О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                        гр.Кюстендил, 21.06.2017год.

                                          В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Кюстендилският административен съд в закрито заседание на  двадесет и първи юни през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                 

                                                           Административен съдия: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА     

 

като разгледа докладваното от  съдията  адм. дело №181 по описа за 2017год.,  за да  се

произнесе, взе предвид:                                                                

 

Х.Д.К. ***, чрез пълномощника си  адв. Й. Ч. А.,  е подала пред Районен съд – Кюстендил искова молба,  с която  е предявен иск  против ОД на МВР – Кюстендил с правно основание чл.55 от Закона за задълженията и договорите  за сумата в размер на 104,00лв.  Видно от изложените от ищцата фактически обстоятелства, исковата претенция е за присъждане на горната парична сума, съставляваща заплатена в полза на ответника, глоба наложена с Наказателно постановление №16-03320000080/03.05.2016г., издадено от началника на РУ - Рила при ОД на МВР-Кюстендил, което е отменено с влязло в сила решение на ДРС от 13.03.2017г. по НАХД №1198/2016г. С оглед на изложеното е формулиран петитум за осъждане на ответника да заплати  на ищцата сумата в размер на 104,00лв., която последната е платила на отпаднало основание, т.е. исковата претенция е за връщане на получени  на отпаднало основание пари.

С определение №668 от 31.05.2017г. по гр. д. №944/2017г., КРС е прекратил производството по делото и е изпратил същото на Административен съд – Кюстендил по подсъдност.  Прието е, че предявеният иск е с правно основание чл.1,ал.1 от ЗОДОВ  за присъждане на обезщетение за вреди от отменено наказателно постановление, който е подсъден на административния съд. 

Предвид изложените в исковата молба  фактически обстоятелства и направеното искане, съдът счита, че не е компетентен да се произнесе по предявения иск, поради което и на осн. чл.135, ал.5 от АПК  изпраща делото на състава по чл.135, ал.4 от АПК за определяне на подсъдността. Съображенията са следните:

Предявеният иск, с оглед посочените от ищцата обстоятелства и заявения петитум, е с правно основание чл.55, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите. Претенцията е за осъждане на ответника да върне паричната сума, която е получил на отпаднало основание, предвид отмяната на наказателното постановление, в изпълнение на което е била заплатена. Ищцата не  твърди, че е претърпяла вреди от отмененото наказателно постановление  и не е направила искане за присъждане на обезщетение, поради което неправилно Районният съд е квалифицирал предявения иск като такъв по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.  Липсват обстоятелства, които да сочат на заявена претенция за ангажиране на имуществената отговорност на държавата за вреди от административна дейност, която според правилото на чл.1, ал.2 от ЗОДОВ да е от компетентността на административните съдилища.

 Предвид изложеното съдът счита, че предявеният иск е родово и местно подсъден на  Районен съд - Кюстендил по правилото на чл.108, ал.1 вр. с чл.105 от ГПК.

Налице е хипотезата на чл.135, ал.5 от АПК, при която, ако съдът, на който делото е изпратено по реда на ал.2, намери, че то не му е подсъдно, той го изпраща за определяне на подсъдността на съда или на състава по ал.3 или ал.4 на чл.135 АПК.  В случая  делото следва да бъде изпратено на състава по чл.135, ал.4 от АПК за определяне на подсъдността, а образуваното пред Административен съд – Кюстендил  производство подлежи на прекратяване.

Водим от изложеното и на осн. чл.135, ал.5 от АПК, Административният съд

                                    

      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ИЗПРАЩА  делото, образувано по исковата молба на Х.Д.К. ***, на състава по чл.135, ал.4 от АПК за определяне на подсъдността.

            ПРЕКРАТЯВА  производството по адм. дело №181/2017год. по описа на Административен съд - Кюстендил.

            Определението не подлежи на обжалване.

            Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

                                                                    АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: