О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

             гр.Кюстендил, 21.09.2017г.

 

                  Кюстендилският административен съд, в закрито заседание на двадесет и първи септември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                           Административен съдия: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Карамфилова адм.д.№214/2017г. по описа на КАС, за да се произнесе взе предвид:

 

Д.Б.И. *** е предявил против РБългария иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ за заплащане на сумата от 2500 лв., представляваща обезщетение за вреди, настъпили от бездействие на ОСЗ – К. с офиси Т. и Н.

Съдът след служебна проверка по редовността на ИМ е намерил същата за нередовна и с разпореждане №1049/12.09.2017г. е дал на ищеца 7 дневен срок да отстрани нередовностите, подробно описани в акта на съда.

На 19.09.2017г. Д.И. депозира заявление във връзка с разпореждането на съда, което преценено на база дадените указания от КАС, не покрива изискването за отстраняване на нередовностите на ИМ. Напротив – с него се предявява нов иск, което е недопустимо. Порочността на ИМ е поправима и то с обратна сила, ако нередовностите й се отстранят. В случая съдът счита, че това не е сторено, тъй като ищецът предявява нов иск, който не е предявен с първоначалната ИМ, поради което не може да се приеме, че тя е поправена. Недопустимо е с допълнителна молба да се предявява нов иск и това действие да се счита за саниране нередовностите на ИМ. Налице е ненадлежно упражняване на правото на иск, поради което ИМ ще се върне на ищеца, а производството ще се прекрати.

               Воден от горното, съдът

 

                                                              О П Р Е Д Е Л И:

 

               ВРЪЩА исковата молба на Д.Б.И. ***, с която е предявил против РБ иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ за заплащане на сумата от 2500 лв., представляваща обезщетение за вреди, настъпили от бездействие на ОСЗ – К. с офиси Т. и Н.      

               ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№214/2017г. по описа на КАС.     

               Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок, считано от съобщаването му на жалбоподателя чрез връчване на препис.

 

 

                                     Административен съдия: