О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

            15.08.2017г., гр.Кюстендил

 

                Кюстендилският административен съд, в закрито заседание на петнадесети август две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Административен съдия: НИКОЛЕТА  КАРАМФИЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдията адм.д.№237/2017г. по описа на КАС, прие следното:

 

Б.К.П., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в затвора гр.Б. д. е предявил иск за образуване на дело за обида и клевета по чл.147 и чл.148 от НК и присъждане на обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди в размер на 15 000 лв.

След като се запозна с ИМ съдът счита, че делото не му е подсъдно, въз основа на извършена преценка по чл.1, ал.1 и 2 от ЗОДОВ и радпоредбите на НК. Правното основание на иска се извежда от изложените в исковата молба фактически основания. Твърденията в случая са за нанесени обидни думи и квалификации и приписване на престъпление на ищеца от страна на служител на затвора – гл.старшина Захов, както и за претърпени от това имуществени и неимуществени вреди. Тези основания не могат да определят предявеният иск като такъв по чл.1 от ЗОДОВ, тъй като не се твърди, а и не се сочат конкретни данни вредите да са в резултат на незаконосъобразен акт, действие или бездействие на административен орган или длъжностно лице при или по повод изпълнение на административна дейност. Наведената фактическа обстановка се определя от настоящия съд като такава, покриваща обективните и субективните елементи на чл.146, чл.147 и чл.148 от НК. Т.е по своето правно естество е предявена тъжба  от пострадал от евентуално извършено престъпление със съединен иск за присъждане на обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди.  Ето защо, искът следва да бъде разгледан по реда на НПК от Кюстендилски районен съд.

Производството пред КАС ще се прекрати и делото ще се изпрати  на надлежния съд – Кюстендилски районен съд.

Воден от горното, съдът

 

                                    О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 ПРЕКРАТЯВА производството и изпраща адм.д.№237/2017г. по описа на КАС по компетентност на К р с.

 Определението е окончателно.

 

                   

              АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: