О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                     18.07.2017г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на осемнадесети юли                                                                    две хиляди и седемнадесета година

в закрито съдебно заседание в следния състав:

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА                                                               

                                                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                                                                              2.МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

частно касационно административно дело № 216 по описа на съда за 2017г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.229 и сл. от АПК.

            Адв.С.М. *** като пълномощник на Л.М.С., ЕГН ********** *** обжалва протоколно определение от 28.06.2017г. по адм.д.№339/2017г. на РС - Кюстендил, с което е прекратено производството по делото. Релевират се твърдения за процесуална незаконосъобразност на прекратяването поради липса на съгласие на С. за оттегляне на оспорения административен акт. Моли се за отмяна на определението и връщане на делото за разглеждане на спора по същество.

            В отговор от 10.07.2017г. кметът на Община Кюстендил с административен адрес: гр.Кюстендил, пл.“Велбъжд“ №1 оспорва жалбата като неоснователна.

            Д.К.Д. /жалбоподател по делото на районния съд и ответник по касационното оспорване/ с адрес: гр.Кюстендил, ул.“***“ №*** не изразява становище по жалбата.

            Кюстендилският административен съд, след запознаване с оспорването и материалите по делото на районния съд намира жалбата за допустима като подадена от пълномощник на легитимиран правен субект с право на обжалване в преклузивния срок по чл.230 от АПК пред компетентния съд.

            Разгледана по същество, жалбата е основателна. Съображенията за това са следните:

            Делото на районния съд е образувано по жалба от Д.К.Д. срещу заповед №РД-00-114/08.02.2017г. на кмета на Община Кюстендил, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а, ал.1 от ППЗСПЗЗ във вр. с §4б, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и въз основа на влязъл в сила план на новообразуваните имоти по §4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ е наредено Л.М.С.,*** да придобие право на собственост върху новообразуван имот №41112.10.167 с площ от 450кв.м. в местността „Могилата“, землище на гр.Кюстендил при посочените в акта граници и съседи.

            С определение №731/14.06.2017г. във вр. с указанията в определение №241/22.05.2017г на КАС по ч.к.а.д.№124/2017г. съдът е насрочил делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 28.06.2017г. с участието на жалбоподателя Д., административния орган и Л.М.С. и е приел административната преписка по издаване на оспорената заповед.

            В съдебното заседание пълномощникът на кмета на Община Кюстендил е депозирал и съдът е приел заповед №РД-00-581/27.06.2017г. на органа, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.156, ал.1 от АПК във вр. с жалби на Д. от 20.02.2017г. и 24.02.2017г. /последната е жалбата по делото/ кметът е оттеглил оспорената заповед №РД-00-114/08.02.2017г. поради спор за материално право между Д. и С..

            В посоченото съдебно заседание пълномощникът на Д. не е възразил срещу оттеглянето на оспорената заповед, претендирайки деловодни разноски, а пълномощникът на заинтересования С. е изразил становище, че оспорената заповед е правилна, а заповедта за нейното оттегляне е нищожен административен акт.

            Съдът е приел, че с оглед депозираната заповед на органа производството по делото е безпредметно и следва да се прекрати, сочейки, че оттеглянето на акта води до отпадане на правния интерес от жалбоподателя за водене на делото и липсва предмет на същото. С оспореното определение съдът е присъдил деловодни разноски на жалбоподателя и С. и е прекратил производството по делото.

            Определението на районния съд е валидно и допустимо като постановено от компетентен съд в предвидената от закона форма. Същото обаче е незаконосъобразно поради неправилно приложение на процесуалния закон. Съображенията за това са следните:

Оспореното определение е постановено в хипотезата на чл.159, т.3 от АПК – прекратяване на делото поради оттегляне на оспорения административен акт.

Процесуалните правила за оттегляне на акта са уредени в чл.156 от АПК. Съгласно чл.156, ал.1 от АПК административният орган може да упражни правомощието по оттегляне на акта само след съгласие на останалите ответници по делото. В случая, качеството на такъв ответник има заинтересования Л.К.Д.. Съгласно трайно установената съдебна практика на ВАС по приложението на посочената правна норма, в понятието „останалите ответници“ е вложен от законодателя смисъла за лицата, които черпят права от оттегления административен акт, които участват в процеса в качеството на заинтересовани страни в първата инстанция и при липса на касационна жалба от тях, са ответници в касационното производство. С оттеглянето на административния акт органът едностранно прекратява правата на лицата, разпоредени с акта и интересите на тези лица биха останали без правна защита. Поради това в хипотезата на чл.156, ал.1 от АПК е необходимо съгласие на заинтересованите лица, черпещи права от оттегления акт. Буквалното тълкуване и прилагане на текста на ал.1 би довело единствено до извода, че оттеглящият оспорения акт орган следва да даде на себе си съгласие за оттеглянето, тъй като в първоинстанционното производство качеството на ответник има единствено органа, издал оспорения административен акт /вж. опр.№7323/30.05.2014г. по адм.д.№4886/2014г., VI о.; решение №10470/29.07.2014г. по адм.д.№3557/2014., VI о.; опр.№13421/10.11.2014. по адм.д.№13244/2014г., II о.; опр.№7096/15.06.2015г. по адм.д.№5530/2015г., II о.; опр.№7078/13.06.2016г. по адм.д.№6415/2016г., II о., всички на ВАС/. Л.М.С. е заинтересовано лице с  придобити права от оттегления административен акт. Съгласно отразеното в съдебния протокол от 28.06.2017г. пълномощникът на С. не е дал съгласие за оттеглянето на акта. Липсата на съгласие е препятствало възможността за настъпване на правния резултат от оттеглянето на оспорения акт по чл.159, т.3 от АПК.

Актът на органа, с който се оттегля оспорения такъв, няма белезите на индивидуален административен акт по чл.21 от АПК и не подлежи на самостоятелно съдебно оспорване от страните. С този акт органът упражнява свое процесуално право в качеството на страна в съдебното производство /вж. опр. №1481/11.02.2015г. на ВАС по адм.д.№14909/2014г., V о./.

Изложеното налага отмяна на оспореното съдебно определение и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на спора по същество.

            Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ОТМЕНЯ протоколно определение от 28.06.2017г. по адм.д. №339/2017г. на РС – Кюстендил за прекратяване на производството по делото и присъждане на деловодни разноски.

            ВРЪЩА делото на същия състав на съда за продължаване на съдопроизводствените действия.

            Определението е окончателно.

            Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                  2.