О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                    гр.Кюстендил, 09.10.2017год.

                                      В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Кюстендилският административен съд в закрито заседание на девети октомври  през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                      

                                                      Административен  съдия: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията адм. дело №195 по описа за 2017год., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството по делото е по чл.284 от ЗИНЗС вр. с чл.203 и сл. от АПК и е образувано по искова молба на Л.И.Б., понастоящем в затвора-гр.Бобов дол, ІІІ група. Ищецът е поискал присъждане на обезщетение за  неимуществени вреди в размер на  30 000,00лв., причинени в периода 04.07.2016г. -19.06.2017г. вследствие на  честата липса на  вода  и  лошото качество на водата  в затвора – гр.Бобов дол, както и вследствие на ухапвания от дървеници в килията. Като ответник е посочил  ГД “Изпълнение на наказанията” - гр.София и началника на затвора - гр.Бобов дол.

С разпореждане  от 17.07.2017год. съдът е констатирал нередовности на исковата молба и е оставил същата без движение, предоставяйки на ищеца срок за отстраняването им. 

Съобщение за съдебния акт, ведно с препис от същия, са изпратени на ищеца първоначално в затвора – гр.Бобов дол, където е пребивавал до 13.07.2017г., а впоследствие  - на настоящия и  постоянен адрес на ищеца. Поради невръчване на съобщенията предвид отсъствие на лицето от посочените адреси, съдът е разпоредил съобщаване  на  съдебния акт да се извърши по реда на чл.129, ал.2 вр. с ал.1 от ГПК вр. с чл.144 от АПК чрез поставяне на обявление на определеното за това място в съда.  Видно от приложеното по делото обявление, същото е поставено на 27.09.2017год., като в едноседмичния срок по чл.129, ал.2 от АПК ищецът не  се е явил, респ. не е отстранил  нередовностите на исковата молба.

            Горното сочи на ненадлежно упражнено право на иск. Исковата молба като нередовна се явява процесуално недопустима, поради което подлежи на връщане, а  образуваното производството  - на прекратяване.

            Водим от гореизложеното и на осн. чл. 129, ал. 3 ГПК вр. с чл.144 АПК,  съдът:

 

                                                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ВРЪЩА  исковата молба на Л.И.Б. с ЕГН **********, понастоящем с неизвестен адрес, с която е предявен иск срещу Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” – София  и  началника на затвора – гр.Бобов дол, за   неимуществени вреди в размер на  30 000,00лв. и  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.        

            Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.

            Определението да се съобщи на ищеца по реда на чл.41, ал.2 от ГПК чрез прилагане към делото.

           

  Административен  съдия: