О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

             гр.Кюстендил, 11.10.2017г.

 

                  Кюстендилският административен съд, в закрито заседание на единадесети октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                           Административен съдия: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Карамфилова адм.д.№294/2017г. по описа на КАС, за да се произнесе взе предвид:

 

               Б.С.Т. и С.Д.Т. *** оспорват мълчалив отказ на кмета на ОБ. по заявление №2659/10.08.2017г. за включване на имот, представляващ УПИ ІІІ- 2, 3, 4, 5, 7 в м.“Кантоно“ в КТРДЕ на селото и обособяването му като жилищен адрес, на който да се извърши адресната им регистрация.

В хода на процедурата по администриране на жалбата /събиране на административната преписка по заявлението/ е постъпило от ответната страна писмо от 04.10.2017г. на О Б. с приложени документи по цялата административна преписка, включително и заповед №РД-01-05-216/27.09.2017г. на кмета на общината, с която е определен адрес за извършване на адресна регистрация, както следва: с.С., общ.Б., м.“К “ №5 /УПИ ІІІ- 2, 3, 4, 5, 7/.

Съдът след като разгледа жалбата и събраните по делото доказателства, намира, че производството следва да бъде прекратено, по следните съображения:                    

Със заявление №2659/10.08.2017г. жалбоподателите са поискали включване на имот, представляващ УПИ ІІІ- 2, 3, 4, 5, 7 в м.“Кантоно“ в КТРДЕ на селото и обособяването му като жилищен адрес, на който да се извърши адресната им регистрация.

                 В срока за произнасяне по чл.57, ал.1 от АПК административният орган не се произнесъл по искането. С издаване на заповед №РД-01-05-216/27.09.2017г. на кмета на общината, с която е определен адрес за извършване на адресна регистрация, както следва: с.С., общ.Б., м.“К “ №5 /УПИ ІІІ- 2, 3, 4, 5, 7/, е налице изрично произнасяне на органа. Това прави жалбата лишена от правен интерес, тъй като заповедта удовлетворява искането, направено със заявление вх.№2659/10.08.2017г. Налице е отпаднал правен интерес от оспорване на мълчаливия отказ, предвид постановения изричен благоприятстващ жалбоподателите акт. Изложеното налага оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на образуваното въз основа на нея съдебно производство.

                Воден от горното и на основание чл.159, т.4 от АПК, съдът

 

                                                              О П Р Е Д Е Л И:

                ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.С.Т. и С.Д.Т. *** срещу мълчалив отказ на кмета на О Б. по заявление №2659/10.08.2017г. за включване на имот, представляващ УПИ ІІІ- 2, 3, 4, 5, 7 в м.“Кантоно“ в КТРДЕ на селото и обособяването му като жилищен адрес, на който да се извърши адресната им регистрация.

 

    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №294/2017г. по описа на КАС.

                Определението подлежи на обжалване от страните с частни жалби пред ВАС в 7-мо дневен срок от връчването му.

           

 

            

                                     Административен съдия: