О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                    22.08.2017г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на двадесет и втори август                                                          две хиляди и седемнадесета година

в закрито съдебно заседание в следния състав:

                                                         Административен съдия: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

административно дело № 193 по описа за 2017г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Съдебният акт е постановен на основание чл.158, ал.3 от АПК.

С разпореждане от 06.07.2017г. на основание чл.158 във вр. с чл.150, ал.1, т.2-7 и чл.151, т.3 от АПК съдът е оставил без движение жалбата на Х.Г.А. /понастоящем в ЗООТ – С. към затвора в гр.Б. д./ и е указал на подателя да отстрани конкретно посочени 6 нередовности на оспорването, свързани с посочване на точен адрес, на ответник по претенцията с неговия адрес, обособяване в отделни раздели на отделните фактически действия, периоди на извършване и цена на всеки иск при условие, че се претендират обезщетения за вреди от противоправни бездействия на органа, респ. негови действия, а ако се цели установяване на неравенство в третирането /дискриминация/ да се посочи защитения признак по чл.4 от ЗЗДискр. и на основание чл.9 от закона да се посочат факти и представят доказателства, въз основа на които да може да се направи предположение, че е налице дискриминация, включително да се внесе 10лв. ДТ за водене на делото и се представи вносната бележка по делото, като съдът е посочил, че двойното внасяне на ДТ по адм.д.№129/2017г. на КАС не може да се отнесе по настоящето дело, като едната такса подлежи на връщане по реда на чл.4б от ЗДТ по искане на А.. Съдът е указал и последиците от неизпълнение на разпореждането по чл.158, ал.3 от АПК.

Съобщението със съдебните указания е връчено редовно на адресата на 13.07.2017г., видно от отрязъка на л.7 от делото. В дадения от съда срок, изтекъл на 20.07.2017г. /присъствен ден/, указанията не са изпълнени. Предприетите с жалбата вх.№2903/19.07.2017г. процесуални действия отстраняват само част от указанията, свързани с адреса на жалбоподателя и индивидуализация на ответника. Останалите нередовности не са отстранени. Неясните обстоятелства не са изяснени, а напротив – твърдят се нови факти за деятелност на началника на ЗООТ – С., осъществени след образуване на делото и без връзка със заявените такива в първоначалната жалба. Сочат се нови избори за самодейни органи в нарушение на закона, липса на безопасни условия на труд, настаняване на лишен от свобода в килията на жалбоподателя в нарушение на условията на труд и се заявява желание за връщане на работа с възстановяване на пропуснати ползи. Това са факти, различни от обстоятелствата по първоначалната жалба за липса на отпуск като награда, липса на непрекъснат 8-часов сън и нарушаване на правото на баня в часове, различни от часовете за другите осъдени в ЗООТ. Така, по делото липсва яснота относно вида на претенциите на жалбоподателя – същите не отговарят на изискванията за предявяване на искове за обезщетения за вреди по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, нито на изискванията за предявяване на искове по чл.71, ал.1 от ЗЗДискр. Оплакванията на жалбоподателят касаят по същество търсене на дисциплинарна отговорност от ответника за нарушения по служба, която дейност е извън компетентността на административния съд по см. на чл.128, ал.1 от АПК. По делото не е внесена и дължимата ДТ за неговото водене.

На основание чл.158, ал.3 от АПК жалбата ще се остави без разглеждане, а съдебното производство ще се прекрати.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от Х.Г.А. /с посочено местопребиваване/, по която е образувано адм.д.№193/2017г. по описа на КАС.

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№193/2017г. по описа на КАС.

            Определението подлежи на обжалване от А. с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

            Определението да се съобщи на Алшанов чрез изпращане на препис от същото.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: