О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                    гр.Кюстендил, 19.09.2017год.

                                      В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Кюстендилският административен съд в закрито заседание на деветнадесети септември  през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                      

                                                      Административен  съдия: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията адм. дело №233 по описа за 2017год., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е образувано по искова молба на К.Д.И.  с ЕГН **********, понастоящем в Затвора-гр.Бобов дол, І група,  с която е предявен иск срещу началника на затвора – гр.Бобов дол, за обезщетение в размер на 15 000,00лв. за неимуществени вреди, претърпени в периода 09.10.2015г.-25.07.2017г.  вследствие незаконосъобразно лишаване от ползване на радиоприемник. 

С разпореждане  от 28.08.2017год. съдът е констатирал нередовност на исковата молба и е оставил същата без движение, предоставяйки на ищеца срок за отстраняването и. 

Съобщение за съдебния акт, ведно с препис от същия, са изпратени на ищеца, който ги е получил лично на 04.09.2017г. Налице е редовно съобщаване на разпореждането на съда на ищеца, който в предоставения срок не е предприел необходимите процесуални действия в изпълнение на дадените указания и не е отстранил нередовността на исковата молба.

            Налице е ненадлежно упражнено право на иск. Исковата молба като нередовна се явява процесуално недопустима, поради което подлежи на връщане, а  образуваното производството  - на прекратяване.

            Водим от гореизложеното и на осн. чл. 129, ал. 3 ГПК вр. с чл.144 АПК,  съдът:

 

                                                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ВРЪЩА  исковата молба на К.Д.И.  с ЕГН **********, понастоящем в Затвора-гр.Бобов дол, І група,  с която е предявен иск срещу началника на затвора – гр.Бобов дол, за обезщетение в размер на 15 000,00лв. за неимуществени вреди, претърпени в периода 09.10.2015г.-25.07.2017г.  вследствие незаконосъобразно лишаване от ползване на радиоприемник  и  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.

            Определението да се съобщи на ищеца чрез изпращане на препис.

 

           

  Административен  съдия: