О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                                 гр. Кюстендил, 09.10.2017г.

                                              В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

            Кюстендилският административен съд в закрито съдебно заседание на девети октомври  през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                     

                                                                  Административен  съдия: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

 

като  разгледа докладваното от съдията  адм. дело №205 по описа за 2017год., за да се произнесе, взе предвид:

 

         Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК вр. с чл.62, ал.3 от ЗИНЗС.

Производството е образувано по жалба на А.Д.И., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“  в затвора – гр.София, против отказ за преместване в затвора – гр.Бобов дол, обективиран в писмо рег. №8305/25.08.2017год. на  главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – гр.София /вж. уточнението с молба на оспорващия с вх.№3746/04.10.2017год./. Излагат се доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт поради нарушения на материалния закон с искане за неговата отмяна.

Съдът,  при служебна проверка за подсъдността на спора по чл.135, ал.1 от АПК, намира, че делото не му е подсъдно. Съображенията за това са следните:

Оспореният отказ  е за преместване на оспорващия от Затвора гр.София в Затвора – гр.Бобов дол, постановен от главния директор на ГД „Изпълнение на наказанията“ – София по молбата на  А.Д.И. от 23.08.2017год. , т.е. предмет на оспорване е административен акт с правно основание чл.62, ал.3 вр. с ал.1, т.3 от ЗИНЗС. Съгласно правилото по чл.62, ал.3 от ЗИНЗС, заповедите за преместване или отказът за преместване подлежат на оспорване по реда на АПК пред административния съд по местоизпълнение на наказанието. Видно от административната преписка, а и от адреса посочен в жалбата, оспорващият изтърпява наказание  „лишаване от свобода“  в Затвора – гр.София, поради което административен съд по местоизпълнение на наказанието по см. на чл.62, ал.3 от ЗИНЗС  е Административен съд – София град, на който следва да се изпрати делото.

Водим от горното и на осн. чл.135, ал.2 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №205/2017г. по описа на Административен съд - Кюстендил.

            ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – София град.

Определението не подлежи на обжалване.

            Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: