ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                       

 Номер                      Година 2017, 19.09.,         Град Кюстендил

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ                                  

 

На деветнадесети септември                                                                година    2017  

В  открито съдебно заседание, в следния състав:   

                                                                            СЪДИЯ : ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

С участието на секретаря

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ПЕТРОВА адм. д. № 196/2017г. по описа и ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО: 

           

Делото е образувано по искова молба на Л.Д.С. ***.

Предявен е иск за обезщетение в размер на левовата равностойност към датата на завеждане на исковата молба на 6 000 щатски долара за имуществени вреди, квалифицирани като пропуснати ползи, съставляващи цената на отстъпено право на строеж върху парцел ІІ, кв. 237 по плана на град Дупница, от община Дупница със заповеди № 140/06.02.1990г., №0138/06.02.1990г., №583/05.09.1990г., №658/12.05.1990г., № 139/06.02.1990г. и договори № 4/1990г., № 8/1990г., № 9/1990г., № 21/1990г., № 25/1990г. за отстъпено право на строеж върху държавна земя. Сочи се, че вредите се изразяват в неполучената цена на отстъпеното право на строеж върху цитирания парцел, който е бил собственост на наследниците на Стоил Зашев Клинчарски, б.ж. на гр. Дупница, „неправилно“ /цитат от исковата молба/ записан като държавна собственост. Твърди се, че цената на отстъпеното право на строеж е получена от община Дупница. Навеждат се обстоятелства и се развиват съображения, че правото на собственост върху процесния парцел към момента на отстъпване правото на строеж върху него е принадлежало на наследниците на С. З. К., б.ж., един от които е ищецът, а община Дупница се е разпоредила с правото на строеж и е получила съответна цена за това чрез осъществяване на фактически състав, съставляващ незаконосъобразните действия, от които произтичат вредите. Иска се присъждане на деловодни разноски.

Осъществявайки служебна проверка относно допустимостта на оспорването, Кюстендилският административен съд счита следното :

Изхождайки от очертаното с исковата молба и допълнителната молба-уточнение фактическо основание на предявения иск, Административният съд счита, че същият не му е подсъден.

Претендира се обезщетение за вреди, изразяващи се в получено от ответника, вместо ищеца, имуществено благо без основание. Преюдициален за разрешаване на спора въпрос е носителят на правото на собственост към момента на учредяване правото на строеж върху процесния имот. Т.е. иска се обезщета за вреди на плоскостта на неоснователното обогатяване, произтичащи от изцяло частноправни отношения в областта на облигационното и вещно право. При тази характеристика на материалните правоотношения, стоящи в основата на правния спор, следва извод за подсъдност на същия на общите граждански съдилища.

Фактическото основание на предявения иск сочи пораждане и развитие на материалните правоотношения, източник на правния спор, при равнопоставеност на субектите – страни по тях, регулирани от метода на равнопоставеност и извън сферата на регулация от метода на власт и подчинение.

Тази характеристика сочи и правно основание на предявения иск, различно от цитираното в исковата молба – чл. 1, ал. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/, съответно родова подсъдност извън тази по чл. 132, ал. 1 от АПК.

Следва на основание чл. 135, ал. 1 и 2 от АПК делото да се изпрати на надлежния по правилата за родовата подсъдност съд.

Воден от изложеното и изхождайки от правилата на Гражданския процесуален кодекс  за родова и местна подсъдност /чл. 103 вр. чл. 104, т. 4, чл. 105 ГПК/ предявеният иск е предметно и местно подсъден на Дупнишкия районен съд.

По аргумент от чл. 134, ал. 1 и 2 АПК подсъдността /както родова, така и местна/ представлява абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на съдебното производство. Липсата й води до недопустимост на производството и прекратяването му пред Административния съд Кюстендил.

 

ВОДЕН ОТ ИЗЛОЖЕНИТЕ СЪОБРАЖЕНИЯ и на основание чл. 135, ал. 2 АПК, АДМИНИСТРАТИВНИЯТ СЪД ОПРЕДЕЛИ :

 

 ИЗПРАЩА адм. дело № 196/2017г. по подсъдност на Дупнишкия районен съд и ПРЕКРАТЯВА производството по същото дело по описа на Административен съд Кюстендил  за 2017г.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

                                                                                             

СЪДИЯ :