ОПРЕДЕЛЕНИЕ                       

 Номер                      Година 2017, 02.10.                           град Кюстендил

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ                                  

На втори октомври                                                                       година    2017  

В  закрито съдебно заседание, в следния състав:   

                                                                            СЪДИЯ : ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ПЕТРОВА адм. д. № 293/2017г. по описа и ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО: 

Делото е образувано по жалба на Е.А.И. *** срещу Разрешение за строеж № 76 от 30.06.2017г. на главния архитект на община Дупница, с предмет „Промяна предназначението на съществуващ търговски обект в “Игрална зала за хазартни игри с автомати и кафе – клуб“.

След запознаване със съдържанието на приложената административна преписка, Съдът прие следното:

            Съгласно чл. 216, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ не подлежат на пряко обжалване пред съд разрешенията за строеж заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, когато такива се изискват, и отказите за издаването им, когато не са част на комплексния проект за инвестиционна инициатива.

            В разглеждания случай жалбата срещу разрешение за строеж № 76 от 30.06.2017г., издадено от главния архитект на община Дупница, е подадена направо пред съда, без да е осъществено обжалване пред началника на РДНСК Югозападен район по реда на чл. 216, ал. 2 от ЗУТ, което от своя страна е задължителна процесуална предпоставка за допустимост на съдебното оспорване. Т.е. съдебното оспорване е предприето при липса на тази задължителна предпоставка и е недопустимо. Постъпилата жалба е неподведомствена на съда.

            Следва на основание чл. 130, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс и по аргумент от чл. 216, ал. 1, т. 2 и ал. 2 ЗУТ жалбата на Е.А.И. да се остави без разглеждане, производството да се прекрати, а преписката, ведно с жалбата да се изпрати на началника на РДНСК Югозападен район за разглеждане по реда на чл. 216, ал. 2 ЗУТ. В това производство началникът на РДНСК Югозападен район следва да извърши проверка за допустимостта на оспорването, която дължи на основание чл. 216, ал. 5 ЗУТ, включително представлява ли подателят на оспорването заинтересувано лице по см. на чл. 149, ал. 2 ЗУТ и спазен ли е преклузивният срок по чл. 215, ал. 4 ЗУТ, считано от надлежното уведомяване /налице е такова/ на заинтересуваните лица за издаденото разрешение за строеж до постъпване на настоящата жалба в съда. След евентуална преценка за допустимост на жалбата началникът на РДНСК Югозападен район дължи произнасяне по законосъобразността на оспореното разрешение за строеж. Заповедите на този орган на основание чл. 215, ал. 5 и 6 ЗУТ подлежат на оспорване пред съда.

 

            Воден от изложеното, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.А.И. *** срещу Разрешение за строеж № 76 от 30.06.2017г., издадено от главния архитект на община Дупница, с предмет „Промяна предназначението на съществуващ търговски обект в “Игрална зала за хазартни игри с автомати и кафе – клуб“ и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 293/2017г. по описа на КАС.

 

ИЗПРАЩА жалбата, ведно с постъпилата преписка, на началника на РДНСК Югозападен район за произнасяне по компетентност.

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.

 

 

 

СЪДИЯ :………….