано е писмо рег.№5136/17.07.2017г., от което е видно, че ищецът получава месечен доход в размер на 50.18 лв.

                 Съдът счита, че искането на ищеца за освобождаване от държавна такса е неоснователно и че не е отстранил нередовността на исковата молба. От събраните доказателства от затвора гр.София е видно, че има постъпления от трудово възнаграждение, които са напълно достатъчни да покрият изискването за внасяне на държавна такса по делото. Дължимата такса по чл.2а, т.1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК при предявен иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, е в изключително малък размер, за да може да осигури право на достъп до съд на ищеца при неговите установени регулярни парични постъпления. Всеки правен субект следва да може да прецени кои негови нужди са по-съществени  и се ползват с преимуществено задоволяване и с оглед на тази преценка да разпредели притежаваните средства.

                  С оглед гореизложеното съдът счита, че нередовността на исковата молба не е отстранена, поради което се явява непоправена и следва да бъде върната, а производството да се прекрати, поради което

 

                                                             О П Р Е Д Е Л И:

 

                  ВРЪЩА исковата молба на Р.С.Ш., ЕГН **********, изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в затвора гр.С.

                 Прекратява производството по адм.д.№177/2017г. по описа на КАС.     

                 Определението подлежи на обжалване пред ВАС в седем дневен срок, считано от връчването му на ищеца.

 

 

                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: