О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

           16.02.2018г., гр.Кюстендил

 

                Кюстендилският административен съд, в закрито заседание на шестнадесети февруари две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

Административен съдия: НИКОЛЕТА  КАРАМФИЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдията адм.д.№286/2017г. по описа на КАС, прие следното:

 

И.Г. ***, съдебен адрес ***, адв.К.П. оспорва заповед №ДС-20-203/24.07.2017г. на Областния управител на Област Кюстендил в частта, с която е одобрен план на новообразуваните имоти по §4к, ал.1 от ПЗР ЗСПЗЗ за имот №41112.86.159 и в регистъра към плана като собственик на този имот са вписани наследниците на Т.Г.Ч..

В с.з. на 15.02.2018г. процесуалният представител на жалбоподателката е направил искане за прекратяване на производството пред КАС и изпращане на делото на компетентния съд – районен съд - Кюстендил.

След като се запозна с жалбата и преписката и извърши служебна проверка съдът счита, че делото не му е подсъдно на основание §19, ал.1 от ЗИД АПК /ДВ бр.39/2011г./.  Нормата предвижда индивидуалните административни актове по ЗСПЗЗ и правилника за прилагането му и отказите за издаването им, с изключение на тези, издадени от министъра на земеделието и храните, да се обжалват пред районния съд по местонахождение на имота по реда на АПК. Предмет на оспорване е именно такъв – заповед на Областния управител на Област Кюстендил за одобряване на ПНИ за местностите “Караджа бунар“, „Галевица“, „Могилата“ и „Зад Вакумната фабрика“ в частта за имоти №41112.86.159, №41112.86.160, №41112.86.164 в землището на гр.Кюстендил. С оглед на това съдът счита, че макар в разпоредбите на чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ и §4к, ал.6 от ЗСПЗЗ като компетентен да разгледа оспорването срещу заповедите на Областните управители е определен административния съд, то във връзка с тълкуването на нормите се налага извода за приложимост на §19, ал.1 от ЗИД АПК, доколкото се явява норма от по-висок ранг, поради приемането й през 2011г., т.е. след посочените разпоредби. Ето защо жалбата следва да бъде разгледана по реда на АПК от Кюстендилския районен съд.

Производството пред КАС ще се прекрати и делото ще се изпрати  на надлежния съд – Кюстендилски районен съд.

Воден от горното, съдът

 

                                    О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 ПРЕКРАТЯВА производството и изпраща адм.д.№286/2017г. по описа на КАС по компетентност на Кюстендилски районен съд.

 Определението е окончателно.

 

                    

              АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: