О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                   гр.Кюстендил, 13.09.2017год.

                                     В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Кюстендилският административен съд в закрито заседание на тринадесети септември  през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                   Административен съдия: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА              като разгледа докладваното от  съдията  адм. дело №211 по описа за 2017год.,  за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството по делото е образувано по жалба на Сдружение  на пострадалите имуществено от недобросъвестността на община Кюстендил  /СПИНОК/ със седалище и адрес на управление ***, представлявано от председателя А.И.А., срещу Решение №505/29.06.2017г. на Общински съвет – Кюстендил.

Представляващият оспорващото сдружение,  многократно е заявявал недоверие в компетентността, обективността и почтеността на съдиите от Административен съд-Кюстендил, вкл. на съдията-докладчик. Квалификациите са обидни, а тонът е несъвместим с езика на съдебното производство, като  се правят по начин, който цели дискредитиране на съдебната власт, включително чрез медийни  внушения за предрешеност на споровете, свързани с актове на местната власт. Налице е последователно и тенденциозно поведение на представляващия  оспорващото сдружение, което е насочено към уронване на авторитета и пораждане на недоверие в работата на съда. 

Ясно заявената негативна позиция спрямо съдебната институция и съмненията в безпристрастността на съдиите, макар и лишени от основания,  мотивират съдията-докладчик по делото да се отведе от разглеждането му.

Налице е хипотезата по чл.22,  ал.1, т.6 от ГПК вр. с чл.144 АПК -  „други обстоятелства“ , които могат да породят съмнение в  безпристрастността по спора на съдията-докладчик. 

            С оглед общата численост на съдиите от Административен съд Кюстендил и наличието на отводи от всички съдии, на които последователно е разпределено делото,   не може да се сформира друг състав, който да разгледа делото.

            При  гореизложеното, следва прекратяване на съдебното производство пред Административен съд - Кюстендил и изпращане на основание чл.133, ал. 6 от АПК делото на ВАС за определяне на друг равен по степен административен съд за разглеждане и решаване.

Предвид изложеното, съдът

                                                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

            ОТВЕЖДА се съдия Галина Стойчева от разглеждането на адм. дело №211/2017год. по описа на Административен съд - Кюстендил.

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №211/2017г. по описа на Административен съд  - Кюстендил.

ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд за определяне на друг равен по степен административен съд, който да разгледа делото.

            Определението да се съобщи чрез изпращане преписи на страните.

Определението не подлежи на обжалване.         

                             Административен съдия: